ခ်င္းျပည္နယ္ တ၀ွမ္းရွိ ရြာသူရြာ သားမ်ားမွ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ ပုိမုိရ ရွိေစရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း

0

ေက်းရြာ(၄၁)ရြာမွ ရြာသူရြာသား (၁၀၀) ေက်ာ္ တုိ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းအသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထုပုိမုိပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

 

ခ်င္းလူထုဖြံ.ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းက ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁-၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ျမိဳ.နယ္၊ ငင္းသဲ ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလိႈင္လ(၁၂-၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း ထန္တလန္ ျမဳိ့နယ္ ဘဲလ္ဟာရ္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလႈိင္လ (၃-၄ )ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမဳိ့နယ္ ကာရာမိတ္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း (၃)ေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္အတုိင္းအတာျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ဳိးတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသ ခံျပည္သူလူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျမြေတာင္နီကယ္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၊ ေလမ်ဳိ ေရကာတာစီမံကိန္း၊ ကုလားတန္ ဖက္စုံပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၊ နတ္မ ေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းႏွင့္ မဏိပူရေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

 

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈစနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေခတ္အဆက္ဆက္ မိသားစုပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ ေျမယာ မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးတျပားတခ်ပ္မ်ွခံစားရရွိျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုလုိျဖစ္ ပ်က္ျခင္းမွတဆင့္ ခ်င္းျပည္သူလူထုတုိ႕ ဆက္လက္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ မ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။

 

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ကူညီလာခဲ့ၾကရာတြင္ ၄င္းတုိ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားထဲ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈ အေျခခံမူမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အထက္-ေအာက္ လုပ္ငန္းသေဘာဆန္ျပီး ခ်င္းရပ္ရြာလူ႕အသုိင္းအ၀န္း အၾကား မွီခုိအားထားလုိျခင္းကုိ ဖန္တီးေပးသည့္ စုိးရိမ္မႈအႏၲရယ္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။

 

လက္ရွိ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ရြာသားမ်ားကုိ လြတ္လပ္မႈ ကန္႔သတ္ကာ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအတြက္မဆုိ ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံျခင္း၊ အဆုိပါ ပြဲမိန္႔အတြက္ ရဲစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ (၀ါ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳပ္ျခယ္ထားပါသည္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္အက်ဳိးျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ပါအ တုိင္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

 

1)     ကုလသမဂၢ ဌါေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအရ (Free Prior Informed Consent – FPIC)အေျခခံမူျဖင့္  စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 

2)    ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္  ျပင္ ဆင္ျပဌါန္းရမည္။

 

3)    ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အာမခံခ်က္ေပးရမည္။

 

4)    လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွား ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္

 

ဆလုိင္း ဆုိင္းမြန္

ဖုန္း     +၉၁၈၇၃၁၉၁၄၇၀၁

အီးေမးလ္ လိပ္စာ- nccd.chinland@gmail.com

မွတ္ခ်က္။ ဤေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ www.khonumthungburmese.org ႏွင့္ www.nccdburma.wordpress.com တုိ႔တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.