သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရး

0

Salai Van Lian Thang – ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေနပါတယ္။ မတ္လ ၃၀ ရက္ ကစျပီး ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္တိုင္တိုင္ ေကာက္ခံမွာျဖစ္တယ္။ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္တြင္ ၁၈၇၂ မွ ၁၉၄၁ အထိ ၁၀နွစ္တစ္ၾကိမ္ ေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္း ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံဖူးပါတယ္။ ကုလသမဂၢမွ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၁၀ နွစ္တစ္ၾကိမ္ေကာက္ခံရမည္ ဟု ျပဌာန္း ထားပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္ေတာ့ မလုိက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ယခု ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ႀကာျပီးမွ UNFPA အကူ အညီျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ ခံႏိုင္တာျဖစ္ျပီး တုိင္းျပည္အတြက္ မလုပ္ မျဖစ္ လုိအပ္တဲ့ အရာပါ။ ဒါေပမဲ့ နယ္ခ်ဲ ႔ အစုိးရႏွင့္ စစ္အစုိးလက္ထက္တြင္ ျပဳစုခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး ၁၃၅ စာရင္းေဟာင္းႀကီးကုိ အေျခခံကာ ျပန္လည္ေကာက္ခံေနတာပါ၊ အဲဒါကုိက အဓိက ျပသာနာျဖစ္ေနပါတယ္၊ ျမန္မာ့အေရး က်ြမ္းက်င္သူ Bertil Linhter အဆုိအရ တပ္မေတာ္ Lucky Number က ၉ ျဖစ္ျပီး၊ ၁+၃+၅ = ၉ တြက္ခ်က္ျဖင့္ လူမ်ိး ၁၃၅ မ်ိဳး သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း၊ တပ္မေတာ္ေန ့ကုိလည္း ၂+၇ = ၉ တြက္ခ်က္ျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ သတ္ မွတ္သည္ဟု ေရးသားထားပါတယ္။

 

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးတာက လူမ်ိဳးစာရင္း မွန္ကန္ဖုိ႕ အဓိကပါ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးကုိ မ်ိဳးႏြယ္စု ၅၃ မိ်ဳး ခြဲျခားခံ ထားရေသာ္လည္း ပညာရွင္ Gamanii အဆုိအရ ခ်င္းျပည္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စု ၈ ခုထက္ မပုိႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ခ်င္းသမုိင္းပညာရွင္မ်ား ကေတာ့ မ်ိဳးႏြယ္စု ၆ မ်ိဳးသာ ခ်င္းျပည္တြင္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အမွန္ စင္စစ္ ခ်င္း ၅၃ မ်ိဳးစာရင္းတြင္ Tiddim ႏွင့္ Zo ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ Lusei ႏွင့္ Hualngo သီးျခားေဖာ္ျပျခင္းမ်ားသည္ မွားယြင္းပါတယ္။ Manipur ျပည္က Meitei (Kate)၊ Nepal ျပည္က Lhinbu လူမ်ိဳးမ်ား ခ်င္း မိ်ဳးႏြယ္စု စာရင္းတြင္ ပါလာျခင္း သည္လည္း အဓိပၸါယ္မရွိပါ။ ေထာက္ျပစရာ အမ်ားႀကီပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး မေက် မနပ္ျဖစ္ႀကတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ သန္ေခါင္းစာရင္း ေမးခြန္းလႊာတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း (၄၁) ခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္ သူေတြ စဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က–

 

၁။ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေမးျမန္း စာရင္းေကာက္ယူမွာ ျဖစ္တယ္။ မိနစ္ ၃၀ ခန႔္ ႀကာမွာပါ။ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အမွန္ အတုိင္း တိတိက်က် ေျဖဆိုရန္ လုိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုဇယား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိ သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား ရွိထား သည္ျဖစ္ေစ၊ မရေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘာ ကတ္ျပားမွ မရွိရင္လည္း ကိစၥမရွိပါ။ အားလုံးစာရင္း ေကာက္ယူမွာျဖစ္တယ္။ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ပါ၀င္ႀကပါ။

 

၂။ ခ်င္းလူထုအတြင္း မ်ိဳးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္တြင္ ေရးသြင္းႀကမည္ေလာ၊ ခ်င္းဆုိ တဲ့ ကုတ္နံပါတ္ 401 တခုတည္းတြင္ ေရးသြင္းႀကမည္ေလာ၊ ေရြးစရာႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ျပသာနာက မ်ိဳးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္ တြင္ ေရးသြင္းသူ မရွိပါက ၄င္း မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ အမ်ိဳးေပ်ာက္ စာရင္းတြင္ အလုိ လုိ ေရာက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စု တခ်ိဳ႕ လုံး၀ အျဖစ္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေႀကာင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္တြင္ ေရးသြင္းပါကလည္း ခ်င္း ဟု အလုိလုိ ေရတြက္ျပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပသာနာမရွိပါ။ မ်ိဳးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္လည္း ေရြးႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးတုိင္း ခ်င္းကုတ္နံပါတ္ 401 ကုိ ပထမ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။

၃။ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စု နာမည္မရွိသူမ်ားအတြက္ Other ဆိုတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ 914 ရွိုျပန္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္သူေတြ သတိထားရမည့္အခ်က္က Other စာရင္းမွာ ၀င္သြားရင္ လူမ်ိဳးမဲ့ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ လူဦးေရနည္းေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြက္ သိပ္အႏၱရာယ္ ႀကီးပါ တယ္။ ဒီဟာကုိ ခ်င္းျပည္သူေတြ လုံး၀ ေရွာင္ႀကဥ္ျပီး သတိထား ရန္လုိပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၅၃ စာရင္းတြင္ ကိုယ့္မ်ိဳးႏြယ္စု အမည္ မပါပါက ခ်င္းဆုိတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ 401 တြင္ ေရးသြင္းရန္လုိသည္။ ကုတ္နံပါတ္ 914 ကုိ လုံး၀ ေရွာင္ပါ။

 

၄။ ေမးခြန္းလႊာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေနထိုင္သူ စာရင္းလည္း ေမးပါတယ္။ အခုတေလာႏုိင္ငံျခားေန ခ်င္းလူထုအႀကား စာရင္း ေပးသင့္၊ မသင့္ ျငင္းခုံႀကပါတယ္။ အနာဂါတ္တြင္ အႏၱရယ္ရွိႏုိင္သည္ဟု အခ်ိဳ့က ယူဆတယ္။ က်ေနာ္ေတာ့ ဒီလုိ မျမင္ပါ။ ၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္ (၂၉) တြင္ အတည္ျပဳ သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒအရ အခ်က္အ လက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈ မ႐ွိေစေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳမႈ႐ွိေစေရးအတြက္ အခန္း (၇)၊ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၇) ခုျဖင့္ အကာအကြယ္ေပး ထားျပီးသားျဖစ္တယ္။ ေႀကာက္စရာ လုံး၀ မလုိပါ။ UNFPA ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မိသား စုလည္း သက္ေသအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး စာရင္းေပးသြင္းျခင္းသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြက္ သာမက ပုဂၢလိက အတြက္ပါ အနာဂတ္တြင္ ပုိျပီး အက်ိဳးရွိနိင္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။

 

၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လူမ်ဳိးစုတစ္စုသည္ ျမန္မာျပည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ 0.001 {241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} အေရအ တြက္ရွိမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာရမယ္၊ တိုင္းရင္းသားေရး ရာ ဝန္ၾကီးတစ္ေနရာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျမန္မာျပည္တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ၀န္ၾကီး သုံးေနရာ ရွိပါတယ္။ သိုေသာ္ မေကြးတုိင္း၊ ရခုိင္ျပည္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္ ေနထုိင္သူ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခ်င္းနာမည္ကုိ ျငင္းပယ္ျပီး၊ ခ်င္း ကုတ္နံပါတ္မ်ားတြင္ မေရးသြင္း ခ်င္ႀကပါက ရျပီးသား ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားကုိပါ ျပန္လည္ ဆုံးရုံးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င္းနာမည္ေအာက္တြင္ စည္းလုံးစြာ ေရးသြင္းႀကပါက ၀န္ၾကီး သုံးေနရာအျပင္ ထပ္လည္း တုိးႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ရန္ကုန္တုိင္း။

 

ဒါေႀကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခ်င္းျပည္သူတရပ္လုံး ခ်င္းဆုိေသာ ကုတ္နံပါတ္ ဒါမွမ ဟုတ္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္ တခုခုတြင္ စည္းလုံးစြာ မပ်က္မကြက္ နာမည္ စာရင္း ေရးသြင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရး ျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply