0

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ ပူးဇင္ က်ဳံး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ပူးဇင္က်ဳံးသည္  ခ်င္းျပည္နယ္ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ဇုိခြါးေက်းရြာမွ အဖ Pu Kiohlun, အမိ Pi Farcan တို႔၏ သားသ မီးရတနာ ၆ ဦးအနက္ တတိယေျမာက္ သားျဖစ္ၿပီး သူေမြးဖြားရာေဒသမွာ ခ်င္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မတူပီၿမိဳ႕ျဖစ္ သည္။