ဘာသာေရးကုိ အေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ မတည္ေဆာက္သင့္ ဟု Dr. Salai Ngun Cung Lian ေျပာ

0

ဥပေဒပညာရွင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေဒါက္တာဆလုိင္းငြန္က်ဳံးလ်န္က ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံ သင့္ ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

စီအဲန္အက္ဖ္ ႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည့္ ေနာက္ပုိင္း ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္သူ ၁၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္ သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီးယား နားပူးလစ္ၿမိဳ႕သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ ယခု လုိ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စီအဲန္အက္ဖ္ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဆလုိင္း ငြန္က်ဴံးလ်န္က “ခ်င္းလဲန္း အား ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္ကိုး ကြယ္သည့္ဘာသာကုိ မဆုိ ဦးစားေပးျခင္း မျပဳလုိေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ခ်င္းဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ေဒသ ထြက္ သတင္းမ်ားစြာတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ေဒါက္တာဆလုိင္းငြန္က်ဴံးလ်န္က “ဘာသာေရးကုိ အေျခမခံတဲ့ တုိင္းျပည္” ဒါမွမဟုတ္ “Secular State” ထူေထာင္သင့္ တယ္ဆုိတာကုိ မေပါက္တဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕က ေျပာေန တာပါဗ်ာ၊ ဒါက စီအဲန္အက္ဖ္ရဲ့ ေပၚလစီပါ “ ဟု ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “ ကုိးကြယ္ဘာသာတခုခုကုိ အေျခမခံတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ့ အႏွစ္သာရ အတိအက်ကုိ နားမလည္မႈ၊ ခ်င္းဖုိရမ္ ကေန စတုတၱအႀကိမ္ ထုတ္ေဝထားတဲ့ အနာဂတ္ ခ်င္းလဲန္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင္ ၂၆ ကုိ မဖတ္ရႈမေလ့လာတဲ့ လူနဲစု တခ်ဳိ႕ရဲ့အစြန္း ထြက္ ေပါက္ကြဲခ်က္ေတြပါ၊   ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္ “Secular State” အႏွစ္သာရကုိ နားလည္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ယခုလုိ ေ၀ဖန္တာမ်ဳိး ရွာေတြ႔ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားသည့္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္အား ေဒါက္တာဆလုိင္းငြန္က်ဴံးလ်န္မွ ရွင္းျပၿပီး၊ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္၏ အေန အထားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကုိ ဆလုိင္းေဒးနဲာလ္ဆာေခါင္းမွ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ ဗဟုိတရားသူႀကီး ဥကၠဌ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့ လာေရးဌာန အတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာဆလုိင္းငြန္က်ဴံးလ်န္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဆလုိင္းေဒးနဲာလ္ဆာေခါင္းႏွင့္ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိသားတပ္ဦး ေဒသ ပါတီေကာ္ မတီ ဥကၠဌ ဆလုိင္း ကေနဒီတုိ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္ ဟု သိရသည္။

သမၼတ သိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပုိင္း CNF သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါး၊ မတူပီ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.