ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဧရိယာ (၄၃.၉) စတုရန္းမိုင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေဆာက္ရြက္ေန

0

ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ (၄၃.၉) စတုရန္းမိုင္ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ ေလးပုံတပုံခန္႕ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ၿမိဳ႕၏ ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္လာေၾကာင္း ယမန္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီး ဆလိုင္း အိုက္ဇက္ခင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အတည္ျပဳေပးပါက ၿမိဳ႕ျပဧရိယာကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက တိုင္းတာတြက္ခ်က္ မႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈအတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို (၄၃.၉) စတိုရန္းမိုင္ကို ၿမိဳ႕ဧရိယာအျဖစ္ အတည္ျပဳလာၿပီ ဆိုလို႕ရွိရင္ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုတာကို လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေရးဆဲြထားတဲ့ နည္းပညာအရ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၀န္ၾကီးကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ ေျမယာအသုံးျပဳသူမ်ား ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ၄င္းတို႕၏ သေဘာထားကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းကာ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဤကဲ့သို႕ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားရွိသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထား မရွိေပမဲ့ ဖိုးဖြားစဥ္ဆက္ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကိုလည္း နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမရွိေအာင္ ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ကိုေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒါေပမဲ့ ဟားခါးၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ေတာ့ ရယူမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ကားႀကီး၀န္းအတြက္ ဒီႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ဖို႕ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၄၃.၉) စတုရန္းမိုင္ အတည္ မျပဳခင္ ဘာမွလုပ္ေဆာင္လို႕ မရေသးပါဘူး” ဟု စည္ပင္၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ (၄၃.၉) စတုရန္းမိုင္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ၿပစီမံကိန္းအတြက္ အတည္မျပဳမီ ယခင္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းအတြင္း၌ ပါ၀င္သည့္ (၉၅.၂၅၀) ဧကတြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code