ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အာဏာရႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ “အခ်က္”

0

( ခြါနင္း ေလေသာင္၊ ဇလပ္နီ)၂၀၁၀ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီး မၾကာခင္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၇၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ မိသားစုသည္ ဆင္းရမြဲေတ မႈေအာက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယူအဲန္ဒီပီ၏ အစီရင္ခံစာကုိ အသုံးခ်ၿပီး ဆင္းရဲ မြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး ေထာက္ပ့ံေငြကုိ ပါတီစည္းရုံးေရး အ တြက္ အသုံးခ်ေနၿပီဟူေသာ ျပည္သူ႕ အသံမ်ား ညံစျပဳလာေနၿပီ။ ထုိ႕အျပင္ ဗဟုိအစုိးရမွ ေထာက္ပ့ံခဲ့ၿပီးေသာ ဘတ္ ဂ်က္ေငြမ်ားစီးဆင္း မႈအေပၚမယုံၾကည္သံမ်ားလည္း  ၾကားေနၾကရမွာပါ။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့နည္းေရး တာ၀န္ခံ ဦး၀င္းထြန္းသည္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ၀၄ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အား က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၂၀ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႕အျပင္ ၀န္ၾကီးသည္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၇၁၆ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ေတြအတြက္ ကူညီသည္ကုိမူ မသိရပါ။

တဖန္ အိႏိၵယအစုိးရသည္ စစ္အစုိးရ ဒီမုိကေရစီ အေရခြြံလဲစက  ခ်င္းျပည္နယ္ က်န္းမာေရး အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၆ သန္း ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြအားျဖင့္ သန္းေပါင္း ၄၂၀၀ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာ ေရးဌါန စုစုေပါင္း ၃၈၈ အတြက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္စီျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ဂ်ပန္ JICA မွလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၉၀၀ ေထာက္ပ့ံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိၾကမွာပါ။ အိမ္ေထာင္မိသားစုေပါင္း ၇၆၈၈၀ သာ ရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ တစ္မိ သားစုလွ်င္က်ပ္တစ္သိန္းသုံးေသာင္းနီးပါးစီျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ သည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၄၅၆ ျဖစ္ရာ လူဦးေရအားျဖင့္ ေ၀မွ်ပါက တစ္ ဦးလွ်င္ က်ပ္ သုံး သိန္းေက်ာ္ per capita income က်ပါသည္။

ေလ့လာသိရွိခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕သည္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် အစည္း အေ၀းထုိင္ၿပီး အဆုိပါ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ဘယ္လုိအသုံးခ်မည္ကုိေရးဆြဲေနေသာ္လည္း အဆုိ ပါေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ၄င္းတုိ႕လက္ထက္မေရာက္ ေသးေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီး တဦးထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတုန္းက မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီက ေဒသခံမ်ားထံ ၀ါဥခင္း အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာခ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ ထည့္၀င္ခုိင္းေသာ္လည္း ယေန႕အထိ ကာယကံရွင္ မ်ားအား ေငြခ်မေပးေသးေၾကာင္း ဆုိသည္။ မင္း တပ္တၿမိဳ႕နယ္လုံးနီးပါးသည္ မိသားစု တႏုိင္ တပုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအျဖစ္ ၀ ဥ စုိက္ခင္းကုိ အားထားေနၾကသည္။

မတူပီၿမိဳ႕ေပၚေန ခ်င္းျပည္သူ၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီ၀င္ေတြကုိ ေၾကာက္ေန ၾကရသည္။ သူတုိ႕ကုိ ျပသနာမလုပ္ၾကဖုိ႕လည္း အခ်င္းခ်င္းတီးတုိးစကားသံေတြ ၾကားေနၾက ရပါမည္။ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီ၀င္ေတအေနျဖင့္ ျပည္သူရဲ့ ခ်ဥ္ဖတ္ျဖစ္ေနရက္သားနဲ႕ အာဏာကုိ မက္ေမာေတာ့လည္း ဆက္လက္ၿပီး ရမ္းေနၾကရတာပဲ။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၀ ဥ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ ထားလုိပါက လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုံလင္စြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး တင္ႏုိင္ေၾကာင္း ယခုလအတြင္း ေက်းရြာအ သီးသီးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးထံ မိတၱဴေပးသူ ကုိ သာ ပုိ စဥ္းစား ေပးမည္ဟု လည္း ထန္တလန္ေဒသခံေတြထံမွ ၾကားသိရျပန္သည္။

လက္ရွိ အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အဆုိပါ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရာမွာ ေက်းရြာ အလုိက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ က႑အလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၀င္အလုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၀င္အလုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးဌာနအလုိက္ ေပးပုိ႕ရန္ အစီအ စဥ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း စာရင္းျပဳစုသည္။

တဖန္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က  မိမိတုိ႕သည္ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္အတြက္  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ၀င္လာသမွ် အ ေထာက္အပံ့ေတြကုိ ခ်ေပးရာမွာ ၄င္းတုိ႕ ပါတီ၀င္မ်ားကုိ ဦးစားေပး မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသြားေၾကာင္း ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႕ ပါတီအတြင္းေရးကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိေနၾကျပန္သည္။

“ ဒီကိစၥေတြကုိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က အေရြးခံ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြ က စုံစမ္းေဖာ္ ထုတ္သြားမွာပါ၊ ဒါက ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ကုိ မ်က္ကြယ္ ျပဳေနတာပဲ” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္တဦးက ေျပာသည္။

ထန္တလန္ ေဒသခံတခ်ဳိ႕သည္ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီ၀င္မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲမႈ၏ ေစစားခ်က္ေၾကာင့္ ညြန္ၾကား ထားတဲ့အတုိင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ေနၾကသလုိ တခ်ဳိ႕သည္ လမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္း ေလွ်ာက္လႊာမတင္လုိ သူမ်ား သည္ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ မိမိရပ္ရြာကုိ ျပန္ေခါက္သြားၾကသည္သာ။

“ေတာ္ေတာ္၀မ္းနည္းစရာပါ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပး တာကုိ သူတုိ႕ပါတီ အတြက္ အလြဲသုံးစားလုပ္ၾကတယ္၊ သူတုိ႕မုိ႕လုပ္ရက္တယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းျပည္သူေတြ ဒီေလာက္ဆင္းရတာကို သိရက္သားနဲ႕ဗ်ာ” ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

ရွင္းေနသည္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္သည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီစည္းရုံးေရး လက္နက္သာ ျဖစ္လာေပမည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတရြာမွ ၀ ဥစုိက္ပ်ဳိးသူတဦးက “ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀ ဥမျဖစ္ထြန္း သည့္ေန ရာ မရွိပါ၊ ေတာထဲ မွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ဟာပဲ ” ဟုေျပာ သည္။

ထုိသုိ႕ဆုိပါက လက္ရွိ အာဏာရ ယူအက္စ္ဒီပီပါတီကသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေထာက္ ပ့ံေၾကး အားျဖင့္ မဲ ဆြယ္ ပါက တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလား အလာသည္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

ပါတီစည္းရုံးေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္တရားပါ။ သုိ႔ေသာ္ သမၼာေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေစရပါ မည္။ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး စည္းရုံးသိမ္းသြင္းျခင္းသည္ ဒီမုိကေရ စီေရာင္ျခည္သန္းစ၊ ဒီမုိကေရစီ စမ္းသပ္စ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သူေတာင္းစားႏုိင္ငံ သုိ႕ တြန္းပုိ႕ဖ်က္ဆီးေနျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမွာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဆက္လက္ တည္တံ့ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လုံး၀ကင္းမဲ့ခဲ့ေတာ့သျဖင့္ စစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်သြား တယ္။ သုိ႕ေသာ္ အက်မနာပါ။ ေျပာခ်င္ တာက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား ဒီမုိ ကေရစီကုိ ဘန္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ျပန္လည္ရယူ ခဲ့တယ္ဆုိယင္ ျငင္းစရာမရွိေပ။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ မည္မွ် ပ်က္ဆီး ယုိယြင္းသြားခဲ့တယ္ဆုိတာ ျပည္သူ မ်ား စစ္မႈ မထမ္းလုိေတာ့ျခင္း၊  ကေလး စစ္သားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ စုေဆာင္းခဲ့ၾကျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ပင္စင္ ယူခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ ထားျခင္းမ်ားက သက္ေသထူေနပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာကုိ လိမ္လည္ကာ ဒီမုိက ေရစီ အသံေကာင္း ဟစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခ်င္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ က ေ၀ဖန္ၾကသည္။

ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲ လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီလုပ္ရပ္သည္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အာဏာဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထား နည္းကုိ အသုံးခ်ၿပီး မ်က္လွည့္ျပေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံေတြၾကား က မိမိတုိ႕အာဏာဆက္ လက္ ဆုပ္ ကုိင္ထားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတြမႈကုိ အလြဲ သုံးစားလုပ္ေနျခင္းသည္ ဘုရားမၾကိဳက္၊ နတ္မၾကိဳက္ အင္မတန္စက္ဆုပ္စရာေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ယူအက္စ္ဒီပီပါတီ၏ လုပ္ရပ္သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားျပည္သူေတြကုိ ေစာ္ကားေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိး၊ ခ်င္းလဲန္အေပၚ ေစတနာမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ေစာဒကတက္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မႈ ယႏၱယားမွ မရွိရကား ထြက္ေပါက္မရွိေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ မႀကိဳက္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာ နမ္း ရေန ရအုံးမည့္ ဘ၀မွာ ပဲ ေရစုန္ေမ်ာေန ၾကရအုံးမွာပါ။

 

Share.

About Author

Comments are closed.