ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ တိုက္တြန္း

0

ျမန္မာ့ရိုးရာ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို အရင္စစ္အစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦး ေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္သည့္အေပၚစိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားရွိေနၿပီး ရပ္တန္႔ရန္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔လိုက္သည္။

သႀကၤန္သည္ အစဥ္အလာအရ ဗုဒၶဘာသာ/ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၱရား (State Mechanism) အသံုးျပဳ၍ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းေစျခင္းသည္ ဘာသာႏွင့္လူမ်ိဳး မတူကြဲျပားမႈကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း မျပဳရာေရာက္သည္ဟု အိပ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒတြင္ သင္ႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစီအစဥ္ျဖင့္ အစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွ သည့္အတြက္ အစိုးရရံုးခ်ိန္ျပင္ပႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားကို ကျပေဖ်ာ္ေျဖ ခိုင္ေစျခင္းသည္ သင့္ေတာ္မႈမရိွသည့္အျပင္ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းဆိုရာ ILO စာခ်ဳပ္ (Convention) အမွတ္ ၂၉ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွဟု ယူဆေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို သႀကၤန္ပြဲက်င္းပဖို႔ သံုးစြဲလ်က္ရိွသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ထံ ယခုလို ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနျဖင့္ လံုး၀ မလုပ္သင့္မလုုပ္အပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍ ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳပဲ ဆက္လက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး/ခရစ္ယာန္ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ (Christmas)ကိုလည္း အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပး ရန္ လိုအပ္သည္ဟု က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply