ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ကို ျပည္နယ္ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ CNF ေတာင္းဆို

0

CND

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ကို ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးရန္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF ကေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအၾကား ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ အတြင္း ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္အရ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႕ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔သည္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအတြက္ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဒီမုိကေရစိီေရး၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမ်ွမႈ ရရွိေရးအတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမွ ေပၚထြန္းလာ သည့္ သမုိင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရကေသာ္လည္း ေကာင္း တရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု CNF ၏ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိး သားေန႔ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တရားဝင္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပး ရန္ ခ်င္းျပည္သူ လူထုက လုိလားေတာင့္တေနသည့္အတိုင္း လက္ရွိ အစုိးရကလည္းေကာင္း၊ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရက လည္းေကာင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိသည္” ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ ျမန္မာနိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိ ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲက ” ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ ညီခ်က္ အပုိဒ္ (၂) တြင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ အျမတ္တႏိုးတန္းဖိုးထားသည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယင္းေန႔ရက္အား ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္တို႔ ကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္ ” ဟု ပါရွိသည္။

ကာလရွည္ၾကာ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသာေန႔ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ ျမန္မာ နိင္ငံ ေတာ္အစိုးရတို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တရားဝင္ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ ျခင္းသည္ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတို႔၏ အမ်ဳိးသားရွင္သန္ရပ္တည္မႈ၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညႊတ္မႈတုိ႔ကုိ ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု CNF က ဆိုသည္။

ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္သာမက ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ စည္ကားစြာက်င္းပလ်က္ရွိၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply