လက္၀ါးကားတုိင္ဖ်က္ဆီးသေရာ္မႈအေပၚ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးမွ သက္ဆုိင္ရာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အား ေတာင္းပန္

0

May 22, 2012 by khonumthungburmese

ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဘေမာင္ႏွင့္  က်င္ေဒြးရြာသူ/သားတုိ႕က ကန္ပက္လက္ ျမိဳ့နယ္ က်င္ေဒြးရြာ၊ မုန္းေခ်ာင္းအနီးရွိလက္၀ါးကားတုိင္ ဖ်က္ဆီးမႈအတြက္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႕က  သက္ဆုိင္ရာ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္မ်ား အား ေတာင္းပန္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ လက္၀ါးကားတုိင္ကုိ ေဒသခံ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားမွ လြန္ခဲ့သည္ ၂ ႏွစ္ခန္႕က စုိက္ထူ ထား ၾကျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေဒသခံ တခ်ဳိ႕ က ၂၈၊ ၇၊၂၀၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ကားတုိင္ကုိ  မီးရွဴိ႕ ခုတ္လွဲသည့္ အျပင္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ မိန္းမ အဂၤါ ရုပ္ ကုိ သေရာ္ထြင္းခဲ့ၾကသည္။

ေက်ေအးပြဲ အခမ္းအနား စာတမ္းအားျဖင့္ ေတာင္းပန္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားသုိ႕ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္အေယာက္ ၁၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

” တခ်ိဳ႕က ယင္းကိစၥအေပၚ ဆက္လက္ အေရးဆုိဖုိ႕ ရပ္တည္ခဲ့ၾကေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သေဘာထားေျပာင္းသြားၾကတယ္ ” ဟု ကားတုိင္ကိစၥ အေရးဆုိမႈတြင္ ဦးေဆာင္သူ ဆလုိင္း လိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာဘေမာင္ႏွင့္ အတူ လက္၀ါးကားတုိင္ဖ်က္ဆီးမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူဟု ယူဆရသူ ဦး  ဥာဏ္ေမာင္တုိ႕က စင္ေပၚတက္ၿပီး ခရစ္ယန္ျပည္သူမ်ားအား ခယ ေတာင္းပန္ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း အခမ္းအနားသုိ႕ တက္ေရာက္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ ဆလုိင္းမ်ိဳးခ်စ္ကမူ  ”ဒီအစီအစဥ္မွာ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာဘေမာင္က အစုိးရကုိယ္ စားလွယ္ အေနနဲ႕  တက္ေရာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ပဲ သူ႔သ ေဘာအရ သူ႕ ေဒသခံကုိယ္စားေတာင္းပန္တာပါ.. က်ေတာ့အျမင္ ကေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ အျပန္အလွန္ညွိႏႈိင္း ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႕ ေက်းေအး ခုိင္းတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္ ”  ဟု ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးသည္ ခရစ္ယာန္ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိထားသည္  လက္ဝါးကားတုိင္ ျပန္လည္စုိက္ထူေပး ေရး၊ ဘုရားေက်ာင္း မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ နွင့္ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ၏ ဘ႑ာေငြကုိ ဘာသာ တရားတုိင္း မွ်တစြာ ရရွိေစေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သူ႔လုပ္ ပုိင္ခြင့္ မ်ားမဟုတ္သျဖင့္ မလုိက္ေလ်ာ ေပးနုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခု အခမ္းအနားအတြက္ ခရစ္ယာန္ျပည္သူမ်ားအၾကား ေက်ေအးပြဲဟု လက္ခံသူ နွင့္ လက္မခံသူမ်ားရွိၾကရာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မည့္ အဆင့္ထိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ယန္ဆရာေတာ္မ်ားက တားဆီးေတာင္းပန္ ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ေအး သည့္ အသြင္ေဆာင္သြားသည္ဟု ဆက္ဆုိသည္။

ကားတုိင္ကိစၥအေပၚ အေရးဆုိမႈ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ  ဆလုိင္းလိန္းထြန္းက ေက်ေအးတယ္ဆုိပါက ဝန္ၾကီး အေနျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ဌာနဆိုင္ရာလူၾကိီးမ်ား အပါအဝင္ က်င္ေဒြးရြာသူ /သားမ်ားအေနျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ခ်င္းထံုးစံအရ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတုိင္ဖ်က္ဆီး သေရာ္မႈကုိ အေရးယူေပးရန္ ၉၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၊ ၃၅၄(ယ)၊ ၃၆၄ပါ ျပဌာန္းခ်က္ ႏွင့္ ညိစြန္းသျဖင့္ စုံစမ္းေဖၚထုတ္မူ ျပဳလုပ္ေပး ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.