ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇင္ခင္ကို မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟားခါးၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း၊ ဟားခါးေစ်းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖလမ္းေရးေပးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခ့ဲသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထုမ်ား အခက္အခဲ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာေၾကာင့္ မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ရာထူးတာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆလိုင္းအိုင္းဇက္ခင္၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ‘မိမိအေနနဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ (၂) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္နယ္အက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ ရိုးသားမွန္ကန္ သန္႕ရွင္းေျဖာင့္မတ္စြာ ႀကဳိးစားထမ္းရြက္ခဲ့ၿပီး မိမိေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာမ်ဳိး ရွိခဲ့မည္ဆိုရင္လည္း မိမိရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးၾကဖို႕ ပန္ၾကားေၾကာင္း’ ေဖာ္ျပသည္။

ဆလိုင္းအိုင္းဇက္ခင္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုမခြဲ(ခ) တို႕ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code