ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္

0

by Pu Thomas Thang Nou

၁။ နိဒါန္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွaင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာဇာတ္ခုံေပၚတြင္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အနက္အဓိပၸါယ္ တိတိက်က် မဖြင့္ဆိုႏုိင္ေသးေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ အဓိက အျငင္းပြားေစသည့္ ေမးခြန္း ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ

(၁) လူနည္းစု ခဲြထြက္ေရးသမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခြင့္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေထာက္အပ့ံ ေပးႏိုင္မည္နည္း။

(၂) ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ မည္ကဲ့သို႔ တားျမစ္ကာကြယ္ႏုိင္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ခဲြထြက္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားအၾကား ေတြးေခၚယူဆခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာ သည္။

ေဒါက္တာဗင္းကက္အုိင္ယာ (Dr. Venkat Iyer) က “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ခဲြထြက္ျခင္းဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ခဲြထြက္ခြင့္ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ရရွိႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ သည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆို၍ မရႏုိင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈျပဳမွသာ ရရွိႏုိင္မည္။

သို႔ေသာ္ Janes Bay Grec ကမူ “ခဲြထြက္ျခင္း အခြင့္အေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ ထုံးတမ္းတစ္ခု မဟုတ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း” ကို ဆင္ေျခတက္ခဲ့သည္။

ပါေမာကၡ Maivan Clech Lam က “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ အခြင့္အေရးခဲြသည္ အၿမဲတမ္း ပါ၀င္ေသာ္လည္း မလဲြမေသြ တည္ၿမဲေစရန္ မဟုတ္ပါ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ က်င့္သုံးပုံ က်င့္သုံးနည္း

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ သေဘာ တရားေၾကညာခ်က္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း

ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ သီးသန္႔ခဲြထြက္၍ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္မည္ဆိုပါက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ခဲြထြက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒက အတိအက်ရွိေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္းကို မေထာက္ခံပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကဲြႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိပါးႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသစ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရာတြင္ –

(၁) ကုလသမဂၢအဖဲြ႔၀င္မ်ားထဲတြင္ ထိေရာက္ေသာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈကို ေထာက္ခံမည့္ ႏုိင္ငံ မရွိျခင္း

(၂) ႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာအင္အားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနေသာ ေဒသအတြင္း ရွိေနျခင္းဆိုသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံသစ္ကို ေထာက္ခံၿပီး၊ အမွန္မွာ ႏုိင္ငံသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လူႏွင့္ ပစၥည္း (စစ္တပ္၊ စစ္အင္အား) ကို ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ အလြန္အေရးပါအရာေရာက္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ မူလ ပါကိစၥတန္ ႏုိင္ငံသည္ ၿပိဳကဲြျခင္းသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ တတိယပါတီ (Third Party) က ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ဆုံး (၁၃) ရက္ အေတာအတြင္းမွအပ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပါတီတစ္ခုက အျခားတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္မႈျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးေနခဲ့လွ်င္ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ က်န္ရစ္မည္။ တတိယအင္အားစုဖက္မွ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ မူလအဓိပၸါယ္ႏွင့္ လမ္းလဲြ၍ တာ၀န္ယူျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့လူ႔ အဖဲြ႔အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

(၂) တည္ရွိေနေသာ အနည္းဆုံး ႏွစ္ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုျခင္း

ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း အနည္းဆုံး ႏွစ္ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာ တြင္ ႏိုင္ငံမွ ခဲြထြက္ခြင့္မပါဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္သာ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

(၃) လြတ္လပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ မပူးေပါင္းဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္း သီးသန္႔ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္အညီ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

(၁) ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ သည္။

(၂) ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္အေရးဆိုခြင့္ မေပးထား ပါက ခဲြထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ ေပးထားပါက ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳႏုိင္ေပ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ တည္ေနရာႏွင့္ နယ္နိမိတ္အက်ယ္အ၀န္းကို မထိခိုက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ခဲြထြက္ခြင့္အျဖစ္ က်င့္သုံးရာတြင္ ကိုလိုနီႏုိင္ငံလက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ ႀကိဳးစားသည့္  ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခဲြထြက္ျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၃။ ခဲြထြက္ခြင့္

ခဲြထြက္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံသစ္ ထူေထာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုရာတြင္-

(၁) ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္နယ္သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူမရဘဲ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္း။

(၂) သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အျခားျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ခဲြေ၀သုံးစဲြမႈမ်ားမရရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ခဲြထြက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္ Eide ၏ အယူအဆကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ သူက ဒီမိုကေရစီ (သို႔မဟုတ္) ျပည္တြင္းေရးဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Internal Self-determination) မရွိေသာေၾကာင့္ ခဲြထြက္ျခင္းပါ၀င္ေသာ ျပည္ပေရးဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (External Self-determination) ေတာင္းဆိုမႈ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။ သူက ဆက္လက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလိုအေလ်ာက္ခဲြ ထြက္ႏုိင္ေသာ အရာ (၃) မ်ိဳးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) ကိုလိုနီဆိုင္ရာ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားရွိျခင္း

(၂) ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားမွ သိမ္းပိုက္ျခင္း

(၃) U.S.S.R ႏွင့္ Yugoslavia ႏုိင္ငံအတြင္း ျပႆနာတက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း ၎၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခဲြထြက္ေရး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းကို နဂိုကမွ ထားရွိခဲ့ေသာ သီအိုရီအရ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ဥပေဒအရ က်င့္သုံးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Frederic Kirgis. Jr က ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းက တစ္တိုင္းျပည္လုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက တင္းမာမႈေလ်ာ့ နည္းေစမည္။ ခဲြထြက္ေရးကို ေတာင္းဆိုပါက အျခား ျပည္နယ္မ်ား၏ တည္ၿငိမ္မႈကိုပါ ထိခိုက္ေစမည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအၾကား ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ လုိက္နာက်င့္သုံးပါက ခဲြထြက္ခြင့္ကို မေတာင္းဆိုသင့္ေပ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ ၎တို႔မွာ –

(၁) ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္အစိုးရ၊ တနည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရ

(၂) သမိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားအရ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိျခင္း

(၃) အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက ဖိႏွိပ္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Allen Buchanan က ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) တရားမွ်တမႈမရွိ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အလြန္အမင္းက်ဳးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းခံရလွ်င္ (အလြန္အမင္း လူ႔အခြင့္အေရး က်ဳးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္မႈတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္) ခဲြထြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းထားေသာ္လည္း ခဲြထြက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းျခင္း မရွိေပ။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ မ်ားက ခဲြထြက္ခြင့္ေတာင္းဆိုျခင္းမွ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ကာကြယ္ထားၾကသည္။

International covenant on Economic, Social and Culture rights 1966. အပိုဒ္ (၁) တြင္ –

(၁) လူမ်ိဳးအားလုံးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရး ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိၾကၿပီး မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားကို တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္။

(၂) အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိမႈကို အေျခခံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိပါက လူမ်ိဳးအားလုံးတြင္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ သယံဇာတမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံသုံးစဲြပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

(၃) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရရွိေသးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အေစာင့္အေရွာက္ခံ နယ္ပယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာ၀န္ယူထား ၾကေသာ အစိုးရမ်ားအပါအ၀င္ ဤစာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံအားလုံးက ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုးျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ ပဋိဥာည္စာတမ္းအရ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေလးစားၾကရမည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤစာခ်ဳပ္ပါ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔တိုင္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိၾကသည္။ ဤစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္- ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခဲြထြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္ေစလွ်င္ ခဲြထြက္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ား ခဲြထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (Multi- Nation- State) ေခၚ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကာလၾကာရွည္စြာ အတူေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ပါေသာ ျပည္ပဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရန္ မသင့္ေပ။ ခဲြထြက္ခြင့္မပါေသာ ျပည္တြင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုလွ်င္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားအနက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ အလိုက္ဖက္ဆုံး သီအိုရီကို တင္ျပလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ Eide ၏ “ပိုင္နက္ နယ္ေျမစုစည္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္” ႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ Kimminich ၏ “ႏိုင္ငံသစ္ ဖန္တီးရန္” ဟူေသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ တင္ျပခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို တင္ျပခဲ့ေသာ Christian Tomuschat တြင္ ပါရွိ သည့္ “အသစ္ဖက္ဒရယ္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္သည္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလယ္အလတ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ Thornberry ၏ “ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အုပ္စုမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းႏွင့္ ခဲြထြက္ျခင္းတို႔အၾကား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကားခံပုံစံကို ဖန္တီးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္၀ါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ (သင့္ေလ်ာ္ေသာ) နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္အတိုးအေလ်ာ့ ညွိႏႈိင္းလုပ္လို ေသာ သီအိုရီႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏိုပ္တို႔ႏိုင္ငံ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအျဖစ္ ယူဆပါ ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ကိုးကားစာအုပ္

  1. Dr. Venkat Iyer က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ BLC ၌ ပို႔ခ်သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခဲြထြက္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအေပၚ မိုင္းဘုန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚဂ်ာဒင္း တို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားသည့္ စာအုပ္
  2. Prof. Maivan Clech Lam, Associate Professor, City University of Newyork School of Law, ေရးသားေသာ The Legal Value of Self-determination, Vision or Inconvenience? တို႔ကို ကိုးကားၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Share.

About Author

Leave A Reply

*

code