ထန္တလန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုး တြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ား မလံုေလာက္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးတြင္ အေရးေပၚလူနာမ်ား ကုသရာ၌ အထူးကု ဆရာဝန္မ်ားမရွိျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၄ မိုင္ကြာ ေ၀းေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုသုိ႔ သြားေရာက္ကုသေနရသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခက္ႀကံဳေနၾက ရသည္ ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီေ႐ႊလ်န္းကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ကုသရာတြင္လည္း လူနာတင္ယာဥ္မရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ျခင္းႏွင့္ စရိတ္အကုန္အက်မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသကဲ့သို႔ အသက္ဆံုးရွဴံးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚနီေရႊလ်န္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔စာရင္းအရ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ ကုသေရး ဝန္ထမ္းအင္အား ခြင့္ျပဳ ၁၁၂ တြင္ ခန္႔ထား ၇၀ ဦးရွိၿပီး လစ္လပ္ဆရာဝန္ ၆ ဦးအပါအဝင္ အားလုံး ၁၄ ဦး၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအင္အား ခြင့္ျပဳ ၁၄၆ ဦးအနက္ ၈၁ ဦးသာခန္႔ ထားၿပီး လစ္လပ္ ၆၄ ဦး ေတြ႕ရွိရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသည္။

ထန္တလန္ျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံအတြင္း ခုတင္အသုံးျပဳမႈရာခိုင္းႏႈန္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ ၂၀၁၂ တြင္ ၅၆ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇၄ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇.၆ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၆.၄ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ခုတင္ အသုံးျပဳမႈ နည္းသည္ကိုလည္း ဆရာဝန္မရွိျခင္း၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား မျပည့္စုံျခင္း၊ပစၥည္းကိရိယာမစုံလင္မႈတို႔ အေပၚ မ်ားစြာမူတည္သည့္အတြက္ အၫႊန္းကိန္းကို တစ္တမတ္တည္း သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဝးလံေခါင္းပါး၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနေသာ ေဒသမ်ား ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေလးထား စဥ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံကို ၂၅ ခုတင္ဆံ့မွ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ကို သိရွိ လုိေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ေမးျမန္းပါသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ထန္တလန္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္ ၃ ဦးႏွင့္ သြားဆရာဝန္ ၁ ဦး၊ သူနာျပဳ ၁၄ ဦး၊ အျခားဝန္ထမ္း ၂၈ ဦး စုစုေပါင္း ၄၆ ဦးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းအင္အား အေနျဖင့္ ၂၅ ခုတင္ဆံ့၏ ၅၅ ေယာက္တြင္ ၄၆ ေယာက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ခြဲစိတ္ကိရိယာမလံုေလာက္မႈႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မရွိသည့္ကိစၥမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အရာ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၅ ခုတင္ဆံ့မွ ၅၀ ခုတင္ဆံ့ကို တိုးရန္ ယခုေလာေလာဆယ္ ရရွိေသာစာရင္းဇယားမ်ားအရ မလိုေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကို ေတာင္းခံ၍ ရရွိသည့္အခါတြင္ လိုအပ္ပါက စဥ္းစားေပးမည္ဟု ၀န္ႀကီးကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဆး႐ုံကို ၂၅ ခုတင္ဆံ့မွ ၅၀ ခုတင္ဆံ့အထိ တိုးပါက  မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူဦးေရကို လုံးဝမျဖည့္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံတြင္ လိုအပ္သည့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပည့္စုံမႈသည္ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွိသမၽွ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စုံလင္မႈ၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ အစရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္မႈသည္ ပထမဦးစားေပး အစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံခုတင္တိုးျခင္းျဖင့္ ေဆး႐ုံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ား တိုးလာမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ုံမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို တိုင္းတာသည့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ား သည္ ေခတ္ႏွင့္အေလ်ာ္ညီေထြရွိရန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ၀န္ႀကီးကဆိုပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply