ႏိုင္ငံေတာ္ ဒု-သမၼတထံ ရိေခါဒါရ္ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ားမွ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ (၇) ခ်က္တင္ျပ

0

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔၌ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒု-သမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူထံ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ားမွ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ (၇) ခ်က္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ (၇) ခု အနက္ (၂) ခုကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ားမွ ဒု-သမၼတထံ တင္ျပေသာ အခ်က္ (၇) ခ်က္မွာ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ တိုက္နယ္ေဆးရံုတြင္ လံုေလာက္ေသာလူနာေဆာင္ (၁၂၂ ေပ x ၅၆ ေပ) ႏွစ္ထပ္ ထပ္တိုးေပးရန္၊ က်န္မာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၁၀၀ ေပ x ၄၀ ေပ ႏွစ္ထပ္) ခ်ထားေပးရန္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ တိုက္နယ္ေဆးရံုတြင္ 100 MA ဓါတ္မွန္စက္ (၁) လံုး ခ်ထားေပးရန္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ တိုက္နယ္ေဆးရံုတြင္ လူနာတင္ယာဥ္ (Ambulance) တစ္စီး ခ်ထားေပးရန္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ တိုက္နယ္ေဆးရံုကို အုတ္တံတိုင္း (၁၅၁၀ ေပ x ၅ ေပ) တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝခ်ထားေပးရန္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ေသာက္သံုးေရရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မိုင္ (၂၀) ခန္႔အကြာမွ (HDPE) ပိုက္ ၄ လက္မျဖင့္ သြယ္ယူရန္ ခန္႔မွန္းကုန္က်မည့္ေငြက်ပ္ (၁၅၀၀) သန္းခန္႔ ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕၌ (၁၂၀x၄၀) ေပရွိ ၿမဳိ႕ခန္းမအေဆာက္အဦးတစ္လံုးအား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ နယ္ေျမ (၁) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်န္႔လ်ံနာက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔တင္ျပခ်က္အေပၚ အတိအလင္းလုပ္ေပးမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာေတြ ေျဖၾကားေပးတာကေတာ့ တိုက္နယ္ေဆးရံုအတြက္ ဓာတ္မွန္ရိုက္စက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေနအိမ္ေဆာက္ေပးဖို႕ အတိအက်အေျဖေပးပါတယ္။ က်န္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္တင္ျပတာေတြကေတာ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေစာင့္ေနဖို႔သေဘာရွိတယ္” လို႔ေျပာသည္။

လူနာတင္ယာဥ္ (Ambulance) သည္ ၿမဳိ႕နယ္ေဆးရံုအဆင့္တြင္သာ ခ်ထားေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသ၊ ေဝးလံေသာေနရာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဒု-သမၼတမွ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ပူးခ်န္လ်ံနာက ဆက္ေျပာသည္။ ၎အျပင္ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕အတြင္း ေသာက္သံုးေရဖူလံုမႈရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပေသာအခ်က္ကိုလည္း လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ေရေပးေရပိုက္လိုင္းသည္ ပင္မ (၇) မိုင္ခန္႕အကြာမွ (၂) လက္မ GI Pipe ျဖင့္ သြယ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူေနမႈထူထပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရလႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း မိုးရာသီတြင္ ေရလြမ္းျခံဳမႈ (၇၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) ခန္႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ၿမဳိ႕ေရလြမ္းျခံဳမႈ (၃၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) ခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ၿမဳိ႕ေရလြမ္းျခံဳမႈရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေရထြက္ေပါက္အသစ္ ၿမဳိ႕ႏွင့္မိုင္ (၂၀) ခန္႕အကြာတြင္ရွိေသာ သီးက်ိရ္အုပ္စု၊ သီးက်ိရ္ေက်းရြာႏွင့္ မြန္လႊေက်းရြာၾကား ေဝါမ္သြီးေဒါန္ ေရထြက္သြယ္ယူႏိုင္ပါက ၿမဳိ႕ေရလြမ္းျခံဳမႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ၿမဳိ႕ေရလြမ္းျခံဳမႈ (၁၀၀ {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕တြင္ ၿမဳိ႕ခန္းမမရွိေသးပါသျဖင့္ လူႀကီးခရီးစဥ္ေတြ႕ဆံုးပြဲ၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္စသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ၿမဳိ႕အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနပိုင္ အစည္းအေဝးခန္းကို အသံုးျပဳေနၾကရၿပီး ၎အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ ၿမဳိ႕ခန္းမအေဆာက္အဦးတစ္လံုးအား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ျပသည့္အေပၚ ဒု-သမၼတမွ အေလးအနက္ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ အင္မတန္လိုအပ္သည့္အရာျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ကိစၥကိုလည္း လာမယ့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြထားရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ကို ေရာက္ရွိလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အသည္းႏွလံုးပံုသ႑န္ရွိသည့္ ရိေရကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မဟုတ္ဘဲ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ထူးဆန္းေသာေရကန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရိေရကန္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းျပဳစုရာတြင္ ျပည္သူအားလံုး၏တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဖက္ဖက္တြင္ ဖူလံုမႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ယခုတင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ရာႏႈန္းျပည့္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကဳိးစားေပးသြားမည္ဟု ဒု-သမၼတက ေျပာသြားေၾကာင္း ဦးခ်န္႔လ်ံနာ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code