ကေလးၿမဳိ႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ သင္တန္းျပဳလုပ္မည္

0

index

Burma Center Prague (BCP) မွ ႀကီးမႈးက်င္းပမည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ကို ဧၿပီလ ၄ – ၆ ရက္အထိ ကေလးၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္းတန္းတြင္ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႕ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းတခုခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ရံပံုေငြရရွိရန္ မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မသိေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမို၍သိကြ်မ္းနားလည္ၿပီး တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ သူမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီး ဤသင္တန္းကို Burma Center Prague (BCP) မွ ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႕ ထပ္မွန္သိရပါသည္။

ဤသင္တန္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ကေလးၿမဳိ႕နယ္မွာရွိတဲ့ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတခုမွ လူ ၂ ဦး တက္ေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွလာေရာက္ဖို႕ အခက္အခဲရွိေသာသူမ်ားကိုလည္း ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္တန္းမွ တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးစီမံကိန္းအၾကံဥာဏ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ BCP ထံမွ အေသးစားရံပံုေငြကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ BCP အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေအာက္ေျခအဆင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ လူထုအက်ဳိးျပဳ အစီ အစဥ္မ်ား အား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေသးစားရံပံုေငြ (၆) ခု ျမန္မာေငြ ၈ သိန္းကို ၂၀၁၄ ဇြန္လမွ ႏို၀င္ဘာလၾကားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

BCP အဖြဲ႕အစည္းသည္ Czech Republic ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တခုျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လည္းရံုးခြဲတည္ရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အိႏိၵယေရာက္ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္သည္။ ယခုတခါ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ လူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႕ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply