ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သီးျခားက်င္းပေပးသင့္ဟု CNDP ပါတီေျပာ

0

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုအမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္တၿပိဳင္းတည္းမက်င္းပဘဲသီးျခားက်င္းပေပးသင့္သည္ဟုခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္(CNDP) ပါတီကေျပာဆိုလိုက္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္(သို႔မဟုတ္)တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္လူတစ္ဦးလ်င္မဲျပား(၃) ခု(၄)ခုေပးေနရသည့္အတြက္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟုCNDP ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေျပာသည္။ 

“မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ(အထူးသျဖင့္နယ္စပ္ေဒသမွာရိွေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလူတစ္ဦးကမတူညီတဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြအတြက္မဲျပား(၃)ခု(၄)ခုတစ္ၿပိဳင္းတည္းေပးရတဲ့အခါမွာအခက္အခဲ၊ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစတယ္’’ ဟု၎ကေျပာသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုသီးျခားက်င္းပေပးပါကမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္မဲေပးရာတြင္ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူသြားမည့္အျပင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုျဖည့္စီးေပးရာလည္းေရာက္သည္ဟုသူကဆက္ေျပာသည္။ 

ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က“မဲေပးစနစ္နဲ႔သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္မဲေပးမႈဆိုင္ရာပိုၿပီးရွင္းလင္းလြယ္ကူမယ္။ဘယ္မဲကိုဘာအတြက္ေပးသလဲ၊ဘယ္မွာသြားသလဲဆိုတာသူတို႔ပိုၿပီးသိျမင္လာလိမ့္မယ္။အခုကဗဟိုေရာျပည္နယ္ေရာ၊တိုင္းရင္းသားေရးရာေရာအကုန္လံုးကိုတစ္ခါတည္းေပးခိုင္းေတာ့ေတာ္ေတာ္ေရာေထြးကုန္တာ။ၿပီးေတာ့ဗဟိုနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရဆိုတာဖက္ဒရယ္ရဲ့သေဘာသဘာ၀အရသီးျခားျဖစ္တဲ့အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲလည္းသီးျခားက်င္းပရတယ္။အေမရိကန္၊အိႏိၵယကိုၾကည့္ပါ။ဒါေၾကာင့္တစ္နည္းအားျဖင့္တိုင္းျပည္ရဲ့ေရြေကာက္ပြဲစနစ္ကဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔အလားသသ႑န္ပိုၿပီးေတာ့တူသြားမယ္’’ ဟုေျပာသည္။ 

ယင္းအတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္မလိုဘဲေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္လက္ရိွအႏိုင္ရအစိုးရမွလြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကအေလးအနက္စဥ္းစားသင့္သည္ဟုCNDP ကေထာက္ျပထားသည္။ 

“အဲလိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပင္ဖို႔အတြက္အေျခခံဥပေဒျပင္စရာမလိုဘူး၊တစ္နည္းအားျဖင့္NLD ကျပင္ခ်င္ရင္စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္မေရြးျပင္ခြင့္ရိွတယ္။တပ္မေတာ္နဲ႔အေျခခံဥပေဒကိုအေၾကာင္းျပလို႔မရဘူး၊ဒါေၾကာင့္ဒီလိုတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ဖက္ဒရယ္အဂၤါရပ္ကိုျဖည့္စီးဖို႔NLD ကအမွန္တကယ္လိုလားျခင္းရိွမရိွကိုဒါမ်ိဳးနဲ႔တိုင္းတာလို႔ရတယ္၊လက္ေတြ႔လုပ္လို႔ရတဲ႔ဟာကိုသူတို႔(NLD) လုပ္မလုပ္ၾကည့္ရမယ္’’ ဟုဆလုိင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္ကေထာက္ျပသည္။ 

ထို႔အျပင္ေနာက္ေနာင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုေႏြရာသီ၊ပြင့္လင္းရာသီမ်ားတြင္က်င္းပေပးေစလိုေၾကာင္းမိုးရာသီအတြင္းမဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းရသည္မွာအထူးသျဖင့္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွာအလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလကိုလည္း(၂)လအစား(၃)လျဖင့္သတ္မွတ္ေပးေစလိုသည္ဟုျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ဇြန္လ၂၁ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေပးပို႔ေသာCNDP ၏အႀကံျပဳတိုက္တြန္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code