0

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံ ေပးစာ

က်ေတာ္တုိ႕ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနက ေသာက္သုံးေရ ဖူလႈံေရးလုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေၾကာင္း လိမ္ လည္ ဖြင့္ပြဲျပဳ လုပ္ခဲ့တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မတူပီၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က စည္ပင္မွဴး ဦးလႈိင္ဦးဟာ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေရေပးေ၀ ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္သည့္ ဖြင့္ပြဲကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့…