ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ လုပ္ရပ္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

0

Pu Lal Maung Cung ( MLA)

၁။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ                                                                  

–       သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ လူမ်ဳိး၊ဘာသာ ဂုိဏ္းဂဏ မခြဲျခားပါ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္၊ လူထုသေဘာထားဆႏၵကုိ ေလးစားသမႈျပဳသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ ၊ အစုိးရ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေပၚတင္ျဖဳတ္ခ်ရဲသည္။

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕သည္ ပါတီ၊ ပုဂၢဳိလ္ေရး၊ ေဒသ ခြဲျခားမႈရွိသည္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ လူထု ဆႏၵ ကုိ အေလးမထားပဲ သူတုိ႕ သေဘာထားဆႏၵကုိ ပုိၿပီးအေလးေပးသည္၊ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေပၚတင္အေရးယူမႈမရွိ၊

၂။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါတီ၊ ပုဂၢဳိလ္၊ ေနရာေဒသမခြဲပဲ တန္းတူဆက္ဆံမႈရွိသည္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပခ်က္ကုိ တုိက္ရုိက္ အေရး ယူအလားထားေပးသည္။

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       အတုိက္အခံ CNP, CPP, ENDP ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံသည္၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေနာက္တန္းမွာ ထုိင္ခုိင္းၿပီး သူတုိ႕ တင္ျပခ်က္ေတြ အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       သမၼတ ႏွင့္ ၀န္ၾကီးတုိ႕၏ လုပ္္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ သုံးစြဲမႈ ေတြကုိ တီဗြီ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္က တဆင့္ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ခ်ျပသည္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းမႈက အစ လူထု သေဘာထားရယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သည္၊

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       လုပ္ငန္းသုံးဘတ္ဂ်က္ေငြကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မ တင္ျပခ်င္ပါ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားမႈ မျပတ္သားပါ၊ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္စာရင္းစာအုပ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြမေပးခ်င္ပါ၊ လူထုမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မိတၱဴမေပးဖုိ႕တားျမစ္ထားသည္၊ ေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ လူထု သေဘာထားမယူပဲ တုိက္ရုိက္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျပသာနာမ်ားရွိေနသည္၊

၄။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကုိ ျပည္သူတရပ္လုံးထံ သတင္းစာျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူသည္၊

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူလူထုထံ မခ်ျပပဲ ေငြရွင္ေၾကးရွင္၊ ေဆြမ်ဳိးအသုိင္း အ၀ုိင္းေတြကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခုိင္းသည္၊ အေသးစိပ္ကုိလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြေတာင္ သိခြင့္မရွိပါ၊

၅။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ

–       လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ၾကသည္၊ အစည္းအေ၀းကုိ ၾကာရွည္လုပ္သည္၊ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားလုပ္သည္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစာ ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အျပည့္အစုံေပး သည္၊

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       ဘာဥပေဒမွ မေရးဆြဲပါ၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းရက္တုိတုိနဲ႕လုပ္သည္၊ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီးစဥ္မရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လစာနည္းနည္းေပးၿပီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုံး၀ မေပးပါ၊

၆။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အၾကား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ အလြယ္တကူ ဆက္ဆံမႈရွိသည္၊ ခရီးစဥ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထူးဧည့္သည္မ်ား ၾကိဳဆုိမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား တြင္ ခြဲျခားမႈမရွိပဲ ပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္သည္၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဆႏၵသေဘာထားရယူၿပီးမွ အမိန္႕ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ကုိ ေလးစား က်င့္သုံး သည္၊

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားဆက္ဆံမႈ အလွမ္းေ၀းသည္၊ အတူ တကြ လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးမႈ၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္၊ ေဒသအေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္ပင္မႈမရွိပါ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴေတြကအစ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အၾကံရယူမႈမရွိပါ၊ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္တရား ျပည္နယ္အစုိးရက သေဘာ မေပါက္ေသးဟု ဆုိရမည္သာ၊

၇။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       ၀န္ၾကီးမ်ား မိမိကုိင္တြယ္ေသာ ဌာနတြင္ ဘတ္ဂ်က္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အာဏာ အျပည့္ရွိသည္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တင္ျပခ်က္မ်ားထိေရာက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အာဏာ ျမင့္မား သည္၊

ျပည္နယ္အစုိးရ

–       ၀န္ၾကီးေတြ ဘာအာဏာမွ မရွိ၊ ဘတ္ဂ်က္သုံးစရာမရွိ၊ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲခြင့္လည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္၊ ဗဟုိနဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အမိန္႕ခ်မွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပခ်က္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အာဏာ နည္းပါးလြန္းသည္။

၈။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ

–       လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပခ်က္ေတြ ၀န္ၾကီးနဲ႕ တာ၀န္ရွိမ်ားက တုိေတာင္းေသာကာလအတြင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သည္၊

ျပည္နယ္အစိုးရ

–       လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်မွတ္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အမွန္တကယ္ ေဖာ္ ေဆာင္မႈနည္းပါးသည္၊ ဥပမာ – Saika နဲ႕ Fungkah ၾကားကားလမ္း၊ Tlangpi နဲ႕ Lungding ၾကားကား လမ္းအတြက္ သိန္း ၄၀ စီ ေထာက္ပံံ့ေရးလႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တႏွစ္ၾကာၿပီ၊ Fungkah ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေရြးခ်ယ္ေရး အရႈပ္အရွင္း ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတင္ျပခ်က္ ယေန႕ထိအ ေကာင္အထည္မေဖာ္ပါ၊

Share.

About Author

Comments are closed.