၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ၆ ခု တည္ေဆာက္မည္

0

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း (တည္ေဆာက္ေရး) စာရင္းတြင္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ၆ ခု တည္ေဆာက္ခြင့္ ထည့္သြင္းလ်ာထားျခင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခရိုင္ ကေလးၿမဳိ႕ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အေဆာက္အဦးရန္ပံုေငြမ်ား တင္ျပေတာင္းခံျခင္းကို ကေလးၿမဳိ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ရွားမီးက တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအနည္းငယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ရွားမီး ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရံုးတြင္ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကေလးခရိုင္ ကေလးၿမဳိ႕ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အေဆာက္အဦး ရန္ပံုေငြမ်ားကို တင္ျပေတာင္းခံလာျခင္းအေပၚ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးရံုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားျခင္းခံရေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ စမ္းၿမဳိ႕ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေကာ်င္း မဂၤလာဥယ်ာဥ္ ရပ္ကြက္၊ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ ေက်ာင္း ေျမာက္စည္း(သစ္)ေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ဆည္ႀကီး၊ အမွတ္(၁) အေျခခံ ပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္း ေအာင္ေျမမာန္ရပ္ကြက္ ႏွင့္ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေအာင္ရြာ တို႕ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply