ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ရုံးရွိ လူႀကီမ်ားသိရွိရန္ႏွင့္ တရားသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပျခင္း (အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ)

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဟရင္ထန္ေက်းရြာ အုပ္စု တြင္ အုပ္စုစာေရး လစ္လပ္ရာထူးေန ရာ အတြက္ ဟရင္ထန္ေက်း ရြာသား (ေဒသခံ) ၊ ေမာင္ ငြန္ဆန္းလ်န္ (ဘြဲ႔ရ)၊ အသက္ (၂၆)ႏွစ္ က ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး မွတဆင့္ ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ သုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ က အလုပ္ေလွ်ာက္ လႊာတင္ခဲ့ ပါသည္။

၄င္း၏ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာသည္ ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ ရွိ ေသာအခါ၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ ၄င္းေလွ်ာက္လႊာရွင္သည္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္၍ အလုပ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံ ျပန္လည္အေၾကာင္းခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းေနရာတြင္ ေဒသခံ၊ ေမာင္ငြန္ဆန္းေအာင္ (ဘြဲ႔ရ)၊ အသက္ (၂၄) သည္ ေရဇြာၿမိဳ႕ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွတဆင့္ ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕သုိ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ လႊာတင္ခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ငြန္ဆန္းေအာင္၏ အလုပ္ေလွ်ာက္ လႊာသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရုံး မွ ခရုိင္ရုံး၊ ခရုိင္ရုံးမွ တဆင့္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ခဲ့ ရာ အခ်ိန္မ်ား ၾကန္႔ၾကာ လ်က္ ျပည္နယ္ရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕သုိ႔ မေရာက္ရွိေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ဟရင္ထန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္စုစာေရး ရာထူးေန ရာတြင္ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ၄င္းတုိ႔၏လူ (ေဒသခံ မဟုတ္ေသာ) ေမာင္ ဂၽြန္လီ၀င္း၊ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အား အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခုိင္း ရန္ ေရဇြာၿမိဳ႕ နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရုံးသုိ႔ အာဏာျပ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းတူညီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ ႏွစ္ဦးအနက္ ေလွ်ာက္လႊာအ ရင္တင္ထားသူ ေမာင္ ငြန္ဆန္းလ်န္ သည္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ရွိ တာ၀န္ရွိ သူလူႀကီး မ်ားထံသုိ႔ တံစုိး လက္ေဆာင္ေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္း၏အသက္ (၂၅)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး  ဖယ္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ ရွိ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ားက ၄င္းတုိ႕ထံ ကပ္ဖားယပ္ဖား လုပ္သူ ေမာင္ဂြ်န္လီ၀င္း ( ၂၆)ႏွစ္ အား အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ခုိင္း ရန္ ေရဇြာၿမိဳ႕ နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ  ညႊန္ၾကားခဲ့ ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးရွိ၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးတြင္ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ား ၏ မသမာမႈ ႏွင့္ မတရားဘက္လုိက္မႈကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ လူႀကီးမ်ား သိရွိရန္ႏွင့္ တရား သျဖင့္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ရုိေသေလး စားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးသူ၊ ေဒသခံတစ္ဦး

Share.

About Author

Comments are closed.