ပင္လုံညီလာခံအၿပီး ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျမန္မာအစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အနာဂါတ္ခ်င္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တင္ျပသည့္စာတမ္း ( ေမျမိဳ႕၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕)

0

စာတမ္းတင္ ခ်င္းေတာင္တန္းခရုိင္ (ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ကန္ပက္လက္) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

၁။ Thang Tin Lian (A T M Chief of Zahau Tract, Falam Subdivision)

၂။ Hniar Kulh (Chief of Laizo, Falam)

၃။ Chief Brother Sang Kir Village Khuangli, Falam Subdivision)

၄။ Thang Com (Than Village, Falam)

၅။ Tial Dum ( F C C S, Falam, Tiddim Subdivision)

၆။ Lian No ( Laizo Village, Falam Subdivision

၇။ Pum Za Mang ( K S M, A T M, Chief of Kam Hau, Tiddim)

၈ ။ Thawng Za Khup ( A T M, Chief of Saizang, Tiddim)

၉။ Thawng Za Mang  ( A T M, Chief of Mual Bem, Tiddim)

၁၀။ Pau Chin ( K P M, O B, K S M, Village Kosak)

၁၁။ Khup Khen Kham  ( Son of Pumza Mang)

၁၂။ Siang Lian ( Secretary, Siyin Councilor’ Society, Siyin Valley, Hakha Subdivision)

၁၃။ Van Kio ( Chief of Surkhua, Hakha Subdivision)

၁၄။ Mang Ling ( Chief of Tlangpi, Hakha Subdivision)

၁၅။ Mang Kio ( Chief of Hakha, Hakha Subdivision)

၁၆။ Bu Ki (Ex- Interpreter, Kanpetlet, Village Khui Long)

၁၇။ Law Ha ( Inspector of Police, Kanpetlet )

၁၈။ Pyun Thang ( Police Constable, Kanpetlet, News Area)

၁၉။ Ling Ge  ( Police Constable, Kanpetlet)

ျပည္မ နဲ႕ ေတာင္တန္းေဒသနယ္ လူထုမ်ဳိးစုမ်ား၏ အေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား တည္တ့ံခုိင္ၿမဲရန္ အလုိ႕ငွာ လူနည္းစု ေတာင္တန္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ ရယူမည့္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္ မီတီဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွွ်အစုိးရ ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႕အား ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ ဤေကာ္မီတီသည္ လန္ဒန္သေဘာတူညီ ခ်က္မွ ေပၚေပါက္ခဲဲ့ေသာ အစုိးရ ႏွစ္ဖြဲ႕၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႕၏ ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ကုိ  သိရွိရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မီတီမက ဖိတ္ၾကားသည့္အခါ က်ေတာ္တုိ႕ သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစုႏွင့္အတူ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မီတီႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယခုသက္ေသထြက္ဆုိမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ခ်င္းေတာင္ တန္းမ်ားခရုိင္ အစညး္ အ ေ၀းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဗမာတုိ႕ႏွင့္ ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ ဗမာမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရး ႏွင့္ တန္းတူ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္၊

၂။ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းရာတြင္ ေတာင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိရန္ႏွင့္ ေရွးထုံးအ စဥ္အလာမ်ားကုိ က်င့္သုံးမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳေပး ရန္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ ေငြစကၠဴ ႏွင့္ အေၾကြသြန္းလုပ္ေရး၊ ဂုဏ္ထူးဂုဏ္ ရည္ ႏွင္းအပ္ျခင္း၊ မင္းပြဲစုိးပြဲက်င္းပျခင္း စသည္တုိ႕တြင္ ဗဟုိဖက္ဒေရအစုိးရက ေဆာင္ရြက္ ရန္၊

၃။ ခ်င္းေဒသမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ေကာင္စီတခုဖြဲ႕စည္းၿပီး ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံေပး ရန္၊

၄။ ခ်င္းလူမ်ဳိးစု ၄၂ စု ရွိရာ လူမ်ဳိးသုံးစုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက် ႏႈန္း ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၄ ဦးရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕မဟုတ္ ခ်င္းေတာင္တန္းသားအားလုံးအတြက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္သုိ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးေစလြတ္ခြင့္ ရရွိ ရန္၊ အထက္ပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ ဘာသာစကားအေမြဆက္ခံမႈ၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကြဲျပား မႈတုိ႕အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ၊ လူမ်ဳိးစုတစု၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာကုိ အေျခခံၿပီး ေတာင္းဆုိ ရျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

၅။ မဲဆႏၵေပးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းကုိ လုံး၀နားမလည္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လြတ္ေတာ္သုိ႕ ကုိယ္စား လွယ္ ေရြး ခ်ယ္ေစလြတ္ရာတြင္ ခ်င္းေတာင္တန္း မ်ား ေကာင္ စီႏွင့္  ေဒသေအာက္ပုိင္းတုိ႕က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိရန္၊

၆။ ျမန္မာ့ အထက္လြတ္ေတာ္သုိ႕ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦးေစလြတ္ရန္၊

၇။ ဗဟုိေကာင္စီတြင္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္တဦးပါ၀င္ေစရန္၊

၈။ ခ်င္း၀န္ၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ေကာင္ဆယ္လာ တဦးရရွိရန္၊

၉။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတဦးအား အတြင္း၀န္အျဖစ္ခန္႕ထားေပးရန္၊

၁၀။  ရာထူး၀န္အဖြဲ႕တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတဦး ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္၊

၁၁။ ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕ ျမန္မာစာေပကုိ သင္ၾကားခြင့္ မရရွိခဲ့သျဖင့္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ခဲ့ရသည္။ ရာထူးေနရာအတြက္ သင္တန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းမွီလာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္၊ ထုိအအေတာအတြင္း ခ်င္းလူမ်ဳိးသင္တန္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ရာထူးအတြက္စားေမးပြဲေျဖသူမ်ား အား ေလွ်ာ့ေပါ့ သက္ညွာေပးရန္။

၁၂။  ႏုိင္ငံျခားသုိ႕ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ရာ၌ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ မွ်မွ်တတ ေစ လႊတ္ေပးရန္၊

၁၃။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္ အဖြဲ႕တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ၀န္ၾကီး သုိ႕မဟုတ္ ခ်င္းလူမ်ဳိး အၾကီးအကဲ တဦးပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ အျမန္ဆုံးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊

၁၄။ ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕အေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရန္ လုိလားၾကေသာ္လည္း ဗမာမ်ားဆုံးျဖတ္ သည့္အ တုိင္း လုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၁၅။ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္အရ ခြဲထြက္လုိလွ်င္ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳရန္၊

၁၆။ ဗမာအစုိးရက အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ဂတိျပဳပါက ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ ဗဟုိအ စုိး ရအေပၚ သစၥာရွိစြာ ဆက္ဆံေနထုိင္ပါမည္၊ ၿဗိတိသွ် အစုိးရက လူနည္းစုမ်ားအက်ဳိးအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ရပ္ တည္ ေပး ရန္၊

ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိက ကမၻာစစ္ၾကီးမ်ားအၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ မဟာမိတ္တုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ တုိ႕သည္ ေမ့ေပ်ာက္ပစ္မည္ဟု မည္သည့္ အခါမွ် မယူဆခဲ့ပါ၊ ဗမာတုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အျခား ေတာင္ တန္း ေဒသမ်ား ထက္ ပုိပါသည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ခ်င္းတုိ႕သည္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရး တန္းတူရလုိပါ သည္။ အျခား လူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ေသာ ရခုိင္၊ ကရင္၊ တလုိင္း၊ ဗမာမြတ္စလင္မ်ားကဲ့သုိ႕ အခြင့္ အေရး တန္းတူရလုိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။

၁။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံသုိ႕ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ ( ေမၿမိဳ႕၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္) မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

၂။ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္။

Share.

About Author

Comments are closed.