လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေျခခံမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိး ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

0

by Thomas Thang Nou  – နိဒါန္း သီးျခားဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာရွိေသာ လူမ်ဳိးတိုင္း သီးျခားႏိုင္ငံထူေထာင္ရမည္ဟူေသာ သီအိုရီသည္ ပထမကမၻာစစ္အတြင္း စတင္ ခဲ့ၿပီး ယေန႕အထိ ရွိေနေသာ ထင္ရွားသည့္ သီအိုရီမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးစံုပါဝင္ေသာႏိုင္ငံသည္ ဤအေျခမံမႈႏွင့္အညီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေစရမည္ဟူေသာ သေဘာသက္ေရာက္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အတူတကြေနထိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ ၄င္းကို သီးျခားပိုင္ဆိုင္ ေသာ လြတ္လပ္ေသာအစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအေျခခံမႈကို လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးထက္ ပိုရွိႏိုင္ၿပီး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုထက္ ပို၍ ရွိႏိုင္သည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္း ဤသီအိုရီကို မ်ားစြာေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။ အေမရိကန္သမၼတ Woodrow Wilson သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိၾကရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚရွိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခု အခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးမရွိပါက ကြ်န္အျဖစ္ ၾကာရွည္စြာ က်န္ရစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ရွဴေထာင့္အျမင္ ရွိခဲ့သည္။

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

 (၁) ဤ သီအိုရီသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျခခံမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳသည္

ယခုေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပည္သူလူထုအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အစိုးရျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ ညီအစ္ကိုရင္း စိတ္ဓာတ္ရွိမႈမ်ားကို ေထာက္ခံထားသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ျပည္သူလူထု (သို႕မဟုတ္) လူမ်ဳိးအား ၄င္းတို႕၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲခြင့္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ ခြင့္၊ အစိုးရဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ားကို ေပးထားပါက လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ ညီအစ္ကိုရင္းျဖစ္မႈ ခံစားခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္အတိုင္း ပံုမွန္တိုးတက္မည္။ ျပည္သူလူထုတို႕သည္ စိတ္ဓါတ္အျပည့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး မႈစသည့္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမ်ား ရွိလာၾကသည္။

(၂) သဘာဝျဖစ္ရိုးစဥ္ လိုအင္ဆႏၵတစ္ခုျဖစ္သည္

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက သူတို႕ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုထူေထာင္ရန္ လိုလားေသာ လိုအင္ဆႏၵသည္ သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။ လူတို႕၏ သေဘာသဘာဝအရ လြတ္လပ္မႈကို လိုခ်င္ၾကသည္။ လူမ်ဳိးတစ္ခုျဖစ္ျခင္း စိတ္ဓါတ္အျပည့္ရွိသူမ်ား၊ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားသည္ဟု သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ခံယူသူမ်ားတို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ ခံစားမႈစြဲၿမဲသည္။ ထိုသူမ်ားတို႕သည္ အျခားသူမ်ားထံ ခယဝပ္ထြားမႈ မျပဳလိုၾကေပ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ၏ အေျခခံသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ကာလ တြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။

(၃) တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေပးသည္

အကယ္၍ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့ပါက အစိုးရသည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ၾကံ့ခိုင္မည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္း ျပည္သူလူထုက အစိုးရယႏၱရား လည္ပတ္ေစသည္။ ၄င္းတို႕ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္သူတို႕က နာခံၾကမည္၊ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္ ရရွိၾကမည္။ အစိုးရကို လူမ်ဳိးတရပ္လံုးက ေထာက္ခံၾကမည္။ အစိုးရသည္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိမည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ၄င္းတို႕၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ရိုးရာ စဥ္လာမ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္စာေပ၊ စကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ အစိုးရက ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိၾကမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႕ ဆံုးရႈံးမႈမျဖစ္ေစရန္အလို႕ငွါ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလိုဆႏၵ တိုးပြားလာမည္။ လူမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအစိုးရသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ မရႏိုင္သည့္အျပင္ က်ဆံုးမႈက အၿမဲၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

(၄) ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ ေကာင္းေစသည္

အမ်ဳိးသားတစ္ခုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုတို႕သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈ ႏွင့္ အညီ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၄င္းအေျခအေနမွ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈရွိလာသည္။ အကယ္၍ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လွ်င္ တိုင္းျပည္လူထုအၾကား ဘာသာစကား၊ လူ႕အတန္းအစား၊ ဘာသာေရး၊ အႏုပညာႏွင့္စာေပ၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္လာမ်ား အေျခခံေပၚတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းဝပ္ပိျပားမႈရွိေသာ လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုတို႕သည္ စည္းစနစ္က်ၾကၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈရွိသည္။

(၅) လူနည္းစုမ်ား ျပႆနာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေစသည္

အမ်ဳိးသားတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစုမ်ား မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူနည္းစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ မ်ား မရွိေပ။ ေခတ္သစ္တြင္ လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနၾကသည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ ၄င္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားစုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေလ့လာၿပီး အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းၾကေသာ္လည္း လူနည္းစု၏ မေက်နပ္မႈမ်ားသည္ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ လူနည္းစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေပးရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

(၆) ပိုမိုတိုးတက္မႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျခင္း

လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစုမ်ားတို႕သည္ ၄င္းတို႕ တိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အခါေကာင္းမ်ား မည္သည့္အခါမွ် မရရွိႏိုင္ေသာ ရႈေထာင့္အျမင္ အၿမဲတမ္းရွိေနၾကသည္။ ဤအခ်က္က လူအမ်ားစုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႕ထံတြင္ အာဏာရွိၾကေသာ္လည္း တိုးတက္မႈ တစံုတရာမွ် မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဟူေသာ ေတြးေခၚမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လူမ်ားစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ တိုးတက္မႈဆိုင္ရာမ်ားသည္ လူမ်ားစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက တိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အခါေကာင္းမရရွိၾကေပ။ အကယ္၍ လူနည္းစု လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုစီက ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဆႏၵႏွင့္အညီ အရာရာကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾက မည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူမ်ားစုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အနည္းစုလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပႆနာမရွိ သေလာက္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တိုးတက္မႈႏွင့္အညီ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္။

(၇) တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ဝါဒကို ထိန္းသိမ္းသည္

လူမ်ဳိးေပါင္းစံုႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားေနေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္မခံေသာ အာဏာရလူမ်ဳိးစုသည္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ သို႕မဟုတ္ ပံုစံတူေသာ မႈေသယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို အင္အားသံုး၍ ျပည္သူလူထု အတြင္း သြတ္သြင္းရန္ ႀကဳိးစားမည္။ ဤသို႕ျဖင့္ လူမ်ဳိးကို အျပန္အလွန္အသိအမွတ္မျပဳ ယဥ္ေက်းမႈဖ်က္ဆီးရန္ ႀကဳိးစားလာေသာ အခါ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာသည္။ ဤ အမ်ဳိးသားျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္ဝါဒ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ဝါဒ မေပၚေပါက္ရန္ လူမ်ဳိးတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခု မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ တဖက္တြင္ “အမ်ဳိးမ်ဳိးမတူကြဲျပားျခားနားျခင္းသည္ လူ႕ဘဝကို သင္းရနံ႕ေမြးႀကဳိင္ ေစၿပီးသာဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးေပးသည္” ဟူေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္စကားပံုကို လက္ခံရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိး မ်ားက ကြဲျပားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ၾကမွသာ ပိုမိုလွပေသာ ႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးႏိုင္ မည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ဖြဲ႕ခြင့္ရွိၾကမွသာ ကမၻာႀကီးတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္။ လြတ္လပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားရွိမွသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေစမည္။

(၈) နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို အဆံုးသတ္ေစသည္

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို အဆံုးသတ္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံႀကီးတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ကို ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္က်ဳိးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ နယ္ေျမမ်ားတို႕ခ်ဲ႕ရန္ ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အင္အားႏွင့္အာဏာသံုး၍ အတင္းျပဳလုပ္လိုက္နာေစသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ ၄င္းလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုကို မိမိတို႕အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳၾကၿပီးတၿပဳိင္နက္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳၾကသည္။ အကယ္၍ အမ်ဳိးသား တစ္ခုတည္း ႏိုင္ငံ သီအိုရီကို လက္ေတြ႕အေကာင္းအထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒသည္ အဆံုးသတ္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိမည္။ ဤသို႕ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒ နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာစစ္ျဖစ္ရန္လည္း မလိုေတာ့ေပ။ ဤအေျခခံမႈကို လြတ္လပ္မႈ၏ စရိုက္အျဖစ္ သိရွိၾကသည္။

(၉) အင္အားရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚေစသည္

လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံတြင္ ခိုင္မာေသာအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ျပည္သူလူထုက အမ်ဳိးသားတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္အာရံုတြင္ တစ္ခုျဖစ္ျခင္း မုခ်ရွိၾကသည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုက လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ရွင္ၿပီး လူမ်ဳိးက ျပည္သူအတြက္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ေတြးေခၚမႈေၾကာင့္ စည္းလံုးမႈအင္အား အလြန္ေကာင္း ေစသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက လူမ်ဳိးႏွင့္ႏိုင္ငံကာကြယ္ရန္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ အၿမဲျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေရးေပၚကာလအတြင္း အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈအင္အား ပိုမိုႀကီးထြားလာၿပီး ႏိုင္ငံကအေရးေပၚကိစၥကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည္။

(၁၀) သမိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံမႈ

လူမ်ဳိးတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခုမႈအရ တည္ေထာင္ေသာႏိုင္ငံသည္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ယေန႕ႏိုင္ငံမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၾကသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ ခံခဲ့ၾကသည္။

ဆိုးက်ဳိးမ်ား

 (၁) ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးကို ဖရိုဖရဲၿပဳိကြဲျခင္းသို႕ ဦးတည္လိမ့္မည္

အကယ္၍ လူမ်ဳိးတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခုကို လက္ခံပါက ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတို႕သည္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္သို႕ ၿပဳိကြဲသြား ၾကမည္။ အကယ္၍ ဘာသာစကား၊ လူမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ဘာသာေရးတို႕ကို အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားအားလံုး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ေပးထားပါက ႏိုင္ငံႀကီးအားလံုးႏွင့္ သက္တမ္းရင့္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ဖရိုဖရဲ ၿပဳိကြဲၾကလိမ့္မည္။ ရုရွားႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္းတြင္ ပင္ အမ်ဳိးသားေပါင္း (၁၅၄) မ်ဳိးရွိသည္။ ဤသီအိုရီႏွင့္ဆိုရင္ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ (၁၅၄) ခုေသာ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ လာမည္။ ဆြီဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ (၃) ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၿပဳိကြဲသြားလိမ့္မည္။ ဤ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳသည့္ အျမင္ရွိ သူသည္ လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံကို ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ သီးသန္႕ႏိုင္ငံ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလိုၾကသည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ခုသည္ ေသးငယ္ေသာ ယူနစ္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထပ္၍ ကြဲသြားႏိုင္ၿပီး အဆိုပါယူနစ္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

(၂) အမႈမ်ားစြာတြင္ လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်

တိက်ေသာ နယ္နမိတ္ရွိမႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္ေဆာက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းလူမ်ဳိး၏ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားတို႕သည္ ကမၻာအႏွံ႕ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္အတြက္ တိက်သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာေနထိုင္ေသာလူမ်ားကို အထူးေနရာတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လူမ်ဳိး တစ္ခုသည္ ကမၻာအႏွံ႕ ျပန္႕က်ဲစြာေနထိုင္ၾကၿပီး ပထဝီနယ္ေျမ ဆက္စပ္မႈလည္းမရွိပါက ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျပန္႕က်ဲစြာေနထိုင္ေသာလူမ်ဳိးကို ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ မေပးႏိုင္ေပ။

(၃) လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖက္ အားနည္းေစသည္

လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံတစ္ခု သီအိုရီႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႕ ကြဲသြားၾကမည္မွာ သဘာဝျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႕ ကြဲသြားျခင္းက ေသးငယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးအရ အားနည္းေအာင္ မုခ် အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီအတြက္ လံုးေလာက္မႈ ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အပိုအလွ်ံရွိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားကမႈ မရွိဘဲ သို႕မဟုတ္ နည္းနည္းပါးပါးသာ ရွိၾကမည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႕သည္ ပိုႀကီးေသာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ အဓိပၸါယ္မရွိ ျဖစ္သြားမည္။

(၄) လူမ်ဳိးအားလံုးတို႕က ကိုယ္ပိုင္အစိုးရအတြက္ စြမ္းအားမရွိၾကေပ

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏိုင္ငံတစ္ခု သီအိုရီ၏ အျခားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုမွာ လူမ်ဳိးတိုင္းက ကိုယ္ပိုင္အစိုးရအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ မရွိၾက ေသာေၾကာင့္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ ဘံုလူမ်ဳိးအႏြယ္၊ ဘုံဘာသာစကား၊ ဘုံဘာသာႏွင့္ ဘံုယဥ္ေက်းမႈ … စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္အရ စုစည္းညီညြတ္ၾကၿပီး အလံတစ္ခု ေအာက္တြင္ စည္းလံုးၾကသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အစိုးရအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံ ခန္႕ခြဲမႈတို႕ကို မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာအမ်ဳိးသားေရးခံစားမႈ ထိုလူမ်ဳိး အျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။ အခ်ဳိ႕လူမ်ဳိးတို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိဘဲ သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ၾကေသာအခါ ေကာင္းက်ဳုိးထက္ ပ်က္စီး အက်ဳိးယုတ္မႈက အစားထိုတတ္သည္။

(၅) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာပိုမ်ားေစသည္

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးျခင္း (ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းျခင္း) အေျခခံမႈက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာအားလံုးကို ၿပီးဆံုးေစလိမ့္မည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မွာ အားလံုးမမွန္ကန္ပါ။ ထိုမႈက ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္မွာ ၄င္းမႈက ျပႆနာ အသစ္မ်ားကို ထပ္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လူမ်ဳိးမ်ားကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးမွာ မလြယ္ကူေပ။ ပိုမိုႀကီးမား ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေသးငယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႕ အခြဲခံရမည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္ေျမ၊ နယ္စပ္၊ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ လူမ်ဳိးစုႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ နယ္နိမိတ္ မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ယခုအထိရွိေနေသာ နယ္ေျမဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားကိစၥဆိုင္ရာမ်ားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းထက္ တိုးပြားမႈ ပိုျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ဝိုင္းထားၿပီး ထိုႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ပါက ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းလည္း မရွိသည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအၾကား ေပါက္ဖြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျပႆနာက အျပည္ျပည္ဆိုရာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္သိုက ေရာက္ရွိေစမည္။

(၆) စစ္ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္

လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံကို ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႕ ကြဲသြားမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ျပႆနာမ်ား ရွိၾကမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ျပႆနာမ်ားကို အေျခခံ၍ အျခားအျငင္းပြား မႈျပႆနာမ်ား ပိုမိုနက္ရွဴိင္းလာၿပီး ကမၻာ့စစ္တစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႕သည္ လြတ္လပ္ေရး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ရရွိလာေသာအခါ ယေန႕အထိ နယ္စပ္အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား အသီးသီးရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္တရုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကိစၥတန္ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း နယ္စပ္ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည္။

(၇) နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳသည္

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ားတို႕သည္ ျပင္ပသြင္ျပင္အားျဖင့္ တိုးတက္ၾကမည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း အင္အားမရွိ ေသးငယ္ခ်ိနဲ႕ေသာ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစံုက်ဆင္းမႈဖက္ ဦးတည္မည္။ ေသးငယ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားက ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ မွီခိုၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႕ မွီခိုအားထားမႈသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို တိုးျမွင့္ေစလိမ့္မည္။ ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႕တြင္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ စစ္တပ္… မွီခိုမႈၾကာရွည္လာလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံငယ္သည္ ႏိုင္ငံ ႀကီး၏ ၾသဇာခံႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႕မဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံငယ္သည္ အင္အားရွိလာသည္ႏွင့္ဘဝတူ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအေပၚ နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒ က်င့္သံုးလာႏိုင္သည္။

(၈) လူပုဂိဳလ္ဆိုရာ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္း

လူမ်ဳိးတစ္ခုႏိုင္ငံသည္ တပါတီအာဏာရွင္ဝါဒကို အၿမဲတမ္းဆန္႕က်င္ၿပီး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းျခင္းတို႕ကို အားေပး အားေျမွာက္ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း သမိုင္းတြင္ ဤအခ်က္မွန္ကန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား မေတြ႕ရေပ။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သည္ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္း ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟစ္တလာ သည္ အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး သူက ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္္မႈကို အတင္းအဓမၼ လုယူခဲ့သည္။ အီတလီႏိုင္ငံတြင္လည္း မြတ္ဆိုလိုနီသည္ အာဏာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရုရွား ႏိုင္ငံတြင္လည္း အာဏာရွင္စံနစ္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးတစ္ခု အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုတို႕သည္ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အဝ မရရွိၾကသည့္အတြက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသခ်ာသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုတို႕ ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပစ္ပယ္ခံရၿပီး ဆက္ဆံေရး မေကာင္းေပ။

(၉) ဒီမိုကေရစီကို လိုလားျခင္းမရွိေပ

ကမၻာ့ေပၚတြင္ ဆြီဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ဆံုးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ သိထားၾကသည္။ ဆီြဇာလန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတို႕သည္ အမ်ဳိးသား (၃) ခုကို ပိုင္ဆိုင္ၾကတာ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ ကြဲျပားေသာ ဘာသာအယူဝါဒ (၃) မ်ဳိး ရွိၾကသည္။ ဆီြႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ဳိးသား (၃) မ်ဳိး ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ယေန႕တိုင္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ေနထိုင္ၾကသည္။ တဖက္တြင္ ပါကိစၥတန္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕သည္ အမ်ဳိးသား တစ္ခုတည္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾကသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။

(၁၀) ယဥ္ေက်းမႈဆိုရာ ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္း

လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႕အတြက္ အခြင့္အခါ မေကာင္းေပ။ Lord Acton သည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေစကာမႈ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အခါေကာင္း ရွိၾကသည္ဟူေသာ အျမင္ရွိသူျဖစ္သည္။ ကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားတို႕သည္ မ်ားျပားၿပီး ကြာျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိၾကၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ကူညီမႈ ေပးၾကသည္။ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္တိုင္ ေအာင္ ေရွ႕ေျပးေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေစရန္ ဆက္ဆံၾကျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ အျခားတဖက္တြင္ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံသည္ သူပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေရွ႕တိုးမည့္အစား ပို၍ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာႏိုင္သည္။

(၁၁) လူမ်ဳိး (သို႕မဟုတ္) လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ ခက္ခဲသည္

လူမ်ဳိး (အမ်ဳိးသား) ျဖစ္မႈကို ဃဃနန အဓိပၸါယ္မဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝိုးတိုးဝါးတား ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ လံုးေထြးေရာစပ္သျဖင့္ ရွဴပ္ေထြးသည့္အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းက တာဝန္ယူမႈမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးသည္။ လူမ်ဳိးျဖစ္ျခင္းသည္ ျပင္ပဆိုင္ရာ လကၡဏာ မ်ားအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေသာအေျခခံမႈ သို႕မဟုတ္ သီအိုရီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္၍မရဘဲ ျဖစ္ရသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္း

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ားတို႕သည္ အမွန္ပင္ အသံုးဝင္၊ အက်ဳိးရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္ လူမ်ဳိး ေပါင္းစံုႏိုင္ငံမ်ားက လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္း ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ စံခ်ိန္ခ်ဳိးသည္။ ယခုေခတ္တြင္ လူမ်ဳိးတစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခု သီအိုရီသည္ မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ကြဲျပားေသာလူမ်ဳိးမ်ားတို႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ အတူေနၾကရန္ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကလွ်င္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား (အမ်ဳိးသားမ်ား) တို႕သည္ မၿပဳိပ်က္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက စိတ္ပ်က္ျပားေနၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း အတူတကြေနထိုင္ရန္ မလိုလားၾကေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ၄င္းတို႕ကို အာဏာစက္ျဖင့္ အဓမၼ ေနထိုင္ေစ၍သာ အတူေနထိုင္လွ်င္ ဤႏိုင္ငံသည္လည္း မင္းမဲ့ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္မႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္းႏိုင္ငံ သီအိုရီတစ္ခုသာ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိၾကေသာ ကြဲျပားသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားတို႕သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့ဘဲ မ်ားစြာေသာ စိတ္နာက်ဥ္းမႈမ်ား ျပသၾကၿပီး တခါတရံ ထိုစိတ္နာက်ဥ္းမႈမ်ား၏ လႈံ႕ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဆိုရာ ထၾကြလႈပ္ရွား မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားဆိုင္ရာ ရုန္းကန္မႈေပၚေပါက္လွ်င္ တိုင္းျပည္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိၾကေသာ ကြဲျပားသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား (အမ်ဳိးသားမ်ား) အားလံုး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတိုင္းက သတိထားၾကရမည္။ ထိုကဲ့ို႕ေသာ အမႈကိစၥတြင္ လူမ်ားစုအမ်ဳိးသားမ်ားတို႕က လူနည္းစု အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ေရွ႕ရွဴၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ ရွိၾကရမည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စံနစ္သည္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ယေန႕ ကမၻာ့ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားက အခုိင္အမာ သက္ေသထူလ်က္ ရွိသည္။

(ေသာမတ္စ္ ထန္ႏိုး မွ စုေဆာင္းတင္ျပသည္ )

Share.

About Author

Leave A Reply