က႑ (၅) ခု ေဆြးေႏြးရန္ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ေစလႊတ္သူမ်ား စုဆုံေဆြးေႏြး

0

UPC 2

ယမန္ေန႕ ညီလာခံဒုတိယေန႕က အစုိးရ၊ လြတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ (၇) ဖြဲ႕အတြင္း တဖြဲ႕ခ်င္းစီ သီးသန္႕ ေဆြးေႏြးထားေသာ က႑ (၅)ခု ကုိ ယေန႕ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံ တတိယေန႕တြင္ စုဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“မူ ေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ၊ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္က စကားေျပာေနေတာ့ ေဆြးေႏြး ရတာ အားမရဘူး ေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေတာ္ျမင္တာက တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက သမုိင္းမွန္ကုိ ဖုံးကြယ္ထားသလုိ ခံစားရတယ္ ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ က႑ တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ စစ္ဖက္ေရးရာ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ပူး ေထာင္ဇာလ်န္းက ေျပာသည္။

နက္ဖန္ စတုတၱေန႕တြင္ ယေန႕ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကံျပဳျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားၾကမွာျဖစ္သည္။

ယခု ညီလာခံတြင္ ဖက္ဒေရစနစ္ဆုိင္ရာ၊ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူ ေထာင္ေရးကိစၥထဲက ျပည္တြင္း ေနရပ္ စြန္႕ခြါ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs)၊ အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္း (Tax and Revenue Sharing)၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သဘာ၀သယံဇာ တဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း ႏွင့္ ခြဲေ၀ျခင္း စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အေျခခံရမည့္ မူ၀ါဒ မ်ားကုိ စုစည္းအဆင့္ျဖင့္သာ ထားရွိၾက မွာျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code