ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိးရွိ သည္ဟု ေရးသားေျပာ ဆိုမႈ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ခ်င္းအဖြဲ ႔ေထာက္ျပ

0

Chin state map

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိး ၁၃၅ မ်ဴိးရွိသည့္ အနက္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားသည္ ၅၃ မ်ဴိးရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ေရတြက္ မႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ေထာက္ျပေျပာဆို လိုက္သည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိးရွိေၾကာင္းတပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ကာ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအား ၅၃ မ်ဴိး ပိုင္းျခား ကာ ကုတ္အမွတ္ ၄၀၁ မွ ၄၅၃ အထိ သတ္မွတ္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ဴိးတို႔အၾကား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲျပားရန္အစပ်ဴိးလာျခင္းမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။

 

ယင္းအေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိး အေရအတြက္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ခ်င္းလူမ်ဴိးတတ္ သိပညာရွင္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၊ မ်ဴိးႏြယ္စု အ လိုက္ေခါင္းေ ဆာင္ မ်ား ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္း မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာမွ ပဏာမေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ခ်င္း ၅၃ မ်ဴိးရွိသည္ ဟူေသာ ေရတြက္မႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

၎တို႔၏ ပဏာမေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ခ်င္း ၅၃ မ်ဴိးထဲ၌ နာဂအပါအ၀င္ နာဂမ်ဴိးႏြယ္စု ေလးခု၊ မဏိပူရမ်ဴိးႏြယ္စု တစ္ခု၊ ေနပါလီမ်ဴိးႏြယ္စု တစ္ခု ႏွင့္ အမ်ဴိးအမည္ ႏွစ္ခုကိုမူ မည္သည့္မ်ဴိးႏြယ္စုျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ ရန္ႀကိဳး စား ဆဲျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

 

ထို႔အျပင္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ားအနက္ ေလးခုကို တစ္ခုလ်င္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္စီ (ရွစ္မ်ဴိးအျဖစ္) ေရးသားေဖာ္ျပထား ၿပီး ေလးခုသည္ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသ၊ၿမိဳ႕၊ အမည္ေရွ႕တပ္စကားလံုးစသည္တို႔ကို အမ်ဴိးအမည္ အျဖစ္ ေရး သား ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပဏာမေလ့လာေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ အမ်ဴိးအမည္ ၅၃ ခုအနက္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအျဖစ္ ၃၆ မ်ဴိးကို ေရတြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ၃၆ မ်ဴိးတြင္ မ်ဴိးႏြယ္စု (Tribe)၊ ေဆြမ်ဴိးစု(Clan)၊ မ်ဴိးတူစု (Family) မ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေန ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေကာ္မတီကေျပာသည္။

 

သို႔ေသာ္ အမ်ဴိးအမည္ ၅၃ ခုအနက္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား အျဖစ္ ၃၆ မ်ဴိးကိုသာ စုစည္းေရတြက္ႏုိင္သည္ဟူေသာအခ်က္ သည္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ၃၆ မ်ဴိးရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းလံုး၀မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ကို လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါလဆန္း ပိုင္းတြင္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအၾကား မလိုလား အပ္ေသာ ႐ႈပ္ ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း၊အျပင္ ေဒသအသီးသီးတြင္ သြားေရာက္ကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းမ်ားကို ခ်င္းအမ်ဴိးသား အေထာက္ အကူျပဳေကာ္ မတီက ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply