တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းသမိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

0

Chin History Seminar

ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုအေရအတြက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းသမိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းရပ္ကြက္ EBC ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေဆြးေႏြး ပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ(CNACC) မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိးရွိ သည္ဟု ေရတြက္သတ္မွတ္မႈ အေပၚ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ ဆလုိင္းပီပီကေျပာသည္။

“၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်င္းလူမ်ဴိးေတြကို ၅၃ မ်ဴိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ဴိးေတြအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားမႈေတြျဖစ္လာတယ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြလည္းေပၚလာတယ္၊ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ စရာေတြလည္းစၿပီးေတာ့ေပၚလာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီကေတာ့ ၂၀၁၆ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ား အမည္စာရင္းထုတ္ျပန္မယ့္အခ်ိန္မွာ ခ်င္းလူမ်ဴိးေတြအၾကားမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ရွဴပ္ေထြးမႈေတြ ထပ္မံၿပီးေတာ့ မေပၚ ေပါက္ဖို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပမွာရွိေနၾကတဲ့ ခ်င္းလူမ်ဴိးေတြအားလံုးက စုေပါင္းညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာၾက ဖို႔ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ခ်င္းသမုိင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပရတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဆလိုင္းပီပီ ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းသမိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သဘာ ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ကို လည္း ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ယခု တတိယအႀကိမ္ ခ်င္းသမိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ ခ်င္းသမိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိးထဲမွ နာမည္စလံုးေပါင္းအမွားမ်ား၊ လူမ်ဴိးအမည္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသအမည္ကို သံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိအမွန္တကယ္တည္ရွိေနေသာ ခ်င္းလူမ်ဴိးအေရ အတြက္မ်ားကို ျပန္ လည္ ေရတြက္စီ စစ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆလိုင္းပီပီ ကေျပာသည္။

“၅၃ မ်ဴိးႏြယ္စုမွ တစ္ခ်ဴိ႕ေတြက လံုး၀ကိုမရွိေတာ့တဲ့မ်ဴိးႏြယ္စုေတြရွိတယ္ တစ္ခ်ဴိ႕ေတြက ေဒသအေပၚမွာအေျချပဳတဲ့ လူမ်ဴိးႏြယ္စုေတြရွိတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက စာလံုးေပါင္းမွားတဲ့ လူမ်ဴိးႏြယ္စုေတြရွိတယ္ အဲဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ေပၚမွာ အေျခ ခံၿပီးေတာ့ စ လံုးေပါင္းအမွားေတြကိုျပင္ဆင္တယ္၊ ၅၃ မ်ဴိးႏြယ္စုလို႔ စာရင္းေပၚထားတဲ့အထဲကေန ဘာေတြဟာ အခုလက္ရွိ မရွိေတာ့တာလဲ ဘာေတြရွိေနေသးသလဲ၊ က်ေနာ္တို႔ေရတြက္တာ တည္းျဖတ္တာ မဟုတ္ ဘူးေနာ္ ေရတြက္ တာ” ဟု သူကေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီအေနျဖင့္ မၾကာခင္အတြင္း လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ (Public Consultation) ကို ေနရာ ၆ ေနရာ (တီးတိန္၊ တမူး၊ ရိ၊ မင္းတပ္၊ ပလက္၀၊ စစ္ေတြ) တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား၏ လိုခ်င္ေသာ၊ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵ အတိုင္း အတည္ျပဳမႈရရွိၿပီးမွ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ထံကို ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ ပဏာမေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ခ်င္း ၅၃ မ်ဴိးရွိသည္ ဟူေသာ ေရတြက္မႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ခ်င္း ၅၃ မ်ဴိးအနက္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအျဖစ္ ၃၆ မ်ဴိးကို ေရတြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ၃၆ မ်ဴိးတြင္ မ်ဴိးႏြယ္စု (Tribe)၊ ေဆြမ်ဴိးစု(Clan)၊ မ်ဴိးတူစု (Family) မ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေန ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ သည္ဟု အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကေျပာသည္။

ခ်င္း ၅၃ မ်ဴိးထဲ၌ နာဂအပါအ၀င္ နာဂမ်ဴိးႏြယ္စု ေလးခု၊ မဏိပူရမ်ဴိးႏြယ္စု တစ္ခု၊ ေနပါလီမ်ဴိးႏြယ္စု တစ္ခု ႏွင့္ အမ်ဴိးအမည္ ႏွစ္ခုကိုမူ မည္သည့္မ်ဴိးႏြယ္စုျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ႀကိဳးစား ဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ားအနက္ ေလးခုကို တစ္ခုလ်င္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္စီ (ရွစ္မ်ဴိးအျဖစ္) ေရးသားေဖာ္ျပထား ၿပီး ေလးခုသည္ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသ၊ၿမိဳ႕၊ အမည္ေရွ႕တပ္စကားလံုးစသည္တို႔ကို အမ်ဴိးအမည္ အျဖစ္ ေရး သားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply