ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

0

ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ – ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အိုင္ရဲဘြာလ္ေက်းရြာတြင္ အဖ ဦးထာသင္ထန္း ႏွင့္ အမိ ေဒၚဟရန္းဘြလ္ဇိန္းတို႔မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘြဲ႔ (LLB) အားရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရာရွိအေနျဖင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ (၁၉၈၄-၈၇)တြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ (၁၉၈၇-၈၉)တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕၊(၁၉၈၉-၉၂)တြင္ မင္းတပ္ – မတူပီၿမိဳ႕၊ (၁၉၉၂-၂၀၀၆)တြင္ အမရပူရ၊ (၂၀၀၆-၂၀၁၀)တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ (၂၀၁၀-၂၀၁၃)တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄)တြင္ တမူးခရိုင္ဥပေဒအရာရွိအျဖစ္ အသီးသီး အစိုးရ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD ပါတီကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအေနျဖင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

သူသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္လည္း ဆလိုင္း-မိုင္လႈပ္ရွားမႈကဲ့သို႔ေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ခ်င္းေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဆလိုင္းရမ္းလိန္မႈန္း၊ ဆလိုင္းကစ္ပ္ခိုလ်န္တို႔ႏွင့္အတူ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဦး၀ီေကာ – စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး

ဦး၀ီေကာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ရွာတလိုင္းေက်းရြာတြင္ အဖ ဦးေပၚႀကိဳး ႏွင့္ အမိ ေဒၚေပါၾကယ္တို႔မွ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းကို ရွာတလိုင္းေက်းရြာတြင္ (၁၉၅၉-၆၄)၊ အလယ္ တန္းကို စာလ္ေထာင္ရြာတြင္ (၁၉၆၄-၆၇)၊ အထက္တန္းကို ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕တြင္ (၁၉၆၇-၇၀)အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ (၁၉၇၀-၇၄) ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တက္ေရာက္ကာ (B.com) ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယဦးစီးမွဴးရာထူးမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးအထိ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၀န္ ထမ္းဘ၀မွ အၿငိမ္းစာယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီကိုယ္စား လွယ္အေနျဖင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္ – လူမႈေရး၀န္ႀကီး

ႏွစ္ရြယ္ ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ က်ီခါးၿမိဳ႕တြင္ အဖ ဦးပြမ္ေခါမန္ ႏွင့္ အမိ ေဒၚ က်ိန္ခန္႔၀ွန္ တို႔မွ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို က်ီခါးၿမိဳ႕တြင္ (၁၉၇၆-၈၅)၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းကို ထုတ္လိုင္တြင္ (၁၉၈၆-၈၈)အထိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ (၁၉၉၃-၉၄)အထိ ကေလးေကာလိပ္ ႏွင့္ (၁၉၉၄-၉၅)အထိ မႏၱေလး တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရူပ၊ သိပၸံဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ B.D.K Co.Ltd(Yangon) ၏ Director တစ္ဦးလည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ အေနျဖင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ဦးေရႊထီးအို – လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး

ဦးေရြထီးအိုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ တလန္ခြါရြာတြင္ အဖ ဦးထန္လြယ္ ႏွင့္ အမိ ေဒၚလင္းသြယ္တို႔မွ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ဖလမ္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ တို႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၀ိဇၨာသိပံၸတကၠသိုလ္တြင္ေက်ာင္းၿပီးကာ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ သမ၀ါယမ ဦးစီး ဌာနတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ သူသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္လည္းထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွံဴးနိမ့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က၍ NLD ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ ၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ – စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး

ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ၾကီးျပင္း ခဲ့သည္။ မိဘ ႏွစ္ပါးမွာ အဂၤလိ ကန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦး နန္းခ်င္း နဲ႕ ေဒၚေမာ္လီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ သခ်ၤာအထူးျပဳ ဘာသာ ျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနား တကၠသုိလ္မွ BSc ဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၂ – ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သန္႕ရွင္းေသာ ကားတုိင္ေတာ္ အဂၤလိကန္ ဓမၼတကၠသုိလ္မွ ဓမၼ၀ိဇၹာဘြဲ႕ကုိ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ – ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ MIT, ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသုိလ္မွ မဟာဓမၼ၀ိဇၹာပညာကုိ ဆည္းပူး ၿပီး Social Science ဆုိင္ရာ မဟာဓမၼ၀ိဇၹာဘြဲ႕ကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ မဟာ၀ိဇၹာဘြဲ႕ကုိ ထပ္မံဆည္းပူးဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္အျပင္ အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ Gender ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး – လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ Course ကုိ သင္ယူေလ့လာခဲ့ၿပီးမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ Gender and Development Initiative Myanmar ဆုိသည့္ Local NGO ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္တည္ေထာင္ၿပီး ဦးေဆာင္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။

ဦးမာန္ဟင္းဒါလ္း – စိုက္ပ်ဴိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ၀န္ႀကီး

ဦးမာန္ဟင္းဒါလ္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္ေဓါ့ေက်းရြာတြင္ အဖ ဦး Ngul Khaw Cin ႏွင့္ အမိ ေဒၚ Dim Zam တို႔မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ B.Sc, (GHP- အထက္တန္းေရွ႕ေန) Zoology ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ လယ္ယာႏွင့္သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ TCS.E တြင္အၾကံေပး (Adviser) အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

 

 

မွတ္ခ်က္။       ။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြစံုစမ္းၿပီးပါက ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ (အယ္ဒီတာ)

 

Share.

About Author

Leave A Reply