ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံညိႈႏိႈင္းမႈအၿပီး ႏွစ္ဘက္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္

0

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလ်က္ ေရရွည္ တည္တံခိုင္ ၿမဲေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းအလို႔ငွာ ေအာက္ပါ အဆင့္သုံးဆင့္ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ၾကပါသည္။

(က)    စစ္ေရးအပါအဝင္ ရန္မူပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္္မႈမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း၊

(ခ)     ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊

(ဂ)     ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္က်င္းပ၍  “ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္” တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံညီညြတ္စြာ
လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္သည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦးတို႔အၾကား အခ်က္ (၉)ခ်က္ ပါဝင္ေသာ  အပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ ခ်င္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ မ်ား၊ ျပည္ေထာင္ စုျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားကို အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ေစလ်က္ အခ်က္(၁၅) ခ်က္ပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုျငိ္မ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအ မ်ဴိးသားတပ္ဦး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔မွ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္(၄)တြင္ ပါရွိသည့္ “ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြေႏြးရာတြင္ အေျခခံရမည့္မူဝါဒ” မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံး ပါး ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ ခိုင္ျမဲေရး တို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး တို႔ျဖစ္သည့္ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကိုအေျခခံေသာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ဤသေဘာတူညီ ခ်က္ပါ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ တတိယအဆင့္မ်ားတြင္ အေျခခံရမည့္ “အေျခခံမူဝါဒ” မ်ား အျဖစ္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ ခ်င္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအ က်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားေရွ႕၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္

(၁)     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္း အက္ဥပေဒ (The Chin Hills Regulation, 1896) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသဥပေဒ (The Kachin Hill Tribes Regulation) ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ေတာင္ တန္းေဒသ၊ ျပည္ေထာင္စု ရွမ္းျပည္အက္ ဥပေဒ (Federated Shan States) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္ ႏွင့္ (The Government of Burma Act, 1935) အရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ “ပင္လုံစာခ်ဳပ္” အရ စုေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ ထား သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ပင္လုံညီလာခံႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ရည္မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရးကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူၾက ပါသည္။

(၂)     ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ အျမတ္တႏိုးတန္းဖိုးထားသည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔  အျဖစ္ျပန္လည္သတ္ မွတ္ရန္ နွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယင္းေန႔ရက္အား ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္တို႔ ကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၃)     ခ်င္းဝိေသသတိုင္းမွ ခ်င္းျပည္နယ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္ ဇႏၷဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔အား ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ေရးကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ သည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

(၄)     ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး တို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ ကာလအတြင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈအားလုံး ကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္႔ အျခားျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။

(၅)     ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ ညိွႏိႈင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူသည္။ ယင္းေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည္။ ယင္းသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလူသား ခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားကို အေျခခံတင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

(၆)     ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္။ အဆိုပါ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ့လာေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ကို လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္သေဘာတူသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ ရာ တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို ဦးစားေပး ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည့္ (Free Prior Informed Consent) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္

(၇)     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။

(၈) (က) ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗန္ဇန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လုံဒိမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊   ဘဲလ္ဟာရ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လုံလ္ပီးလုံေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဒမ္ပီးေက်းရြာ အုပ္စုတို႔တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက တစ္လအတြင္းစာျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ရန္သေဘာတူသည္။

(ခ)     ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပထားရွိသည့္ က်န္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ)     ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ အစိုးရလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တုိ႔သာ ေနရာခ်ထားခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

(၉)     ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္သားမ်ား တပ္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္အေျပာင္း အေရႊ႕ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းအမ်ိဳး သားတပ္မေတာ္ အေျခစိုက္နယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္ထား ေသာ ျပင္ပနယ္ေျမသို႔ လက္နက္ျဖင့္ ဝင္ထြက္သြား လာရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အနီး စပ္ဆုံး တပ္စခန္း သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမခံဗ်ဴဟာမွဴး ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိမွသာ နယ္ေျမ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၀)    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး တို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားစတင္ ရပ္ဆုိင္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦးအား တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ႏွစ္ဖက္အၾကား သေဘာတူညီမႈ ရယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၁)    ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေျခခ်သည့္ သတ္မွတ္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ခ်င္းျပည္သူလူထု၏ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ အညီ တိုက္ရိုက္ လက္ခံရယူခြင့္ ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္

(၁၂)    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တတ္ႏိုင္သ၍ အကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ကို တရားဝင္ထူေထာင္ၿပီး၊ INGO, NGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းသေဘာတူသည္။

(၁၃)    အပိုဒ္ (၁၂) အရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါ အတိုင္းေဆာင္ ရြက္ရန္သေဘာတူသည္။

(က)    ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ကမကထျပဳ၍ ဦးေဆာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာ စနစ္ကို အေျခခံ ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား (TORs) ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့့္ ညိႈႏိႈင္း သတ္မွတ္၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊

(ခ)     ယင္းကနဦး ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး အေတြ႔အၾကဳံ  ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို  ယင္းပညာရွင္မ်ားက ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမတိုင္မီ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပျခင္း၊

(ဂ)    ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာစူးစမ္းမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းတို႔အားဝင္ထြက္ခြင့္ ႏွင္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ကလိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း။

(၁၄)    ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရး ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရး အတြက္မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မည့္ Community Radio ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦးတို႔မွ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၅)    ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ၊ အိုင္တီ ပညာရပ္မ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳး သားတပ္ဦး တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၆)    ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုံမ်ား ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၇)    ခရီးသြားလာေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္  ေနရာတြင္ ေခတ္မီေလယာဥ္ကြင္း အနည္းဆံုး တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

(၁၈)    ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအားလုံးကို ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ အဆင့္မီျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ႀကီးအျဖစ္သို႔ တည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ သေဘာတူ သည္။

(၁၉)    ခ်င္းျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရ၊ မီး အပါအဝင္ စားဝတ္ေနမႈဖူလုံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္း မာေရး လုံေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ခ်င္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္း၍အျမန္ဆုံး အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၀)    ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္ သြားလာခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္

(၂၁)    ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို မူလတန္းအဆင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ ဆက္လက္တိုးျမွင့္ သင္ၾကားျခင္း တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဆက္လက္တင္ျပ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၂)    ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ “ခ်င္းယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး သင္တန္းေက်ာင္း” အားခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၃)    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရွင္သန္ပြင့္လင္းေရးကို ဦးထိပ္ထားေသာအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္၊ သမၼာက်မ္း စာအုပ္အပါအဝင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပမ်ား လြတ္လပ္စြာေရးသားပုံႏိုပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာအပါအဝင္ အျခားဘာသာမ်ားမွ သာသနာပိုင္ ေျမယာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံ မ်ား ေဆာက္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္၊ ႏိုင္ငံတကာဘာ သာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ သာသနာ ျပဳခြင့္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူသာခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ သေဘာ တူသည္။

(၂၄)    အစိုးရဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရာထူးအဆင့္တုိးျမွင့္ျခင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈကိုအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၅)    ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္၊ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ တီဗီြအစီ အစဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ကို ထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၆)    ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရံပုံေငြရွာေဖြခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

(၂၇)    ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရး ပညာေရး အေထာက္ အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ေဂဟာမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလး၊ စစ္ေတြႏွင့္ ဆိတ္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းကာ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

၂၈။     အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူညီၾကပါသျဖင့္ ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါ သည္ –

 

               ျပည္ေထာင္စုအဆင့္                                          ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)

        ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔                              ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔

 

၁။       ဦးေအာင္မင္း                                                                ၁။       Pu Zing Cung

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး                                                                    အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာန                                                                အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၂။       ဦးဝင္းထြန္း                                                                  ၂။       Pu Thomas Thang Nou

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး                                                                    ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္                                                    အဓိပတိေကာင္စီဝင္

သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန                                                       ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦ

 

၃။       ဦးဟုန္းငိုင္း                                                                 ၃။       Pu Paul Sitha

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္                                                                                             အဖြဲ႔ဝင္

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔                                                  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္- ၁                                                                                                       ———————                                                             ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၄။       ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း                                                       ၄။       Dr. Sui Khar

ဒုတိယဝန္ႀကီး                                                                                     အဖြဲ႔ဝင္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန                                                        ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

—————————                                         အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး – ၂

————————–                                                   ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၅။       ဦးထြန္းထြန္းဦး                                                     ၅။       Salai Kipp Kho Lian

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္                                                                                  အဖြဲ႔ဝင္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး                                                    ၂၀၁၄ – အလွည့္က်ဥကၠဌ

—————————–                                                     ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၆။       ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စုိးဝင္း                                  ၆။       Pu H.C Ral Hnin

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး                                                               အဖြဲ႔ဝင္

——————————                                             အဓိပတိေကာင္စီဝင္

——————————                                            ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၇။       ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းဦး                                       ၇။       Pu Thang Yen

လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး                                                    အဖြဲ႔ဝင္

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔                                                         အဓိပတိေကာင္စီဝင္

—————————                                                  ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၈။       ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သန္႔ႏုိင္                                    ၈။       Colonel Solomon

တုိင္းဦးစီး (ဗုိလ္မွဴးႀကီး)                                                                         အဖြဲ႔ဝင္

အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္                                 ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္

——————————-                                             ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၉။       ဦးငြန္ေမာင္း                                                         ၉။       Pu Thla Hei

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္                                                    အဖြဲ႔ဝင္

ဟားခါး မဲဆႏၵနယ္                                                       ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္

——————————-                                            ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၁၀။     ဦးေပၚလ်ံလြင္                                                      ၁၀။     Pu Hau Kang

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္                                            အဖြဲ႔ဝင္

ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉)                        ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္

——————————–                                     ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၁၁။     Dr. Lian Hmung Sakhong

အဖြဲ႔ဝင္

အဓိပတိေကာင္စီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၁၂။     Pu Thang Ning Kee

အဖြဲ႔ဝင္

အဓိပတိေကာင္စီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၁၃။     Pu Zo Tum Hmung

အဖြဲ႔ဝင္

အဓိပတိေကာင္စီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

 

၁၄။     Pu Laramlawma

အဖြဲ႔ဝင္

အဓိပတိေကာင္စီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၁၅။     Pu Thawng Za Lian

အဖြဲ႔ဝင္

ဗဟုိေကာ္မတီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၁၆။     Pu Ngai Cia Thang

အဖြဲ႔ဝင္

ဗဟုိေကာ္မတီဝင္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၁၇။     Colonel Than Htun

အဖြဲ႔ဝင္

ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

၁၈။     Major Sang Lian Thang

အဖြဲ႔ဝင္

ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္

၁၉။     Major Kha Pawng

အဖြဲ႔ဝင္

ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္

အသိသက္ေသမ်ား

၁။       ဦးခင္ေမာင္ေဆြ                                                                                    ၁။       Rev. Dr. Lal Uk

ဥကၠဌ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု

၂။       ဦးမ်ဳိးညြန္႔                                                                                             ၂။       Rev. Tluang Ceu

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၃။       ဦးရွိန္းထြန္း                                                                                         ၃။       Rev. Ngun Thawng Mang

အေထြေထြအတြင္ေရးမွဴး (၂)/ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုဂၢဳိလ္

ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ

၄။       ဆလုိင္းငယ္ပီး

အတြင္းေရးမွဴး

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ

Share.

About Author

Comments are closed.