၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ၏ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ မထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ

0

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေသာ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ခ်င္းအမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြဘံုသေဘာ တူညီခ်က္တြင္ မထည့္သြင္းရန္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ “ဒို႕တာ၀န္အေရး သုံးပါး” ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တို႕ကိုအေျခခံျပီး ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ မထည့္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးထက္နီက “ အခုသြားေနတဲ့ NCA ရဲ့ အဓိကရည္တည္ခ်က္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို သြားေနတာျဖစ္တယ္၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုမွေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္က ဘာျဖစ္လို႔ထည့္ေနရေတာ့မွာလဲ ၊ က်ေနာ္တို႔ဒီေန႔သြားေနတာက ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ဆိုတဲ့ဟာ ဖက္ဒရယ္ကို အတူတူတည္ေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ NCA က သြားေနတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ခိုႏူမ္းသုန္ကိုေျပာသည္။

ယမန္ေန႕အထိ (၃) ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အျခားအေျခခံမူမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရာ “ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႕၀င္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မဆိုခဲြထြက္ခြင့္ရွိရမည္” ဟုအဆို ျပဳလာသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ဤအဆိုအေပၚ ေဆြးေႏြးၾကရာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူျဖစ္သည့္ “ဒုိ႕တာ၀န္အေရးသုံးပါး” ႏွင့္ ဆန္႕က်င္မႈရွိသည့္အျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ဘုံသေဘာတူညီ ခ်က္ တြင္ မထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူထားေသာ အခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ “တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္လိုပါက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိေစရမည္” ဟု ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ဗမာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေျခခံမူကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္မွတ္တမ္း တင္ မွတ္သားထားရန္ ခ်င္းအမ်ဴိသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအၾကား နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ ရရွိရန္ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း အစိုးရအေပၚ အယုံအၾကည္ အျပည့္အ၀ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုမွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႕အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ “ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံရမည့္ မူ၀ါဒ” မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုိ႕တာ၀န္ အေရးသုံးပါးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာတည္တဲ့ခိုင္ျမဲေရး တို႕အျပင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး တို႕ျဖစ္သည့္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႕ကို အေျခခံမူ၀ါဒ အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code