0

ေၾကာ္ျငာခ်ိန္ကပ္လြန္းလုိ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အင္တာဗ်ဴးနဲ႕လြဲ

ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရး၀န္ထမ္း အတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ား ႏႈတ္ေျဖ ေျဖဆုိမည့္ေန႕ရက္ ေၾကာ္ျငာခ်ိန္ႏွင့္ ႏႈတ္ ေျဖေျဖဆုိမည့္ အခ်ိန္ ကပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ အားလုံး နီးပါး အခ်ိန္ မ မွီၾကေတာ့ပါ။ “ အင္တာဗ်ဴး…