ခ်င္းပါတီႀကီး ၃ ခု တကယ္ေပါင္းစည္းႏိုင္ပါ့မလား

0

ဆလုိင္းေရာဘတ္ – ခ်င္းႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီး ၃ ခု ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ(CNDP) ႏွင့္ ခ်င္း ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ပါတီ(CLD) တို႔သည္ တစ္ပါတီ အေနျဖင့္ေပါင္းစည္း ရန္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လိုက္ၾကပါၿပီ။ လက္ ေတြ႔ပိုင္း တြင္ တကယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိမရွိ မသိရေသးေသာ္ လည္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ စတင္ေျခလွမ္းလာသည့္ အေပၚ ႀကိဳဆိုရ မည္ျဖစ္ သည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာပါတီႀကီး ၃ ခုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ Happy Noodle Café ရွိျမစ္ႀကီးနားခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီေပါင္းစည္းေရး အတြက္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

CLD ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္းပီပီက “ က်ေနာ္တို႔အစကတည္းကေပါင္းစည္းဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီးသားေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္ တို႔ပါတီအားလံုးအေနနဲ႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ ေပါင္း စည္းဖို႔လို အပ္လာတယ္ဆိုတာ အားလံုးကသိရွိခံစားၿပီးသားျဖစ္တယ္၊ အခ်ိန္ မက်ေရာက္ေသးလို႔သာလ်င္ မေပါင္း စည္းႏုိင္ တာျဖစ္တယ္၊ ခ်င္းတစ္မ်ဴိးသားလံုးအတြက္လိုအပ္လာတယ္၊ ခ်င္းတစ္မ်ဴိး သားလံုးကလည္း ပူးေပါင္းဖို႔ ဆႏၵရွိၾက တယ္၊ က်ေနာ္ တို႔ကိုယ္၌က ပူးေပါင္းရမယ္ ပူးေပါင္းဖို႔လိုအပ္တယ္၊ ပူးေပါင္းသင့္ တယ္ဆိုတ့ဲခံယူခ်က္နဲ႔ ေပါင္းစည္းဖို႔ သေဘာတူလိုက္ၾကတာပါ’’ ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးသည္ ခ်င္းျပည္သူလူထုမ်ားမွ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ၾက သည့္ အိမ္မက္တစ္ခုဟုဆိုရေပမည္။ ယခုေပါင္းစည္းေရးေျခလွမ္းသစ္သတင္းေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားက ၀မ္းသာႀကိဳဆို ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ေပါင္း စည္းေရးပိုင္း တကယ္ျဖစ္ႏုိင္မလားဟု မယံုမရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အေျပာႏွင့္ စာရြက္ေပၚမွာသာ အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ လူထု သဲေျခခိုက္ စကားေတြေျပာဆိုတတ္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္မႈပိုင္းတြင္မူ အဖ်ားရွဴးသြားေလ့ရွိ တတ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ေကာက္ရိုးမီးကဲ့သုိ႔ “ ၀ွန္း” ကနဲ႔ ေတာက္ေလာင္တတ္ၿပီး ခဏေန ျပန္ၿငိမ္က်ေလ့ရွိသည္။

ယခင္အေစာပိုင္းကာလကလည္း ခ်င္းပါတီႀကီး ၂ ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီအျဖစ္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္းခဲ့ၾကဘူးၿပီး အစပိုင္းတြင္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္ခိုင္လံုလံုမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကေသာ ေပါင္းစည္းေရး ေျခလွမ္း သည္ လည္း ေရွ႕မတိုးႏိုင္ဘဲ တျဖည္းျဖည္းလမ္းစေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ခ်င္းပါတီႀကီး ၂ ခုေပါင္းစည္းေရးမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းမ်ားစြာ မိႈလို ေပါက္လာခဲ့ ရသည္။ ယင္းသည္ အစကနဦးပိုင္းက ခ်င္းပါတီ ႀကီး ၂ ခု ေပါင္းစည္းေရးမေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အက်ဴိးဆက္မ်ား သာျဖစ္သည္ဟု ဆို ရေပမည္။

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိခင္ကာလက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္း မိသားစု ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး “ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လက္တြဲ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္’’ ကို ခ်င္းပါတီ ၁၂ အနက္ ပါတီ ၁၀ ခုက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးမ်ားထဲမွ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) အတြင္း ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး အရ ဦးေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု ခ်င္းမိသားစုႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးတို႔မွ လက္ခံသေဘာတူေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၂ ဦး(အမ်ဴိး သား ၉ ဦး ႏွင့္ အမ်ဴိး သမီး ၃ ဦး) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအသီးသီး တြင္ ခ်င္းမိသားစု၀င္ အျခား ပါတီမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္းပါတီမ်ားသည္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ၎တို႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လိုက္နာမႈမရွိၾကေတာ့ဘဲ ဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အေရြး ခ်ယ္ခံရသူမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ ခ်င္းမိသားစု၀င္ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၾကေလေတာ့သည္။

“ ႏြားကြဲလ်င္ က်ားဆြဲ” ဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္း စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ေသာ မိမိတို႔လူဦးေရႏွင့္မမွ်ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္လာၾကသည့္ ခ်င္းအမည္ခံႏွင့္ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္ခံႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ဒါဇင္ခန္႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ တၿပံဳ တေခါင္းႀကီး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီမွလႊဲ၍ က်န္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလံုးတြင္ မ႐ွဴမလွ ခြက္ခြက္လန္ရွဴံးနိမ့္ခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ရွဴံးနိမ့္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းခံကို ေလ့လာစမ္းစစ္ပါက ပါတီတစ္ခုတည္းတြင္ စုစည္းျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ား အျပားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း၀င္ၿပိဳင္ၾကၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား အားစိတ္ ပ်က္မႈသာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ” ဆိုသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရွဴံးနိမ့္ရျခင္းသည္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အက်ဴိးဆက္သာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မ်ားျပားလွေသာ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းခ်ီတက္ရန္ အခ်ိန္ တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းသံျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတဖန္ ခ်င္းပါတီႀကီး ၃ ခု ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥကို စတင္ေျခလွမ္း လာျပန္သည္။ ပါတီေပါင္းစည္းေရးေအာင္ျမင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ ဥကၠဌ ပူးႏိုးထန္ ကပ္၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမို ကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ပူးဇိုဇမ္ ႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ဥကၠဌ ပူးငိုင္ဆာခ့္ တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ၃ ဦးအေပၚ အဓိကမူတည္ေနသည္ဟုဆိုရပါမည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠဌ ပူးဇိုဇမ္ကေတာ့ မိမိတို႔အေျခအေနသည္ ပါတီတစ္ခုေအာက္တြင္ အတူတကြ ေပါင္းစည္း ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးဘံုရန္သူကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းသိလိုက္ၿပီဟု ေျပာ သည္။

“မျဖစ္မေနက်ေနာ္တို႔က ေပါင္းစည္းရမွာပါ၊ ေပါင္းခ်င္ေသာ္ရွိ မေပါင္းခ်င္ေသာ္ရွိ က်ေနာ္တို႔က တစ္ပါတီတည္းနဲ႔ ရွိရမယ့္ အေနအ ထားေရာက္ေနၿပီ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ရန္သူ မိတ္ေဆြဆိုတာရွိတယ္၊ ဘံုႏုိင္ငံေရးရန္သူကို က်ေနာ္ တို႔ေကာင္းေ ကာင္းေတြ႔ လိုက္ၿပီေလ’’ ဟု ပူးဇိုဇမ္ကေျပာသည္။

ယင္းအတြက္ ခ်င္းပါတီႀကီး ၃ ခုမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအၾကားတြင္ လံုး၀ျပသနာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အလား အလာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

“ ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္ဖို႔ပါပဲ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ျပသာနာ လံုး၀ မရွိေတာ့ပါဘူးလို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ ပါတယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပူးကပ္၊ ပူးငိုင္ဆာခ့္၊ က်ေနာ္ေပါ့ဗ်ာ အေျခအေနေတြကို ေကာင္းေကာင္း သံုးသပ္ ႏုိင္ခဲ့ၾက တယ္၊ ခါတိုင္းႏွစ္မွာ ပူးေပါင္းဖို႔ႀကိဳးစာတဲ့ပံုစံမ်ဴိးမဟုတ္ဘူး ခုဟာကေပါင္းစည္းဖို႔ျဖစ္တယ္ အလားအလာသိပ္ ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ဦးဇိုဇမ္ကေျပာဆိုသြားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ခ်င္းပါတီႀကီး ၃ ခုမွ တစ္ပါတီလွ်င္ ၃ ဦးစီေစလႊတ္ၿပီး ေပါင္းစည္းေရးမူ၀ါဒေရဆြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပါတီေပါင္း စည္းေရးျဖစ္ေျမာက္လာပါက အျခားေသာ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳပါတီမ်ားကိုလည္းဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု သိရ သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေသာ ခ်င္းပါတီႀကီး တစ္ခုတည္းကိုသာ မဲထည့္ႏိုင္ေတာ့မည့္အလားအလာရွိမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ မ်ားျပားလွစြာေသာ ခ်င္းပါတီ မ်ား ကို မဲေပးၾကရဦးမလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply