ဘုုံသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရး” ကုုိ ဦးထိပ္ထားၾကရမည္ – CNF ဥကၠဌ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔စတင္က်င္းပေသာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီႏုုိင္ငံေရး၊ အဖြဲ႔ အစည္းႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ တသီးပုုဂၢလအျမင္မ်ားအား ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရး” ကုုိ ဦးထိပ္ထား ၾကရမည္ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ဴံးက ေျပာသည္။

“ခ်င္းအမ်ဳိးသားႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ဒီမုုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး နဲ႔ ကုုိယ္ပုုိင္ျပ ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အဝရွိၿပီး ဒီမုုိကေရစီ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္တိုု႔ကုုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ႏုုိင္ေရးအတြက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတုုိ႔ရဲ႕ ဘုုံသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ တရားဝင္ခ်င္းႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းအရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယုုံၾကည္မႈနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကုုိ ပုုိမုုိအားေကာင္းလာေစမွာ ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ယုုံၾကည္ပါတယ္။ ပါတီႏုုိင္ငံေရး၊ အဖြဲ႔ အစည္းႏုုိင္ငံေရးနဲ႕ တသီးပုုဂၢလအျမင္မ်ားကုုိ ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရး” ကုုိ ဦးထိပ္ထား ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ သဘာပတိလည္းျဖစ္သည့္ ပူးဇင္က်ဴံးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခန္းမတြင္ ယေန႔(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇)တြင္စတင္က်င္းပေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ (၁) ေန႔အထိ က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေရရည္တည္တံ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ယခုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ညီအကိုရင္း စိတ္ဓိတ္ကို အေျခခံျပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကရန္၊ မတူကဲြျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို ျပန္လည္ ညွိႏွဳိင္းကာ တူညီသည့္ သေဘာထားမ်ားကို စုစည္းကာ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္အေပၚမွာလည္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္အ၀ထားရွိၾကရန္ CNF ဥကၠဌက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ပစ္ခတ္ တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုုိ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ဴိ႕အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္မရွိေသးမႈ၊ (NCA) စာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားျခင္း မရွိေသးသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ဴိ႕ႏွင့္ စစ္ေရးအရ တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ ေကာင္းေသာလုုပ္ေဆာင္မႈမဟုုတ္သကဲ့သို႔ NCA ႏွင့္သဟဇာတမျဖစ္ေၾကာင္း ပူးဇင္က်ဴံးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“NCA ရဲ႕ အေျခခံမူမွာပါရွိတဲ့အတုုိင္း လက္နက္ကုုိင္ပဋိပကၡ အဆုုံးသတ္ႏုုိင္ေရးအတြက္ တစ္ႏုုုုိင္ငံလုုံးပစ္ခတ္ တုုိက္ခုုိက္မႈရပ္စဲေရးကုုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈမ်ားကုုိ ရပ္စဲ ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုုိးႏုုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ အထူးလုုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္ေထာင္စုုတဝန္းလုုံးမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုုိ က်င္းပျပဳလုုပ္ႏုုိင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာလည္း ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုုိက္သူ အားလုုံးပါဝင္လာႏုုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ညီလာခံကထြက္လာတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုုသေဘာတူစာခ်ဳပ္” သည္လည္း အားေကာင္းၿပီး ခုုိင္မာမႈ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပူးဇင္က်ဴံးကေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး၊ အခ်ဳိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္း တိုးတက္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ ခူမီး အမ်ဳိးသားပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီ၊ ဇိုတိုင္းရင္းသား ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအရပ္ဖက္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျခားဖိတ္ၾကားသူမ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၀၀) ေက်ာ္ခန္႕ တက္ေရာက္ လ်က္ရွိၾကၿပီး လံုျခံဳေရးကိစၥမွလြဲ၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္တို႔အား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွတဆင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား၏ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို မၾကာခင္ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္တင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code