မတူပီစည္ပင္သတင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံေပးစာ အေပၚ စည္ပင္အဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း

0

ခုိႏုမ္းသုမ္ဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ Vol.1,No.4  စာမ်က္ႏွာ(၇)၊ ေကာ္လံ(၄)ပါ မတူပီေဒသခံတစ္ဦး၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ထံ ေပးစာႏွင့္ပါတ္သက္၍ စာေရးသူကံယာကံရွင္ႏွင့္ စာရွဳသူမ်ား အျဖစ္မွန္ကိုသိရိွေစလိုေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း/ ရွင္းလင္းအပ္ပါသည္။

၁။       မတူပီၿမိဳ႕ ေရေပးေရး ပုိက္လုိင္းအား Unicef အစီအစဥ္ျဖင့္ လုံဟေရာင္း(Lunghrang) ေရထြက္၊ေရစုကန္မွ ၃လက္မသံပုိက္ျဖင့္ ထင္ေလွာင္စိမ္း(ThingLawngCeng) ေနရာအထိ၊ ထင္ေလွာင္စိမ္းေနရာမွ  ယခင္ မတူပီ – ပလက္၀ ကားလမ္းေဟာင္းအတုိင္း ယခု ကင္စိန္(Kinceng) ေျမၿပိဳေနရာ အားျဖတ္၍ (၁.၅လက္မ၊ ၂လက္မ၊ ၂.၅ လက္မ)၊ (HDPE) ပုိက္မ်ားျဖင့္ၿမိဳ႕ေပၚ ေရေလွာင္ကန္အေရာက္ သြယ္တန္းကာ  ေရသြယ္ယူခဲ့ပါသည္။

၂။       ယင္းပိုက္လုိင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၆-၇)ႏွစ္ခန္႕မွစ၍ ကင္စိန္ေနရာတြင္ႏွစ္စဥ္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ေျမၿပိဳဒဏ္ေၾကာင့္ ေရပုိက္မ်ားေျမၿပိဳႏွင့္ပါသြားၿပီး ပုိက္မ်ားဆုံးရႈံးရျခင္း၊ ယင္းေျမၿပိဳေနရာ ပုိက္မ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းပုိက္မ်ားေနရာခ်ထားရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ေျမၿပိဳ၏ တဖက္တခ်က္တြင္ သံငုတ္မ်ားစုိက္ကာ ေပ(၁၂၀၀) ေက်ာ္ရွိသံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ေရပုိက္အား ေကာင္းကင္ၾကိဳးတန္းသဖြယ္ သြယ္ယူခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေရပုိက္ရွိေရ၏အေလးခ်ိန္၊ဖိအားေၾကာင့္ သံႀကိဳးေပၚရွိ ပုိက္မ်ား အဆက္ျပဳတ္ျခင္း၊ ပုိက္မ်ားကြဲျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္သည့္အခါမ်ားတြင္ ခက္ခဲၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚေရျဖန္႕ေ၀မႈအား တစ္ပတ္၊ ၁၀ရက္ခန္႕ ရပ္ထားရသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႕ျပင္ဆင္ရသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ မုိးရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုံးေလးႀကိမ္မက ျပဳျပင္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ရသည္မွာလည္း အသက္အႏ ၱရာယ္မ်ားစြာ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကားထဲက အဖြဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးသူမ်ား အသက္ႏွင့္ရင္း၍ ျပင္ဆင္ရသည္ကုိ ျမင္ဖူးသူ၊ ပါ၀င္ဖူးသူမ်ား သိရွိပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၃။       အပိုဒ္(၂)ပါ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေရသြယ္ပိုက္လုိင္းမ်ားအား လမ္းေၾကာင္းပုိမုိအဆင္ေျပသည့္ အမွတ္(၃၀၄) ေျခလ်င္တပ္ရင္း အေရွ႕ဖက္ေတာင္ေၾကာအတုိင္း သြယ္တန္းရန္ ယခင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ဌာနဆုိင္ရာ၊ ရပ္ကြက္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ကာ (၅)မုိင္ခန္႕ရွိေသာ ကင္စိန္ေျမၿပိဳေရွာင္ ပုိက္လုိင္းသစ္အား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သြယ္တန္း ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေရပုိက္လုိင္းသစ္တြင္ (၄လက္မ) ပီဗြီပုိက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ သြယ္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အဆုိပါေရပုိက္ မ်ားသည္ တုိးခ်ဲ႕ေရေပးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ၁၀ေပ အရွည္ရွိေသာ ေရပုိက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၄။       အဆုိပါေရပုိက္မ်ားသုံးစြဲရျခင္း အေၾကာင္းအား ဆက္လက္ရွင္းျပရမည္ဆုိပါက- မတူပီၿမိဳ႕တုိးခ်ဲ႕ေရေပးေရးအတြက္ သြယ္ယူမည့္ ေရထြက္မ်ားမွ ေရမ်ားကုိ သြယ္ယူရန္ ၄လက္မ ပုိက္မ်ားအစား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနၿပည္သူလူထု ထံမွ တစ္အိမ္ေထာင္ (၅၀၀၀)က်ပ္စီျဖင့္ ေကာက္ခံကာ ၂လက္မ(၈.၅) ပီဗြီစီ ပုိက္မ်ားကုိ အစားထုိး၀ယ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ေရပုိက္လုိင္းအသစ္တြင္ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚမိသားစုမ်ားထံမွ က်ပ္ေငြ(၅၀၀၀)က်ပ္စီေကာက္ခံျခင္း၊ ပုိက္သယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တစံုတရာပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ လာေရာက္ေပးအပ္သည့္ ေရပုိက္မ်ား ကုိသာ လက္ခံသုံးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅။       ယင္းကဲ့သုိ႕ ေဆာင္ရြက္သည့္ ၄လက္မ ေရပုိက္လုိင္းသစ္အား ထင္ေလွာင္စိမ္းေနရာတြင္ ယခင္မူလ ၃လက္မ ပုိက္လိုင္းေဟာင္းျဖင့္ဆက္ကာ (၁၂.၄.၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွစ၍ ၿမိဳ႕ေပၚေရေလွာင္ကန္သုိ႕ သြယ္ယူအသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၆။       ယင္းပုိက္ဆက္ေနရာ (ထင္ေလွာင္စိမ္း)မွ လုံဟေရာင္းေရစုကန္အထိ ၂မုိင္ခန္႕ရွိသည့္ ယခင္ Unicef အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၃လက္မ သံပုိက္လုိင္းသည္ အတက္အဆင္း (V)ပုံသ႑ာန္ျဖစ္ေနျခင္း၊ သက္တမ္းၾကာျမင့္၍ သံပုိက္ အဆက္မ်ား ေရဖိအားဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္ဆက္ေနရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏပ်က္စီးသျဖင့္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ သံပုိက္ႏွင့္ ပုိက္ဆက္အပုိပစၥည္းမ်ား အဖြဲ႕တြင္မရွိျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရပုိက္အရြယ္အစား ေသးငယ္မႈ ေၾကာင့္ ေရစုကန္အတြင္းရွိေရမ်ား အကုန္စုပ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ ယင္းေရကန္တြင္ လွ်ံက်ကာ ၿမိဳ႕ေပၚေရေလွင္ကန္သုိ႕ ေရေရာက္ရွိမႈ နည္းပါးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေရေပးေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ၄င္း ၃လက္မ ပုိက္လိုင္းအား အသုံးမျပဳပဲ၊ ထို႕ထက္ ေကာင္းမြန္မည့္ ပုိက္လုိင္းအသစ္ျဖင့္ သြယ္ယူပါက ပုိမုိသင့္ေတာ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂မုိင္ခန္႕ အနက္မွ ေရစုကန္မွ ေပ(၄၅၀၀)အား လူထုမွပုိက္လမ္းမ်ား တူးေဖာ္ၿပီး ပုိက္ဆက္လုပ္ငန္းအား အဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိသည့္ ပုိက္လုိင္းအား လူထုမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဂိုဆြမ္းခုိင္၏ က်ပ္သုံးသိန္းတိတိ မတည္ေငြျဖင့္ အဖြဲ႕မွ ၂လခန္႕ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။

၇။       တင္ျပပါ ေရစုကန္ႏွင့္ထင္ေလွာင္စိမ္းၾကား ေရပုိက္လုိင္းသစ္ျဖင့္ ေရေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိကုိ(၉.၅.၂၀၁၂) ရက္ေန႕ တြင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ အသင္ေတာ္လူႀကီးတစ္ဦးတုိ႕ႏွင့္အတူ မနက္(၁၀း၀၀)နာရီခန္႕တြင္ သြားေရာက္စမ္းသပ္ ၾကည့္ရႈၾကပါသည္။

၈။       ၈.၅.၂၀၁၃ရက္ေန႕အထိမူလ(၃လက္မ)ပုိက္လုိင္းကုိသာ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး(၉.၅.၂၀၁၃)ရက္ေန႕နံနက္ပုိင္းမွသာ ေရစုကန္မွပုိ္က္လုိင္းအသစ္သုိ႕ ဆက္သြယ္ေရလႊတ္ျခင္းျဖစ္၍ ေရပုိက္လုိင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားမႈေၾကာင့္ သြားေရာက္စမ္းသပ္ ၾကည့္ရႈသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရေရာက္ရွိမႈမရွိေသးပဲ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္အဖြဲ႕မ်ား ျပန္သြားၿပီးမြန္းလြဲ(၁း၂၀)မိနစ္အခ်ိန္ တြင္သာ ေရေရာက္ရွိလာပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ဤပင္မပုိက္လုိင္းအသစ္ကုိသာ အသုံး ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

၉။       အပုိဒ္(၃)ႏွင့္အပိုဒ္(၆)ပါ လုပ္ငန္းသည္ မတူပီၿမိဳ႕ တုိင္းခ်ဲ႕ေရေပးေရးလုပ္ငန္း(ေထာက္ပံ့လုပ္ငန္း)မဟုတ္ပဲ (လုံဟေရာင္းေရစုကန္မွ ၿမိဳ႕ေပၚေရေလွာင္ကန္အၾကားေရပုိက္လုိင္းသစ္ သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ကာ)မတူပီၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္မတူပီၿမိဳ႕ေပၚရွိအေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းသာျဖစ္ပါသည္။မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတိုးခ်ဲ႕ေရေပးေရး စီမံကိန္း အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္)ဗဟုိရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမွာ ေရထြက္သစ္(၄)ခုမွ ေရမ်ားအား သြယ္ယူၿပီး လုံဟေရာင္း ေရစုကန္သုိ႕ ေပါင္းထည့္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္  လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

၁၀။     သုိ႕ျဖစ္၍ မတူပီၿမိဳ႕ေဒသခံတဦး(တစ္ဦး)အမည္ခံ စာေရးသူအား သိရွိေစလုိသည္မွာ-

(က)    ၁၇.၅.၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ မည္သည့္ဖြင့္ပြဲမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

(ခ)      ထင္ေလွာင္စိမ္းေနရာ ပင္မပုိက္လုိင္းတြင္မည္သည့္ ေရပုိက္ဖြင့္/ပိတ္ခလုတ္ကုိမွ် ထားရွိတပ္ဆင္ျခင္း

မရွိပါေၾကာင္း၊

(ဂ)     အပုိဒ္(၉)ပါ လုပ္ငန္းအား ၿမိဳ႕နယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း

“စည္ပင္မွဴးက မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ၿပီး ယခုလုိဖြင့္ပြဲအခမ္အနားကုိ ျပဳလုပ္တာပါ´´ ဆုိသည္မွာအထင္ လြဲမွားျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(ဃ)    မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတုိးခ်ဲ႕ေရေပးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ မည္သည့္ရန္ပုံေငြမွ် ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊

(င)     ရုံး၏လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိသည္မ်ား ေ၀ဖန္အႀကံျပဳလုိသည္မ်ား ရွိပါက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လာေရာက္ ေမးျမန္းစုံးစမ္းႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ႀကိဳဆုိလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

(စ)     မတူပီၿမိဳ႕တုိးတက္စည္ပင္ေရးအတြက္ ဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ မလုံေလာက္ပါ။ အေတြးအေခၚအေျမာ္အျမင္၊ အႀကံေကာင္းညဏ္ေကာင္းရွိသည့္ ေစတနာရွင္မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မွသာ တုိ႕မတူပီၿမိဳ႕ႀကီး တုိးတက္စည္ပင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

                                                                  ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕

                                                                              မတူပီၿမိဳ႕

Share.

About Author

Comments are closed.