ခ်င္း ဘာသာေရး သိကၡာေတာ္ရ အမ်ဳိးသမီး ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးဆု ရရွိ

0

ဆြီဇာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Women’s World Summit Foundation (WWSF) အဖြဲ႔မွ ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ the Women’s Creativity in Rural Life (ေက်းလက္လူေနမႈဘ၀ျမွင့္တင္ေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ)ဆုကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ Mara Evangelical Church သိကၡာေတာ္ရ Rev. Mai Ki ကလက္ခံရရွိသည္ဟုသိရသည္။

Rev. Mai Ki သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသ မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါမသန္းစြမ္းသူမ်ား ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ေသာ International Day of Rural Women ေန႔တြင္ အဆိုပါ ဆုကိုေပးအပ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

Rev Mai Ki သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသလူေနမႈဘ၀ကို အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ၇၀ ေက်ာ္ကလည္း သူမ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္ တင္ေရးပိုင္းတြင္ ၀ိုင္း၀န္ကူညီပံ့ပိုးမႈခံရသည္ဟု WWSF အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အသက္ (၃၈)ႏွစ္အရြယ္ Rev. Mai Ki သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ Masters in Theology ရရွိၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ျပန္ လာၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မိသားစု ဘ၀တည္ေဆက္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္ တင္ ေရး( Rural Women Empowerment) ကိုတည္ေထာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အားနည္းသူကို ခြန္အားျဖည့္ဆီးေရး ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ Shalom Unit ကို တည္ ေထာင္ကာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္သူလည္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသသည္။

ေက်းလက္ေန ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ Rev.Mai Ki ၏ အဓိက သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ့အရာမ်ားမွာ ေမြးျမဴေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ဂ်တ္ခုပ္လုပ္ငန္း၊ ရိုးရာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အငတ္ေဘးဒဏ္ၾကံဳေတြ႔ခ်ိန္တြင္ ၀မ္းစာရွာေဖြနည္း၊ ရုန္းထြက္နည္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဆရာမ Rev Maiki သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ လုိင္လင္းပီ ရြာတြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူေနထုိင္ၿပီး ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား လူမႈဒုကၡမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.