ထန္တလန္နယ္သားမ်ား၏ တိမ္ျမွဳပ္လု ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အေရးလႈပ္ရွားမႈ

0

ဇလပ္ထက္နီ – ဒီေဆာင္းပါး၏ ေခါင္းစီးသည္ လက္ရွိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ဗန္ဇန္ေတာင္ေၾကာရွိ အႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ သက္ တမ္း၊ ဇနပုဒ္ ရြာကေလး Vangzang ရြာ က စတင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ဗန္ဇန္ ေဒသခံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တုိ႕ အတြက္ ေပၚ တာမထမ္းေရး ဆႏၵျပကန္႕ကြက္ရာမွ တနယ္လုံး ပ်ံ႕ႏွံ႕ ဂယက္ရုိက္သြားခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ေရးလႈပ္ရွားမႈ အသြင္သုိ႕ က်ယ္ျပန္႕သြား ခဲ့သည္။  ဒီေနရာတြင္ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ Pu Ro Thang ကုိ ခ်န္ထားလုိ႕ မရ ပါ၊ Pu Ro Thang သည္ အဂၤလိပ္ အစုိးရ ၀န္ထမ္းဘ၀တြင္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကုိ ေျခစုံကန္ၿပီး ထန္တလန္နယ္ အပါ အ၀င္ ဟားခါးနယ္၊ မတူပီနယ္မ်ားအထိ အဂၤလိပ္ အစုိးရႏွင့္ တုိက္သူၾကီးမ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူထံ အသိ ေပး နားေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္က စၿပီး ေဒသခံ မ်ား ၏ စိတ္ထဲတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ တုိက္သူၾကီးတုိ႕၏ လုပ္ရပ္ မ်ားကုိ ဆန္႕က်င္လုိစိတ္ သေႏၵတည္ခဲ့သည္၊ ခ်င္းေတာင္မွ ခရီးၾကမ္း မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းသည့္ ကေလးၿမိဳ႕၊ ဂန္႕ေဂါ ၿမိဳ႕ မ်ားသုိ႕ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ရိကၡ ထမ္းရသည္ကုိ မခံမ ရပ္ႏုိင္ျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္။ Pu Ro Thang ၏ လုပ္ရပ္ သည္ ဟားခါးနယ္ ၀န္ေထာက္ Mr. Hay Neave နားသုိ႕ ေပါက္ၾကားသြား သျဖင့္ ၄င္းအား ေမြးရပ္ေျမ တ လန္ပီးရြာ ေနအိမ္တြင္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးကာ ၀န္ထမ္းအလုပ္မွ ျဖဳတ္ၿပီး အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ Shillong ၿမိဳ႕တြင္ အက်ဥ္း ခ်ခဲ့ၾကသည္။ Pu Ro Thang သည္ အက်ဥ္းခ်ေနစဥ္တေလွ်ာက္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္  ျပည္သူမ်ား ေပၚတာ မထမ္းျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ အေရးဆုိခြင့္ စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္ သူ မ်ား ၏ အခြင့္အ ေရး ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။

Pu RoThang သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား၏ မတရားလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ဆန္႕က်င္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားအထိ ဆန္႕က်င္ေရး စည္းရုံးေဟာေျပာ ခဲ့သည္၊ ယင္းကိစၥ အဂၤလိပ္အစုိးရထံ ေပါက္ၾကားျပန္သျဖင့္ ဟားခါး အာဏာပုိင္မ်ားမွ Pu RoThang နဲ႕ ေဒသခံ ျပည္သူ ၃၀ ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကၿပီး ဟားခါး တြင္ ၁၅ ရက္ အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဆန္႕ က်င္ကန္႕ကြက္မႈမ်ဳိး မလုပ္ေတာ့ပါ ဟု ခံ၀န္ဂတိျဖင့္ ျပန္လႊတ္လုိက္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဂၤလိပ္ ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ အကင္းမေသႏုိင္ေတာ့ေပ၊

၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ထန္တလန္နယ္ Vangzang ေတာင္ ေၾကာ၊ Zanak ေတာင္ေၾကာ ႏွင့္ Khua Hring ေတာင္ေၾကာ မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ Farrawn ရြာတြင္ စုေ၀းၾကၿပီး Rangoon Governor Hubert Rance မွ Force Labor ရပ္တန္႕ေရး ႏႈတ္မိန္႕ တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ ကုိ Farrawn Middle School Headmaster Pu phu Khah အား ေမးျမန္းၾကသည္။ ၁၉၄၆ ေအာက္တုိဘာတြင္ အမွတ္ (၅) ထန္တလန္ တုိက္နယ္ ညီလာခံကုိ Hriang Khan ရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ တုိက္သူၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ခန္႕တက္ ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ညီလာခံ အၾကိဳညတြင္ တုိက္သူၾကီး အစု အဖြဲ႕၊ Pu RoThang ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ ဆုိၿပီး သီးသန္႕ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တုိက္သူၾကီးအစုအဖြဲ႕က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား Supreme Council of United Hill People ( SCOUHP ) အဖြဲ႕သုိ႕ သြတ္ သြင္းပါ၀င္ေစေရး ဟူ ၍သေဘာတူၾကၿပီး  Pu RoThang ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ အစုအဖြဲ႕သည္

၁။ SCOUHP တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္၊

၂။ ေပၚတာထမ္း၊ ထင္းမီးရွာေဖြေပးျခင္း မျပဳရန္၊

၃။ ေပၚတာ ဆန္႕က်င္ေရး ေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းရန္၊

၄။ အေမြဆက္ခံ တုိက္သူၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အလုိမရွိ၊

၅။ တုိက္သူၾကီးထံ အခြန္ မေဆာင္ရန္ ဟူ၍  ေဆြးေႏြးသေဘာတူၾကသည္။

 

ထုိ႕ေနာက္ ညီလာခံ ပထမေန႕ စေနေန႕တြင္ Pu Than Hnok အိမ္ေရွ႕ကြင္းျပင္တြင္ အစု ႏွစ္စုမွ ကုိယ္စား လွယ္ အားလုံး စုေ၀း ခဲ့ၾကၿပီး အထက္ ပါ Pu Ro Thang ဦးေဆာင္ေသာ အစုအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ တခဲနက္ သေဘာတူ ညီခ်က္ ရယူခဲ့ၾကကာ ဆန္႕က်င္ေရး ေကာ္မီတီကုိ ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကသည္။

 1. Pu Mang Dun ( Saikah) – Chairman
 2. Jameder Khen Sang ( Tikir) – Vice Chairman
 3. Len Dun ( Vanzang) – Secretary
 4. Ro Thang (Tlangpi) – Joint Secretary
 5. Thla Khar (Than Tlang) – Treasurer

ေကာ္မီတီသည္ အစုိးရထံ ေဖာ္ျပပါ ငါးခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာေပးရန္ အေရးပုိင္ႏွင့္ ၀န္ေထာက္မင္းတုိ႕ထံ စာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ေထာက္မင္းက ေကာ္မီတီ၀င္မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚခဲ့သျဖင့္ Pu Ro Thang သည္ Pu Thla Khar တို႕ လုိက္ သြားၾကသည္။

၀န္ေထာက္ Mr. Hay Neave က ” Ro Thang, You set fire in Hriangkhan. The smoke raise up in the air, the flame will follow soon ( Ro Thang, Hriang Khan ရြာမွာ မင္း ေမႊးတဲ့ မီး ေလထဲ ပ်ံ႕သြားတယ္၊ မၾကာခင္ မီးေတာက္ ျဖစ္ေတာ့ မယ္” ဟု ဆဲဆုိ ခဲ့ရာ Pu Ro Thang က  အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းကုိသာ ေရးေပးခဲ့ သည္ဟု တုံ႕ျပန္ခဲ့သည္။ Mr. Hay Neave က ” အဂၤလိပ္က ဂ်ပန္ကုိ ႏုိင္လုိ႕ ခ်င္းေတာင္ကုိ  ျပန္လည္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီ၊ ဒီေတာ့ အစုိးရလုပ္ငန္း အတြက္ အစုိးရ၀န္ထမ္းစားနပ္ရိကၡေတြ ခ်င္းေတာင္မွာ မရွိလုိ႕ ေျမျပန္႕ကုိ သြားသယ္ ေပးရမယ္၊ ခ်င္းေတာင္မွာ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမရွိဘူး၊ လမ္းေဖာက္ေပးဖုိ႕ ခင္ဗ်ား တုိ႕က အခြန္ေငြ မေဆာင္ႏုိင္ဘူး၊  တအိမ္ (၄) ရူပီး အခြန္ေဆာင္ရတာ အေရးပုိင္ တဦးရဲ့ တႏွစ္လစာ ေလာက္ပဲရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရ လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႕ ေျမျပန္႕မွာ ရိကၡ သြားထမ္းေပးရမယ္ ” ဟု ေျပာသည္။ Pu Ro Thang က ” (၄) ႏွစ္တာ ဂ်ပန္ စစ္ပြဲမွာ စစ္တပ္၊ ေငြေၾကး၊ ေပၚတာ၊ Levy စသျဖင့္ ကူညီခဲ့ၿပီး အသက္ေတာင္ ေပးခဲ့ရတယ္၊ ဂ်ပန္ကုိ လည္း ႏုိင္ခဲ့ၾက တယ္၊ က်ေတာ္ အိႏိၵယ မွာ အက်ဥ္းခ် ခံရတုန္း သိခဲ့ရတာက ခင္းဗ်ား တုိ႕ဟာ တျခား လူမ်ဳိးေတြကုိ အတင္း အဓမၼ မခုိင္းစားႏုိင္ၾကဘူး၊ က်ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းေတြကုိပဲ တိရိစၧာန္လုိ ခုိင္းစားၾက တာ”  ဟု ေခ်ပခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး Pu RoThang က ” Hriang Khan မွာ လူထု ၃၀၀ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းေရးေပးခဲ့လုိ႕ သူတုိ႕ကုိယ္ စား ျပစ္ ဒါဏ္ေပး မယ္ ဆုိယင္ ဆက္လုပ္ပါ၊ သုိ႕ေသာ္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႕ ညီပါေစ၊ သိထားဖုိ႕က ဂ်ပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ လုိ လူထုကုိ ပါးစပ္ပိတ္၊ နားပိတ္ အတင္းအဓမၼ ဖိႏွိပ္ ခုိင္းစားလုိ႕ မရေတာ့ဘူး ” ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ Mr. Hay Neave သည္ ခ်င္း တူမီးေသနတ္တလက္ျဖင့္ Pu Ro Thang ကုိ ျပန္လည္ နားခ် ခဲ့သည္။ သုိ႕ ေသာ္ လက္မခံခဲ့ပါ၊ ယင္းကိစၥအတြက္ Vanzan Tlang လူထုသည္ ျပန္လည္စုေ၀းၾကၿပီး အဂၤလိပ္ အစုိးရ အား ဆက္ လက္ ဆန္႕က်င္ရန္သာ တညီတညြတ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူထု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သိသိခ်င္း Mr. Hay Neave သည္ စိတ္ဆုိးကာ ေပၚတာ ထမ္းရန္ အမိန္႕စာ ထုတ္ခဲ့သည္။ လူထုက လုံး၀ မထမ္းႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၾကသည္၊ ထုိအခါ Mr. Hay Neave သည္ အမိန္႕အာဏာ ဖီဆန္မႈ ဥပေဒအရ ပုလိပ္ ၈ ဦး ေစလႊတ္ၿပီး တရြာ၀င္ တရြာ ထြက္ ကာ Mr. Hay Neave ျပဳစုေပးေသာ စာရင္းပါ လူထု ႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကုိ သိမ္းၿပီး ဟားခါးသုိ႕ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္၊ စာရင္းပါ လူခ်ည္းသာ ေပၚတာမထမ္းခ်င္သူ မဟုတ္ဟု ဆုိၿပီး ရွိရွိသမွ် ေယာက်ၤားသား အားလုံး ဟားခါးသုိ႕ လုိက္သြားခဲ့ၾကသည္။

Mr. Hay Neave သည္ လူထုထဲက ၇ ဦးကုိ ေရြးၿပီး အက်ဥ္းခ်ရန္ ပုလိပ္ Pu Cia Dun ကုိ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္၊ ပုလိပ္ Cia Dun က အမိန္႕ အတုိင္း  ၇ ဦးကုိ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ၀င္ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။ ၇ ဦးသာ ေပၚတာ ဆန္႕က်င္သူ မဟုတ္ဟု ဆုိၿပီး အားလုံး အခ်ဳပ္ခန္း ထဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္၊ ပုလိပ္ Cia Dun က အက်ဥ္းခန္း ဆန္႕မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပန္ထြက္ ဟု အမိန္႕ေပးခဲ့သည္၊ ထုိသုိ႕ျဖင့္ ညေန ၄း၀၀ နာရီခန္႕တြင္ Mr. Hay Neave သည္ ဟားခါး တုိက္သူၾကီး Pu Kio Mang အား ညွိႏႈိင္းေပးရန္ အကူအ ညီ ေတာင္းခဲ့ သည္၊ Pu Kio Mang က Vangzang tlang လူၾကီးမ်ားအား  ဒီလုိနည္းနဲ႕မရဘူး၊ သံေရး တမန္ေရးနည္းျဖင့္ ညွိႏႈိင္းႏုိင္ဖုိ႕ (၇) ဦးကုိ အခ်ဳပ္ထဲ ထားခဲ့ပါ ဟု အၾကံျပဳခဲ့သည္၊ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္ ၇ ဦးသည္ လူထု ကုိယ္စား အခ်ဳပ္ထဲ၀င္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ခ်ဳပ္ရက္ အတြင္း ၄င္းတုိ႕၏ မိသားစု လူမႈကိစၥအ၀၀ အတတ္ႏုိင္ဆုံး တာ၀န္ယူ ေပးခဲ့ၾကသည္။

 1. Pu Len Dun ( Vangzang)
 2. Pu Kap Luai ( Vangzang)
 3. Pu Kap Lian ( Farrawn)
 4. Pu Ceih Hnin ( Lungding)
 5. Pu Hrang Dawn ( Tlangpi)
 6. Pu Rual To ( Tlanglo)
 7. Pu Chim Thang ( Tlanglo)

အက်ဥ္းသား ၇ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေနစဥ္ သီခ်င္းတပုဒ္ စပ္ခဲ့ၾကေသးသည္၊ ” ကြ်န္ဘ၀ လြတ္ေရး ပညာရည္ မမွီ အက်ဥ္းသား” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၄ လအၾကာတြင္ အက်ဥ္းသားထဲက Pu Len Dun ကုိ Vangzang tlang လူထုထံ ေစလႊတ္ၾကေသာ္လည္ အဂၤလိပ္ အစုိးရ လုိလားခ်က္ကုိ မလုိက္ေလ်ာႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဆက္လက္ သြားေနရန္ ဟူ၍ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ေစ လႊတ္ခဲ့ၾကသည္၊ တဆက္တည္း လူထုသည္ Tlangpi ရြာတြင္ ျပန္လည္ စုေ၀းၾကၿပီး Rangoon Governor ထံ အယူခံ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္၊ Rangoon Governor Hubert Rance  ထံ အယူခံ၀င္ဖုိ႕ ကုလားစကား ေျပာႏုိင္သူ စစ္ထြက္မ်ားျဖစ္သည့္ Pu Chawn Hnin (Tlangpi) ႏွင့္ Tial Hup ( Sopum) တုိ႕အား ေစလႊြတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ လူၾကီး ႏွစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္သုိ႕ အသြား ဖလမ္း အေရးပုိင္မင္းႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အေၾကာင္း စုံကုိ ေျပာျပ ခဲ့ၾကသည္။ အေရးပုိင္မင္းသည္ Vangzang Tlang လူၾကီးႏွစ္ဦး ရန္ကုန္ထိ သြားဖုိ႕အေရးကုိ မႏွစ္ၿမိွဳ႕ လွသျဖင့္ ဖလမ္းမွာ District Council Meeting ေခၚယူေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ တဆက္တည္း အေၾကာင္းစုံ ကုိ Rangoon Governor ထံ ေၾကးနန္း ရုိက္ခဲ့ သည္၊ ေနာက္တေန႕ Rangoon Governor ၏ ေၾကးနန္းစာေရာက္ရွိလာ သည္၊

” အတင္း အဓမၼ လုပ္အားေပး ရပ္တန္႕ရန္ “ဟူ၍ပင္၊

ခ်င္းေတာင္အေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ၾကားျဖတ္အစုိးရ က ေအာက္ပါ (၄) ဦးပါ Inquiry Commission ကုိ ဖလမ္းၿမိဳ႕သုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

 1. Vum Thu Maung ( Chairman)
 2. Mang Tung Nung ( Secretary)
 3. U Thein Maung ( Member)
 4. Thamada Saw Shwe Taike ( Observer)

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ လူထု ညီလာခံသုိ႕ တက္ေရာက္လာၾကၿပီး Pu Vom Thu Maung က လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား တုိက္သူၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလုိ ရွိ မရွိ ဟု ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တုိင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ တုိက္သူၾကီး ၁၇ ဦးသာ အလုိရွိၾကသည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ Pu Vom Thu Maung က ယေန႕မွစၿပီး “တုိက္ သူၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ အဆုံးသတ္ၿပီ” ဟု ေၾကညာခဲ့သည္၊ အဆုိ ၁၉၄၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေန႕ ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။

အေရးပုိင္ မင္း မွ  Rangoon Governor ထံ အယူခံ၀င္မည့္ Vangzang Tlang လူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Pu Chawn Hnin ( Tlangpi) ႏွင့္ Tial Hup ( Sopum) တုိ႕ထံ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ District Council Meeting ေခၚယူ ေပး မည္ဟူေသာ ဂတိသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကုိ ေမြးဖြားေပးခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ဖလမ္းညီလာခံၾကီးပင္ မဟုတ္ေပဘူးေလာ၊

(ယခု ေဆာင္းပါးသည္  အၿငိမ္းစား C. Biak Kam  ၏ ခ်င္းလုိ ေရးသားေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ ျဖစ္ေပၚ လာပုံေဆာင္းပါးႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္၊ တျခား ခ်င္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ ခ်င္းအမ်ဳိး သားေန႕ျဖစ္ေပၚလာေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ကန္႕ကြက္ ပစ္ပယ္ျခင္းမဟုတ္သလုိ ခ်င္းေတာင္ အနယ္နယ္ အရပ္ ရပ္က ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ၏ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ အေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား တိမ္ျမွဳပ္မသြားေရး သာ ရည္စူး သည္)

Share.

About Author

Leave A Reply