ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ထုတ္ျပီ

0

Villages

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၂၀၁၂- ၂၀၁၃  ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ျမိဳ႕နယ္ တခုစီတြင္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ခ်မွတ္ေပး သည့္ ေငြကို ထန္တလန္ျမိဳ ့ နယ္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ယခု ထုတ္ယူေနၿပီဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လႊဲေပးေသာ ယင္းေငြကို ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ေန ့၌ ထန္တလန္ျမိဳ ့ မွလက္ခံျပီး ေန ့ခ်င္း ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဏ္ေငြ လႊဲခအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၅၀၂၅၀ ကုန္က်ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာ ေက်းရြာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ယူ ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကူညီေရးေကာ္မီတီ ည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ Lal Maung Cung က အင္တာနက္မွ တဆင့္ ေပးပို ့သည့္ စာတြင္ေဖၚျပ ထားသည္။

ယခုအခါ ေက်းရြာ (၁၀) ရြာ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးရန္ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်းရြာ မွလည္း အျမန္ဆုံး ထုတ္ယူၾကရန္ ယင္းစာမွတဆင့္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယင္းဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ေရသန္ ့သြယ္ယူေရး၊ လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ေဒသအတြင္း မီးရရွိေရးတို ့အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ က ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအသီးသီးမွ မိမိတို ့တင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အ ထည္ေဖၚ ေဆာင္ ရြက္ရာ တြင္ လႊတ္ေတာ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္အ ထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည့္ သေကၤတ တခုခု ျပဳလုပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစာ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ယင္းေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာဖံြ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ လူထုအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈရွိျခင္းမရွိျခင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေပး ပါရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေပးပို႔သည့္ အဆိုပါစာတြင္ တပါတည္း ႏွဳိးေဆာ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့ တြင္ အျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းလုပ္ငန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ သို ့ အစီရင္ခံရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ထန္တျမိဳ ့ေပၚ အမွတ္ (၁)(၂)ႏွင့္ (၃) နယ္ေျမမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ (၁၅) သိန္းစီ အျပင္ ျမိဳ ့တြင္း လမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း (၂၀) စုစုေပါင္း က်ပ္ (၆၅)သိန္းႏွင့္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာမ်ား၏ ေတာင္း ဆိုခ်က္အရ ဆက္လက္ထုတ္ေပးရန္ရွိျပီး ျမိဳ ့ေပၚအပါအ၀င္ တစ္ျမိဳ ့နယ္လုံး အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း (၉၇၇) တိတိ ထုတ္ေပးဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply