ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္သူ႕အျမင္ေဆြးေႏြးဖလွယ္

0

Network for Chin Civil Societies (NCCS) ႏွင့္ Hakha Youth Organization(HYO) ပူးေပါင္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ယခုလ ၂၆- ၂၇ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ  ျပည္သူ႕ အျမင္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဟားခါးၿမိဳ႕ Shalom Foundation hall တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ  ခ်င္းလူမႈအသင္း အဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အခုလို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ ” တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္းနဲ႕ လက္ရွိ အစုိးရ အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္ေပမဲ့ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေႏွာင့္ ယွက္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအျဖစ္ အပ်က္ေတြ ကိုျပည္သူေတြသိေအာင္ နဲ႕ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အျမင္ ေဖာ္ ထုတ္ ႏုိင္ ဖုိ႕ အခုလို ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု NCCS Coordinator က ေျပာ သည္။

အစုိးရနဲ႕တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ျပည္သူ႕သ ေဘာ ထားကို လစ္လွဴရႈထား လုိ႕မရေၾကာင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ျပည္သူ လုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္ ပါက ပ်က္ျပယ္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ပါ၀င္သူတဦးက ဆက္ဆုိသည္။

” ဒီလိုျပည္သူ႕အျမင္ေဖာ္ထုတ္ဖလွယ္ေပးတဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြ ျပည္တြင္းမွာ မ်ားမ်ား လုပ္ေပးေစခ်င္ တယ္”  ဟု ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၈) ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း တြင္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လက္မခံခဲ့ ၾကေပ။

(၁) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အၿမဲအတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး၊

(၂) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တို႔ကိုသေဘာတူေရး၊

(၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးတဲြ၍ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၄) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၅) ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရး၊

(၆) ဖဲ႔ြစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏငွ ့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ကိစၥမ်ားရိွက လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အမ်ားသေဘာတူ ဆႏၵႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၇) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ အၿပီးအပိုင္ဝင္ၿပီး ဖဲ႔ြစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ တန္းတူညီ တူ ေနထိုင္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကိုင္၊ စားေသာက္ေရး၊

(၈) ဖဲ႔ြစည္းပုံအေျခခံအပေဒႏွင့္အညီ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊

Share.

About Author

Comments are closed.