ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမး ပြဲေျဖ ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ

0

??????????

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ ၉ ေထာင္ေက်ာ္ကသာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ပ်က္ကြက္သူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရ စာစစ္ဌာန ၂၃ ခုရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား ၄၆၇၂ ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၆၅၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၁၈၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ေက်ာင္းသား ၄၀၃၇ ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၅၈၀၆ ဦး စုစုေပါင္း ၉၈၄၃ ဦးကသာေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူဦးေရမွာ ၁၃၄၅ ရွိသည္။

 

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပ်က္ကြက္မႈပမာဏသည္ ၁၂.၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္ အားလံုးအနက္ ပ်က္ကြက္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

 

ယမန္ႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ စုစုေပါင္း ၉၆၃၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၇၂၀ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁) ဦး၊ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၁)၊ ၄ ဘာသာဂုဏ္ ထူးရွင္(၅)ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၁၅)ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ ထူးရွင္ (၄၃)ဦး ႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၃၃) ဦးရွိခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply