0

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံ ေပးစာ

၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ျမွင့္တင္ေရး အခ်ိန္ပုိ သင္ယူျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းမယ္   ႏွစ္စဥ္ တျပည္လုံး ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ေရာက္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ ျမွင့္တင္ ေရး အတြက္ဆုိၿပီး က်ေတာ္တုိ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးမွာ ယခုလက စၿပိး…