လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေထာက္ပံ့

0

By လားႏြန္ – ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ က်ပ္သန္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး (လူ/ကယ္/ျပန္) ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္သည့္အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ ယခုႏွစ္ေထာက္ပ့ံမႈတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းပါ၀င္လာသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာစရာသတင္းေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင့္ထန္ကေျပာသည္။

“အဓိကအသစ္ဘာရိွလဲဆိုရင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားေထာက္ပံ့ဖို႔ ပါလာတယ္ မသန္စြမ္းေထာက္ပံ့ဖို႔ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (၈) ခုရွိတဲ့အထဲမွာဒီႏွစ္မွာ စျပီးေတာ့ အဓိက မသန္စြမ္းေထာက္ပံ့ဖို႔ ျပည္သူ႔အတြက္ေပါ့ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ေျပာပါတယ္ ဒီမသန္စြမ္းကလည္း ခဏခဏေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ တင္ျပတဲ့အရာျဖစ္တယ္ ခ်င္းျပည္နယ္က ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မသန္စြမ္းအမ်ားဆံုးပိုင္းမွာပါတယ္ေလ အဲဒါကလည္း ဒီႏွစ္မွာ စျပီးေတာ့ ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့အေနအထားျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ပါ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွ အသစ္တစ္ခုထပ္တိုးတဲ့အရာျဖစ္တယ္ ျပည္သူအတြက္ ၀မ္းသားစရာျဖစ္တယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင့္ထန္ကေျပာသည္။

(လူ/ကယ္/ျပန္) ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ပံုေငြခြဲေဝရရွိမႈေပၚမူတည္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအလိုက္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အဆိုပါေထာက္ပံ့ေငြအပ္သည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားေသာ အသက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ (၃၀၁၇၇) ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၈၈၉.၇၆) သန္း၊ မသန္စြမ္းသူ (၂၆၉၁) ဦးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၈၀.၇၃) သန္း၊ မိခင္ဝိုင္း (၅) ဝိုင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၃.၅၃) သန္း၊ ပရဟိတေဂဟာ (၁၃) ခုအတြက္ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၄၃.၃၆) သန္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္ၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၂၄.၇) သန္းႏွင့္ လူငယ္ရိပ္သာ (၁၁) ခုအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ (၁၁) သိန္း စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၄၃.၁၈) ကို အသီးသီးေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply