ေမလ ၈ – ၉ တြင္ စီအဲန္အက္ဖ္ႏွင့္အစုိးရအၾကား ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမည္

0

May 3, 2012 by khonumthungburmese

ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕ က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ သက္ေသျပဳသည့္ စီအဲန္အက္ဖ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႕အၾကား (၉)ခ်က္ပါ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ စီအဲန္အက္ဖ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ တုိ႕ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ဟု သိရသည္။

စီအဲန္အက္ဖ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (၂) ေဒါက္တာေရႊခါးက “ ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမ သေဘာတူညီ ခ်က္ကုိ ဘယ္လုိ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မယ္၊ ဘယ္လုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းမယ္ စတာေတြ အေသးစိပ္ ေဆြး ေႏြးဖုိ႕ က်ေတာ္တုိ႕ ျပင္ဆင္ ထားပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီအဲန္အက္ဖ္ဖက္ မွ ေဒါက္တာေရႊခါး ဦး ေဆာင္သည့္ ၁၇ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီအစည္းအေ၀းကုိ တပ္ဦး ၏ အဓိပတိေကာင္စီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ဇေလွထန္း က ဦး ေဆာင္ၿပီး က်င္း ပခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

ဇႏၷ၀ါရီလ ၅- ၆ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ ရန္လုိတုိက္ခုိက္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္၊ ဆက္ဆံေရးရုံးႏွင့္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း စီအဲန္အက္ဖ္၊ စီအဲန္ေအတုိ႕ လက္နက္မပါ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ တုိင္း ရင္းသားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးကုိ ေဆြးေႏြးေရး၊ ခ်င္းျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး၊ ခ်င္းလူမႈေရး အခက္ အခဲမ်ားကူညီေရး၊ စီးပြားေရးဇုံႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်မႈန္းေရးတုိ႕ ပါ၀င္ သည္။

စီအဲန္အက္ဖ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရတုိ႕ အၾကား (၉) ခ်က္ပါ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ မရရွိမွီ ႏွင့္ ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိ အထူးအထူးနား လည္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ယင္းအေနအထားမ်ားကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အက်ဳိး  စီးပြားေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ တန္းတူညီ မွွ်မႈကုိ အေျခခံသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ႏုိင္ေရး သည္ အထူးအေရးၾကီးေၾကာင္း စီအဲန္အက္ဖ္က ၂၀ ဇႏၷ၀ါရီတြင္  တုိက္တြန္းထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  စီအဲန္အက္ဖ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမလ ၈ ရက္ေန႕ မတုိင္မီ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ ပုိင္း မတူပီၿမိဳ႕သုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ေဒသခံ လူၾကီးမ်ား၊ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ထပ္မံသိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.