ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဴိသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဴိးသာင္းအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္ (၉)ဦးျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာလွေအာင္ (အစိုးရ)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းႏုိင္(တပ္မေတာ္)၊ ေဒၚနီေရႊလ်န္း(လႊတ္ေတာ္)၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF မွ ဆလိုင္းတလာေဟး၊ ဆလုိင္းထက္နီ၊ ပူးရာနင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ဦးဇိုေဘြ႕၊ ေဒါက္တာမႈထန္၊ ဦးခန္႔ဘြန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီသည္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ေရး၊ စနစ္တက်ရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္မ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေစေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမအႀကိမ္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(ခ်င္း)ကို ျပည္နယ္တြင္း၊ ျပည္နယ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ခန္႔မွ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၅၀၀) ဦးခန္႔ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ မွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာက်င္းပၾကမည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ- (Chin National Dialogue Joint Committee) က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(ခ်င္း)မွ ထြက္ရွိလာေသာ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ သေဘာထားစုစည္းမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီတို႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံသို႔ ျပန္လည္တင္သြင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code