ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ထုတ္ေ၀

0

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္သူ႕အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစာေစာင္ကို ျပည္သူလူထုမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ Renaissance Institute တို႔ပူးေပါင္း၍ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ထုတ္ေ၀လိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္ အဆိုပါစာေစာင္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔က ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးစိုးထက္က “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ဆိုၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကို စီစစ္သံုးသပ္တဲ့ဥစၥာေပါ့ေနာ္၊ အခုလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သံုးတာရွိတယ္၊ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္သံုးတာရွိတယ္၊ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအားလံုး ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကို စာအုပ္နဲ႔ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အကုန္သိေအာင္ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းတာ’’ ဟု ေျပာသည္။

ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းအရ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြစုစုေပါင္းမည္မွ်ရွိ၍ ယင္းေငြမ်ားကို မည္သည့္က႑တြင္ မည္သို႔မည္ပံုသံုးစြဲမည္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ စသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ားကို ေငြးေၾကးျဖင့္ ျပဳစုေဖာ္ျပသည့္စာရင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရသံုးခန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ထုတ္ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ ျပည္သူပါ၀င္ေရးဆြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေစေရးစသည့္ ဘ႑ာေရး အေလ့အထေကာင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႔က အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘတ္ဂ်က္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္သူေတြအေနနဲ႕ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္နိုင္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ သက္ေရာက္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္နိုင္မွာျဖစ္သလို ရေငြစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ဦးစားေပးေရြြးခ်ယ္မႈေတြ၊ ထိေရာက္မႈေတြကို မျပတ္မလပ္ ဆန္းစစ္အၾကံျပဳနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ ျပည္သူပါ၀င္ေရးဆြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေစေရးစသည့္ ဘ႑ာေရး အေလ့အထေကာင္းေတြ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္’’ ဟု ဦးဇိုဘြဲ႔ကေျပာသည္။

၂၀၁၈- ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ က်ပ္ ဘီလ်ံ (၁၀၀) ႏွင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ (၁၂၀)၊ စုစုေပါင္း ဘီလ်ံ (၂၂၀) ခန္႔ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ (၆၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု စည္ပင္၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply