အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဘံုသေဘာထားကို အေျခခံၿပီး (၂၁) ပင္လံုတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္

0

ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ (၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဴိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိလာေသာ ဘံုသေဘာထားမ်ားကို အေျခခံၿပီး အဓိကေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု CNF လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၃) ပူးထက္နီကေျပာသည္။

“အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ဘံုသေဘာထားရရွိခ်က္ေတြကို ပင္လံုမွာတင္ျပသြား မွာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီအေျခခံေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးမယ္ အဲဒီအတြက္က UPDJC လုပ္ငန္း ေကာ္မတီက အစည္းအေ၀းထိုင္တယ္ အဲဒီမွာက်ေနာ္တို႔သေဘာထား ေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့စုစည္းတယ္ အဲဒါကို ပင္လံုမွာခ်ျပမွာျဖစ္တယ္’’ ဟု ပူးထက္နီကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ( UPDJC) ကို အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည့္ အစုအဖြဲ႔ သံုးခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဴိးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲအသီးသီးမွ တင္ျပလာေသာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းကာ (၂၁)ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပမွာျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား တပ္ဦး CNF မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ကိုယ္တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူ ၂ ဦး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူ ၄ ဦး တို႔တက္ေရာက္ၾ ကမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF မွ ကိုယ္စားလွယ္အမည္စာရင္းမ်ား

 1. Dr. Lian Hmung Sakhong (Vice Chairman- 2)
 2. Pu Thang Ning Kee (VCM-3)
 3. Salai Thla Hei (General Secretary)
 4. Dr. Sui Khar (AGS-1)
 5. Pu Thet Ni (AGS-3)
 6. Pu Ralhnin Hlawnceu (CEC)
 7. Pu Rokhawma (CEC)
 8. Col. Solomon (CEC)
 9. Pu Paul Sitha (CEC)
 10. Pu Ram Kulh Cung (CEC)
 11. Pu Bawi Lian Mang (CEC)
 12. Salai Biak Pum (CEC
 13. Col. Biak Ling (CC)
 14. Pu Thang Yen   (CC)
 15. Pu Lalramlawma (CC)
 16. Pi Nleng Kee (CC)
 17. Pi Cing Zam Vung (CC)
 18. Pi Lalhmangaihzuali (CC)
 19. Pu Vung Za Khai

ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူ

 1. Rev. Tluang Ceu
 2. Pu Thang Shing

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္

 1. Pu Nai Thoung
 2. Pu Victor Biak Lian

နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ

 1. Nancy Dawt Chin Sung (Logistic Incharge)
 2. Capt. Khin Mg Lay (Documentation)
 3. Lt. Pan Tui ( PSO)
 4. Lt. Sui Uk (Security)
Share.

About Author

Leave A Reply

*

code