0

ကေလးၿမိဳ႕ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ အေလာင္း မီးသၿဂိဳလ္ စရိတ္ ၾကီးမား

May 22, 2012 by khonumthungburmese ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ကေလးၿမဳိ႕ရွိ ဗမာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၏ အေလာင္းမီး သၿဂိၤဳလ္ စရိတ္ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ “ ကေလးၿမဳိ႕ကေန ဒိုးဝိုင္းေခ်ာင္းသုသာန္အထိ အေလာင္းသယ္ေဆာင္စရိတ္…