ေျမယာဝယ္ယူရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း လုပ္္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ကန္႔ကြက္သြားမည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕နယ္ က်င္းေဒြးေသဒ စံေပၚရိုးေျမယာ ၁၆၉၇ ဧကအား MONE CHOUNG Co.Ltd မွ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္မႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵအတိုင္း လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ေဒသခံျပည္သူလူထု အားလံုးပါဝင္ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္သို႕ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ကန္႕ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ စံေပၚရိုးေျမယာ ၁၆၉၇ ဧကအား Agar Land Co.Ltd မွ ဝယ္ယူရန္စီစဥ္ေနသည့္အေပၚ Chinland Natural Resources Watch Group ႏွင့္ Moneland Development Natural Resource Conservation Organization ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းေဒြး ေက်းရြာအေျချပဳ၊ အနီးအနားရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ထန္းကုန္းရြာ၊ ဟုတ္ပံုက်င္းရြာ၊ ဖုန္းေဒြးက်င္းရြာ၊ ေအာက္လွယ္ရြာ ႏွင့္ ရွိေႏွာ့ က်င္းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလုပ္ရွားေနေသာ လူငယ္မ်ား ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဲျပဳလုပ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ သေဘာထား ထုပ္ျပန္ခ်က္ ေပးပို႕ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး သေဘာတူ ခ့ဲၾကသည္။ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျဖစ္မေန ေလးစားလိုက္နာရန္ ႏွင့္ Environmental Impact Assessment, Social Impact Assessment, Health Impact Assessment မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေရႊးခ်ယ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား မျဖစ္မေနပါဝင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

၄င္းအျပင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ေဒသခံ ျပည္မ်ား၏နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ခ်ျပေပရန္။ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မည့္ အစီစဥ္မ်ားေရးဆြဲခ်ျပရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းရိုးရာအေမြအနစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေရေျမ ေတာေတာင္မ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနိင္သည့္ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္အလက္ မ်ားလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားမွာ ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀သယယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Coordinator ဦး လ်န္ ခန္႔ေတြာင္၊ ၀န္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ ခရိုင္သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန Agar Land ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးလြင္မိုး က်င္းေဒြးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အားလံုး လက္ခံ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code