ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားတြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားအကၡရာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ ေရးသားႏိုင္

0

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ားအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္)တြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အမည္နာမမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာအျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္း ရင္းသားအကၡရာမ်ားျဖင့္ ေရးသားႏုိင္သည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကေလး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ) ရွားမီးက လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ႏွင့္ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းရာ၌ ျမန္မာအကၡရာအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအလိုက္အကၡရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာသုံး အဂၤလိပ္ အကၡရာႏွင့္ပါ ျဖည့္စြက္ေရး သြင္းခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အေပၚ ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္‌့အညီ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထား သည့္ ႏိုင္ငံသားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းပုံစံ(ႏိုင္) ပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ျပား အေၾကာင္း အရာ ျပဳစုေရးသြင္းျခင္း နည္းမ်ားအတိုင္း ကာယကံရွင္မ်ားမွတင္ျပေသာ ေမြးဖြားေၾကာင္း အေထာက္အထား လက္မွတ္ပါအမည္ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပီသစြာေရးသားေဖာ္ျပၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္_မ်ိဳးျဖစ္ပါက အမည္ကိုျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ သည့္အျပင္တိုင္းရင္းသား ဘာသာျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပရမည္ ဟုတိက်စြာျပ႒ာန္း ထား ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ အမည္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေရးဆြဲ ႏိုင္သည့္အျပင္ ျမန္မာစကားႏွင့္ အသံထြက္မွန္ေအာင္ေရး၍မရေသာ တိုင္းရင္းသား အမည္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာဘာသာအျပင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္လည္း ေရးသြင္ႏုိင္သည္’’ ဟု ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား ႏွွင့္ ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါမ်ဴိးတြင္ ၎တို႔၏ အမည္နာမမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ေရးသားျဖည့္ သြင္း ရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေရးသားရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စာလံုးေပါင္းမတူျခင္း မ်ဴိးျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိကာ အခက္ႀကံဳေနၾကရသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္တြင္ ေရးသားေသာ နာမည္ ႏွင့္ ဘြဲ႔လက္မွတ္တြင္ ေရးသားေသာ နာမည္မ်ား စလံုးေပါင္း အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိ သည့္အခါ အလုပ္မရရွိႏုိင္ဘဲ နစ္နာခဲ့မႈမ်ား ခ်င္းလူမ်ဴိးအသိုင္းအ၀န္းတြင္ ရွိခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code