အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီသို႔

0

By Pu Run Peng – ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထိုစဥ္အေခၚ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္း ဖလမ္းျမိဳ႕အေရးပိုင္ မင္းၾကီးက သူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာနယ္ေျမအတြင္းရိွ လူမ်ားကို အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းေတာင္ပိုင္းအားလံုးမွ လူဦးေရ (၅၀၀၀) ဦးအထိ ဖလမ္းျမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္မဖက္မွတက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္းရိွ နယ္ေျမအားလံုးမွ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၾကရာ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္းအတြင္းတြင္ ကၽြန္မ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားလက္ေအာက္မွလည္း အားလံုးလြတ္ေျမာက္ၾကျပီး ၎တို႔အား ေပးေနၾကျဖစ္ေသာ ေျမခြန္အျဖစ္သီးစားခမ်ားလည္း ေပးစရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ သူမ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ထိုစဥ္ခ်င္း၀ိေဒသတိုင္း ၀န္းၾကီးဦး၀မၼသူးေမာင္က အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းအေျပာင္းအလဲမရိွႏိုင္ဘဲ တေျဖးေျဖးသီးစားခေပးျခင္း ေလ်ာ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ သီးစားခဲ့ေပးျခင္းရိွခဲ့ေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းí ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေရ၊ေျမ၊ေလေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတအားလံုး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရွယ္လစ္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးခ်ိန္တြင္လည္း ခ်င္းေတာင္တြင္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရိွခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သီးစားခယူျခင္းကို မရိွသေလာက္နည္းပါးလာခဲ့ေသာ္လည္း ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသေဘာမတူဘဲ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားေျမေပၚတြင္ ခုတ္ထြင္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္မရိွခဲ့ပါ။ ေျမမရိွသူေတာင္သူမ်ားက ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသေဘာတူမႈရယူျပီးမွ ခုတ္ထြင္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းေျမေပၚတြင္အခမဲ့ ငွားရမ္းသူက ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ မူလေျမပိုင္ရွင္ကသာ ေျမကိုဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွတဲ့အတိုင္း ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ေနခဲ့ၾကသည္။

ေက်းရြာမ်ားဖက္တြင္မူ နယ္ပိုင္မ်ားေျမပိုင္ဆိုင္မႈဟာ အမ်ားအားျဖင့္ပေပ်ာက္သေလာက္ရိွေသာ္လည္း ေရႊေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ ေတာင္ယာကြက္(၁၀)ကြက္ အထက္မွာရိွၾကျပီး အခ်ိဳ႕ေကၽြးရြာမ်ားတြင္ ေတာင္ယာကြက္ခ်ခြဲေ၀ခ်ိန္တြင္ ယခင္ေျမပိုင္ရွင္၏အေမြဆက္ခံသူတို႔က ၎တို႔အၾကိဳက္ဆံုးေနရာကို လုပ္ကိုင္လို႔ႏိုင္သေလာက္ ဧရိယာကိုယူျပီးမွ က်န္ရြာသားမ်ားအားအညီအမွ်အကြက္ရိုက္ခြဲေ၀ရန္ေက်ရြာသူၾကီးအဖြဲ႕ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္၊၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမလြတ္ေျမလပ္မရိွခဲ့ဘူးပါ ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ တိုင္းျပည္ကို စစ္အာဏာျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဆူအတင္းအဓမၼစိုက္ပ်ိဳးေစျခင္း၊ လက္ဘက္အတင္းအဓမၼစိုက္ပ်ိဳးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ဧရိယာႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္ျပီး ေတာင္သူေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ ေျမကို ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲအာဏာျဖင့္ အလုခံတဲ့ေျမအမ်ားအျပားရိွခဲ့ျပီး ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚတြင္ ရပ္ကြက္မ်ား၏ ဘံုပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားလည္း ဖရိုဖရဲျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာင္သူေျမမ်ားလည္းမ်ားစြာ အလုခံခဲ့ၾကသည္။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုေၾကာက္၍ ေျမကိစၥမွာ ဘာမွမေျပာမဆိုရဲခဲ့ၾကပါ။

ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ ဟားခါးျမိဳ႕ဧရိယာတြင္ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမပိုင္ဆိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားဆက္လက္ရိွခဲ့ပါေသးသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕ဧရိယာ၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလွ်က္ရိွရာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ ၆၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ေလာက္ဟာမိမိတို႔ပိုင္ထားေသာ ကၽြဲ ၊ ႏြား ၊ ႏြားေနာက္ ၊ ျမင္းမ်ားျဖင့္၎၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္၎၊ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဘိုးဘြားလက္ထက္ကေခတ္အဆက္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားဟာ ၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ေလာက္သာရိွပါသည္။ ၁၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}ေလာက္ဟာ ရပ္ကြက္ဘံုပိုင္စားက်က္ေျမႏွင့္ ထင္းခုတ္ေျမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ေလာက္ဟာ ပန္းသီး၊ လက္ဘက္ အာဏာျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေစခဲ့စဥ္တုန္းက မိမိတို႔စုိက္ထားေသာေျမကြက္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားရိွၾကပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္တြင္ ဟားခါးျမိဳ႕တ၀က္ေလာက္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးက ေသာက္သံုးလ်က္ရိွေသာ ေရေ၀ေရလဲေနရာ ဦးေဒါက်ံဳး ဖခင္ဦးရာလ္ခမ္းက ၀ယ္ခဲ့ေသာ ယခင္အေခၚ (ေဖလဲလိုဘြား) ေျမေနရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးဗန္ကုိလ့္က သစ္ပင္မ်ားမခုတ္ရန္ႏွင့္ မည္သူမွစိုုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမလုပ္ရန္ ေရထိန္းသေဘာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပယက ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးၾကီးတင္လွက ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေသာ ဟားခါးျမိဳ႕၏ အဓိကေရေ၀ေရလဲေနရာကို လက္ဘက္စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ခုတ္ထြင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဖလဲလိုဘြားဧရိယာ၏ ေရထြက္ႏႈန္းဟာတ၀က္ေလာက္ေလ်ာ့သြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းဧရိယာရိွေျမကိုအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တခ်ိဳ႕ခရိုနီမ်ားကို ေျမကြက္ခ်ေပးခဲ့ျပီး စစ္ဗိုလ္ႏွင့္ အာဏာရွင္တို႔သူတျခားနယ္ေျပာင္းခါနီးတြင္ ဟားခါးသားေငြေၾကးရိွသူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီးေငြလံုးပိုက္ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ဟားခါးသားေျမကို မတရားသိမ္းျပီး ဟားခါးသားထံျပန္ေရာင္းခ်ျခင္း စရိုက္ဟာ အလြန္နာက်ည္းဘြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ စစ္၀တ္စံုခြ်တ္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးအစိုးရလက္ထက္ေရာက္လာေသာ အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္အမိန္႔ျပန္တမ္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စည္ပင္ဧရိယာ ၇.၉၄ စတုရန္းမိုင္ ဧက အားျဖင့္ (၅၀၈၂) ဧက၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားပိုင္ေသာေျမကို လုျပီး အိမ္ေျမကြက္မ်ားရိုက္ကာ ၀န္းၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟုန္းငိုင္ အပါအ၀င္ ၀န္းၾကီးမ်ား၊ ထိပ္ပိုင္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ခရိုနီ အခ်ိဳ႕တို႔ကို အိမ္ေျမကြက္အျဖစ္ျဖင့္ ခြဲေ၀အိမ္ေျမဂရမ္မ်ားအမည္ေပါက္ထုတ္၍ တခ်ိဳ႕အရာရိွမ်ားသည္ သိန္းဆယ္ဂဏာန္းမွ သိန္းရာဂဏာန္းၾကားျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျပီး ေငြလံုးပိုက္၍ ေျမျပန္႔သို႔ေျပာင္းေရြ႕ဆင္းသြားခဲ့ၾကပါသည္။ မူလေျမပိုင္ျဖစ္သည့္ေတာင္သူမ်ားခဗ်ာမွာ စိတ္နာ၀မ္းနည္းျခင္းျဖင့္ အသက္ဆံုးသူကဆံုး၊ ေျမဆံုးဘ၀ပ်က္တဲ့အထိ ေရာက္သူကေရာက္ႏွင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဟားခါးျမိဳ႕ ခရိယာန္အားလံုး၏ အထြတ္အျမတ္ထား ေလးစားယံုၾကည္ေသာ ထာက်ဲမ္နတလန္ရိွ ကားတိုင္ကိုျဖိဳဖ်က္ရန္ အမိန္႔အေပးခံခဲ့ရျပီးျငိမ္းခ်မ္းစြာအသံတိတ္စီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းအထိ ျပသနာေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ယခုႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရိွျပည္သူမ်ားက ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္မ်ားစြာႏွင့္ အသဲထဲကမဲတျပားကို တခဲနက္ NLD ပါတီသို႔မဲထည့္ျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္ေရာက္လာေသာအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွအစိုးရ ၀န္ၾကီးအခ်ိဳ႕သည္ အာဏာရွင္အျပဳအမူအတိုင္းၾကမ္းတမ္းစြာ လူထုႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား ဆက္ဆံတတ္ၾကျပီး ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္သူေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရာ ေျမအားလံုးကို ျမိဳ႕ျပ (သို႔မဟုတ္) စည္ပင္ ဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္တိုင္းတာ၍ ျပည္ေထာင္စုျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည့္ အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လူထုမသိေအာင္ လွ်ိဳ၀ွက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပ ဧရိယာ (သို႔မဟုတ္) စည္ပင္ ဧရိယာ ၄၃.၉၀ စတုရန္းမိုင္တိုင္းတာေလွ်ာက္ထားျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဟားခါးျမိဳ႕ျပ ေကာ္မီိတီႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ ဟားခါးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘြာလ္တပ္ခံရြာ ေတာင္သူမ်ား၊ ေလာက္လံုရြာေတာင္သူမ်ားစသျဖင့္ ေတာင္သူ (၈၀၄) ဦးက လက္မွတ္ထိုးျပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ကန္႔ကြက္စာေရးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေတာင္သူ (၃၆) ဦးလက္မွတ္ထိုးျပီး စည္ပင္ဧရိယာအျပင္ဘက္ ေတာင္သူမ်ားေျမလုျပီး အိမ္ေျမကြက္ရိုက္ခြဲေ၀ျခင္းတိုင္ၾကားစာႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဧရိယာ (သို႔မဟုတ္) စည္ပင္ဧရိယာ ၄၃.၉၀ စတုရန္းမိုင္ တိုးခ်ဲ႕တိုင္းတာေလွ်ာက္ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈကန္႔ကြက္ျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံႏွင့္ ျပည္ထဲေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုသမၼတ (၂) စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားထံစာတိုက္မွ အျမန္ေခ်ာျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဟားခါးျမိဳ႕ေျမစာရင္းဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဟားခါးျမိဳ႕ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေပၚတြင္၎ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ေသာေျမေပၚတြင္၎ ဥပေဒမဲ့ ေျမတိုင္းတာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆက္လက္ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္စြဲျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေလာက္လံုေက်းရြာေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ဘြာလ္တပ္ခံေက်းရြာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားတို႔က ကန္႔ကြက္သည္႔ၾကားက ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ျပည္ထဲေရး၀န္းၾကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ (၁)၆၄/၂၀၁၇ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ျဖင့္အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ျမင့္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ေပးပို႔ေသာစာကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕ရိွသိရိွခဲ့ပါသည္။

အမွန္မွာျမိဳ႕ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စည္ပင္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕တာဘဲျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တဲ့ျမိဳ႕၏ လူထုအားလံုးထံပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေၾကာ္ျငာကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားက အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တရားဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားလံုးအေပၚနာက်ည္းစိတ္မေက်နပ္ျခင္းမ်ား တဟုန္ထိုးျပင္းထန္လာသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕နယ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕ရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဟာခါးျမိဳ႕ေပၚ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္၊ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕ေဟာင္းရပ္ကြက္၊ ဘြာလ္တပ္ခံေက်းရြာရိွ စုစည္းႏိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတာင္သူ (၃၅၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီးတမ္းလွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ-

(၁)ဟားခါးျမိဳ႕စည္ပင္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕မႈရပ္ဆိုင္းေစေရး…………ဒုိ႔အေရး

(၂)တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး…….ဒို႔အေရး

(၃)ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး…ဒို႔အေရး

(၄)ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကာကြယ္ေရး………ဒို႔အေရး

(၅)ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေျမမတရားသိမ္းဆည္းျခင္း ျပသာနာအျမန္ေျဖရွင္းေရး………ဒို႔အေရး

(၆)ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမရိွဟုေျပာဆိုသူမွန္သမွ်……ဒို႔အေရး

(၇)သတ္မွတ္ျပီးစည္ပင္ဧရိယာ ဧက (၅၀၀၀)အတြင္းေခတ္မီွသန္႔ရွင္းေသာ ျမိဳ႕ျပေပၚထြန္းေစေရး……….ဒို႔အေရး

(၈)၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေျမသိမ္း ဥပေဒကာကြယ္ေရး……ဒို႔အေရး

(၉)ေတာင္ယာေျမဥပေဒေပၚေပါက္ေရး…………ဒို႔အေရး

(၁၀)ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ လာတ္စားသူ၀န္ထမ္းၾကီးငယ္မ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး……ဒို႔အေရး

(၁၁)ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လာတ္စားတတ္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား……တိုက္ဖ်က္ၾက

ဤကဲ့သို႔ေၾကြးေၾကာ္သည့္အျပင္ ေဒသထုတ္သတင္းစာ ဟားခါးပို႔စ္က သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဟားခါးျမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမလိုလားသူမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္္သည္ဟု သတင္းစာေခါင္းစဥ္မွေရးသားခဲ့သည့္အျပင္ ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္သူရပ္မိရပ္ဖ ဥကၠဌၾကီးကလည္း ရပ္ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ဘာအတြက္မၾကိဳက္ၾကတာလဲ၊ ဟားခါးျမိဳ႕လူဦးေရတိုးပြားတာဘာအတြက္မၾကိဳက္ၾကတာလဲ စသျဖင့္ ဟားခါးပို႔စ္သတင္းစာတိုက္ကလည္း ေတာင္သူမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းစြာမေရးသားဘဲ ဆႏၵျပေတာင္သူမ်ားအေပၚ အမ်ားကအထင္အျမင္လြဲေစရန္ေရးသားျခင္းသေဘာေဆာင္သည့္အျပင္ ဟားခါးရပ္မိရပ္ဖဥကၠဌဆိုသည္မွာ ဟားခါးျမိဳ႕တျမိဳ႕လံုးရိွလူမ်ားအေပၚမခြဲျခားဘဲ အရိွကိုအရိွအတိုင္း အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းေျပာဆိုေ၀ဖန္သင့္ပါလွ်က္ နဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အဓိပၸါယ္ကြာျခားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္သစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမၾကိဳက္ၾကတာလဲ လူဦးေရးတိုးပြားျခင္းမၾကိဳက္ၾကတာလဲ ဟုေျပာဆိုျခင္းဟာအျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္အျပင္ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားတဲ့သေဘာေဆာင္ေနပါသျဖင့္ တာ၀န္မဲ့ရာလည္းေရာက္ေစပါသည္။ စကားေျပာတဲ့အခါ စာေရးတဲ့အခါ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းေျပာဆိုေရးသားျခင္းဟာ အျပစ္အနာစာကင္းမဲ့လ်က္ရိွတာပါ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္တန္ဘိုးရိွပါတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းရဲ႕စိတ္ႏွလံုးမွာ ကိမ္းေအာင္းႏိုင္ေအာင္ ဆႏၵဟာခ်င္းလူမ်ိဳးတိုင္း အမ်ိဳးဘာသာေလးစားေစာင့္ထိန္းသူတိုင္းမွာရိွၾကမွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲသလိုရိွၾကေနမွာပါ။

ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း (သို႔)စည္ပင္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရိွတဲ့လူတခ်ိဳ႕၏ ဆႏၵသေဘာထားရယူစရာမလိုပါ။ ေျမပိုင္ေတာင္သူမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ကြ်ဲ၊ႏြား၊ႏြားေနာက္ ေမြးျမဴသူမ်ား၊ နယ္ေျမထိခုိက္ခံရေသာ ေက်းရြာျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကိုရယူမည္ဆိုပါက တရားနည္းလမ္းအက်ဆံုးျဖစ္သည့္အျပင္ ျပသနာေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အရိုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ရေပမည္။ ေျမမရိွသူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမျပဳသူမ်ားအတြက္ဆိုရင္ ေတာင္သူမ်ားေျမသိမ္းျခင္းဟာ ထိခိုက္မႈမေတြ႕ၾကံဳၾကသျဖင့္ နာက်ည္းမႈ၀မ္းနည္းမႈမရိွၾကသည့္အျပင္ ဆံုးရံႈးမႈလည္းမၾကံဳေတြ႕ရပါသျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕သည္႔ဧရိယာအတြင္း ေျမတကြက္ရလိုရညား ျမိဳ႕ျပဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ေထာက္ခံၾကရမည္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျမိဳ႕ျပစီမံကိိန္းတိုးခ်ဲ႕ရမည္ဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသည့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ေတာင္ယာသမားမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသမားမ်ား၊ထင္းခုတ္၊မီးေသြးေဖာက္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသူမ်ား၊ နယ္ေျမထိခိုက္ခံရေသာေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားစသည့္လူတန္းစားမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားရယူျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအစားထိုးဖန္တီးေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက အဆင္အေျပဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္လည္းအၾကံဳး၀င္ႏိုင္ပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လက္ရိွဧရိယာမ်ားကိုေလ့လာေသာ ပညာရွင္မ်ားေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီး၏ ဧရိယာဟာ (၃၈) စတုရန္းမိုင္သာျဖစ္ျပီး လူဦးေရ(၆)သန္းေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ယခုဟားခါးျမိဳ႕ လူဦးေရတစ္သိန္းေတာင္မျပည့္ေသးတဲ့ျမိဳ႕မွာ ျမိဳ႕ျပဧရိယာ ၄၃.၉၀ စတုရန္းမိုင္ဟာ လံုး၀မလိုအပ္ေၾကာင္းစဥ္းစားဆင္ေျခသင့္ပါသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းျမိဳ႕ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ေသာ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္၏ ဧရိယာဧက ၃၈၀၀ ေလာက္သာရိွေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ယခုခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ ျမိဳ႕ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္တခုထဲကိုပင္ (၃၈၉၀) ဧကျဖင့္တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ ျမိဳ႕တခုဧရိယာထက္ က်ယ္ျပန္႔စရာလံုး၀မလိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္ဟာ (၅၈၀) ဧကမွ (၅၀၀) ဧကျဖင့္ ဧက (၈၀)ေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်ေနၾကျခင္းဟာလည္း တရားဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီပါရဲ့လားဆိုတာစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ဟာလည္း ဧက (၆၃၆၈) ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ေနတာဟာ ပလက္၀ျမိဳ႕ဧရိယာ၏ ႏွစ္ဆနည္းပါးျဖစ္ေနသည္ကို တရားဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီပါရဲ့လားဆိုတာ နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါသည္။

အမွန္အတိုင္းေျပာမည္ဆိုရင္ ယခုဟားခါးျမိဳ႕ဧရိယာဟာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းျဖင့္ ဧက (၇.၉၄) စတုရန္းမိုင္ ဧကအားျဖင့္ (၅၀၈၂) ဧကအတြင္းတြင္ လူေနအိမ္မေဆာက္ေသးေသာေျမဧရိယာ၏ တ၀က္နည္းပါးရိွပါေသးသည္။ ယင္းက်န္ရိွေနေသးေသာေျမေပၚတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံရွင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျပီး ေခတ္မီွသန္႔ရွင္းေသာ ရပ္ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္တိုးခ်ဲ႕မည္ဆိုပါက တရားနည္းလမ္းက်သည့္အျပင္ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးျမတ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထင္ေပၚေစမွာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဟားခါးျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ က်ေရာက္ျပီျဖစ္ေသာ ေက်ာဘုတ္အစိုးရစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံဟာ ဟားခါးလူဦးေရ၏ ၀.၀၁{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} ႏႈန္းကသာ ခံစားအက်ိဳးေပးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ၊ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ပါ အက်ိဳးမရိွသေလာက္နည္းပါးတာကို ေလ့လာပါက ေတြ႕ရိွရမွာျဖစ္ျပီး ဟားခါးျမိဳ႕ေဂါက္ကြင္းလည္း ဟားခါးလူဦးေရ၏ ၀.၀၀၄ ေလာက္ကသာခံစားအသံုးျပဳၾကရာ ျမိဳ႕စြန္နဲ႔ ၃မိုင္ႏွင့္ ၅မိုင္ၾကားေ၀းေသာေနရာတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အာဏာပိုင္ေျမအတြင္းတြင္ အိမ္ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုပါက အိမ္ေျမေထာင္ခ်ီရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လွပေခတ္မွီေသာျမိဳ႕ျပလည္း ျဖစ္လာမည္ကိုျမင္ေယာင္မိပါသည္။

ျမိဳ႕ျပဧရိယာႏွင့္ စည္ပင္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္လည္း မလိုအပ္ဘဲ က်ယ္ျပန္႕လြန္းတဲ့ အတိုင္းအတာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္ဘက္မွာ ခရစ္စမတ္ဘိုသခ်ိဳင္းကုန္းမွ လံုခြဲမွ ဗန္က်ိဳမ္ေခ်ာင္းအတိုင္း ႏြယ္ေခ်ာင္းမွဆံုဆင္း၍ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္ရိွ ခဲလ္ေတာင္းေခ်ာင္းမွ ထန္ပီးေ၀ါေရွာ့အထိ တိုးခ်ဲ႕ျပီး ယင္းဧရိယာအတြင္းရိွ ေျမရွင္ေတာင္သူမ်ားေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း ပမာဏမ်ားစြာနည္းပါးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ညိွႏႈိင္းရမည့္ေတာင္သူဦးေရလည္းနည္းပါးျပီး အစိုးရအေပၚလည္း လူထုႏွင့္ေတာင္သူမ်ား၏ ေလးစားအားကိုးမႈ ရာႏႈန္းမ်ားစြာျမင့္တက္လာေစမွာျဖစ္ပါသည္။

ဤနည္းျဖင့္ မတရားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျပီး ျပည္သူအမ်ား၏ အက်ိဳးႏွင့္အခြင့္အေရးကာကြယ္မည့္ ဥပေဒမ်ားေပၚထြန္းက်င့္သံုးေစျခင္းမ်ားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံၾကီးအျဖစ္တက္လွမ္းၾကပါစို႔။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code