ေ၀းလြင့္ၿပီ ကေလးၿမိဳ႕က စံသာသုသာန္

0

GS Mang –  ကေလးျမိဳ႕ စံသာသုသာန္ကို ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေငြစိုက္ထုတ္၍ လယ္ေျမကြင္းအမွတ္ (၈၄၆ – က) ကို၀ယ္ယူျပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး သုသာန္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သုသာန္ပိတ္ သိမ္းေၾကာင္း အာဏာပုိင္ေတြက အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ အုတ္ဂူမ်ားအား ေရြ႕ေျပာင္းရန္ ကေလးျမဳိ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

 

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကေလးျမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသင္းမ်ား၊ ခ်င္းလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (ကေလးျ မိဳ႕) တို႔သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခ်င္းေရးရာ ၀န္ၾကီး၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တ ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီး၊ တိုင္းေဒ သၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔ထံ အၾကိမ္ၾကိမ္စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း သု သာန္ ေရြ႕ေျပာင္းေရး အမိန္႔ကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တင္ျပအသ နားခံခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဤသို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္အသနားခံတင္ျပျခင္းကို လစ္လ်ဴရႉလ်က္ ျမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကေလးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔သည္ သုသာန္ေျမကို အထက (၄) ေက်ာင္းေျမေနရာအတြက္ဟုဆိုကာ အတင္းအဓမၼ ေျမထုိး စက္ျဖင့္ ျဖဳိပစ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 

တဖက္မွလည္း သုသာန္ေျမကို လူတစုမွ ၎တို႔ ပိုင္ေျမေနရာျပဳလုပ္လိုေသာေၾကာင့္ ျမဳိ႕နယ္စည္ပင္ သာယာ ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကေလးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အတင္းအဓမၼရယူပုိင္ဆုိင္ရန္ ၾကိဳးစား လ်က္ရွိ ပါသည္။

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၄) ရက္တြင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၌ ကေလးျမိဳ႕ရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သင္းေထာက္လူၾကီး၊ ေဂါပကမ်ားကိုေခၚယူခဲ့ၿပိး ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး မွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ သုသာန္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သင္းေထာက္ လူၾကီး၊ ေဂါပကမ်ားအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ ယွက္ ဟန္႔တားပါက တရားစြဲ၊ ေထာင္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥကၠဌမွ လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ရာ ၌ တစံုတရာေႏွာင့္ယွက္ပါက ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာ ဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အထက (၄) စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေျမ ေနရာကို စံသာ သုသာန္ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိသည့္ လယ္ေျမ မ်ားရွိေနပါလ်က္ အမ်ားျပည္သူ၀မ္းနည္း မ်က္ရည္က်ရမည့္ စံသာ သုသာန္ကို လက္ညႈိးထိုး ရည္ရြယ္ေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားေပးပါရန္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ ျပည္သူလူ ထု၏ခံစားခ်က္ကိုသိရွိရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းေလ့လာပါရန္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါ သည္။

 

ကေလးျမိဳ႕ျပည္သူလူထု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကိမ္ၾကိမ္ဟန္႔တားေနသည့္ၾကားမွ April လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ျမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔သည္ စံသာသုသာန္အား ဘူဒိုဇာျဖင့္ ထိုးခဲ့ပါသည္။ အနီးပတ္၀န္း က်င္ရွိ လူငယ္တခ်ဳိ႕မွ စံသာသုသာန္ေျမထိန္းသိမ္းေရး၊ မပ်က္စီးေရး စာတမ္းေရးထားသည့္ ပေလကပ္ ၃ / ၄ ခုကိုင္ျပီး သုသာန္ေျမအနီးတြင္ ရပ္လ်က္ျငိမ္သက္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာမီ ခရိုင္ရဲမွဴး ဦးေဆာင္ ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားေရာက္ရွိျပီး သုသာန္ကိစၥကို ခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရး (ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔)ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတုိင္ ပင္ၾကရန္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ၾကပါရန္၊ ဤသို႔လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လိုလ်င္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူရန္ မိမိအေနျဖင့္ ဘူဒိုဇာဆက္လက္မထိုးရန္ တားျမစ္ေပးမည္မ်ားေျပာဆိုျပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ သည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ကေလးျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထည့္၀င္ေငြ ျဖင့္ေပါင္းစပ္၀ယ္ယူထားသည့္ သုသာန္ ေျမေဟာင္းေနရာမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိတို႔အားညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္မႈမရွိျခင္း၊ ဆႏၵသေဘာထား ရယူမႈမရွိျခင္း၊ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ စာျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လူကိုယ္ တိုင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္အသနားခံတင္ျပေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း တစံုတရာအေရးယူေျဖရွင္း ေပးမႈမရွိသည့္အျပင္ ေသြးခြဲ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခံေနၾကရပါသည္။

 

ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔တက္လွမ္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးက လက္တြဲ၍ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကိုၾကိဳးစားက်င့္သံုး ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကအာမခံေပးထားသည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္မႈ၊ သေဘာထားေဖာ္ျပႏိုင္မႈမ်ားမရရွိပဲ ျပည္ သူမ်ား၏ အသိအျမင္မၾကြယ္၀မႈ၊ အေၾကာက္တရားကိန္းေအာင္းေနမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး စနစ္ေဟာင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ားအတိုင္း အျမတ္ထုတ္ေသြးစုပ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။

 

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း၀င္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဟန္႔တားလိုျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိတို႔၏ကြယ္လြန္သြားၾကျပီးေသာ ဘိုးေဘးမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ သားသမီး မိသားစု၀င္မ်ား၏ အမွတ္တရအထိမ္း အမွတ္ေနရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

ေဒသခံမ်ား၏တံု႔ျပန္ခ်က္

(၁) ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာေတာ္တပါး

ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာနဲ႔အညီ ေျမျမဳပ္သျဂၤဳဟ္ျပီးသားရုပ္အေလာင္းေတြကို အမိန္႔အာဏာသံုးျပီးေတာ့ ျပန္ေဖာ္ခိုင္းတာ၊ ဖ်က္ဆီးဖို႔စီစဥ္တာေတြဟာ RIP (Rest In Peace) ေခၚတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘံုအရပ္မွာ နားေနျခင္းကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ဒါက ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ အယူအဆျဖစ္တယ္။

(၂) ေဒသခံျပည္သူတဦး

ဒီသုသာန္ေျမၾကီးေအာက္မွာ က်ေနာ့့္အေမ၊ က်ေနာ့္ညီ၊ က်ေနာ့္သားနဲ႔ ေယာကၡမၾကီးကို သျဂၤဳဟ္ျမဳပ္ႏွံ ထားတာၾကာျပီ။ အထိမ္းအမွတ္ေနရာေတြက ရွာလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဒီေျမကို ဘူဒိုဇာထိုးတာ က်ေတာ္ မၾကည့္ႏိုင္ ဘူးဗ်။ လက္မခံႏိုင္ဘူး။

(၃) ေဒသခံျပည္သူအမ်ဳိးသမီးတဦး

က်မရဲ႕အေမကို ဒီသုသာန္မွာ ျမဳပ္တာ။ အခုေနရာရွာလို႔မရေတာ့ဘူး။ က်မကိုယ္တိုင္ မိန္းမသားျဖစ္ေပမယ့္ ရဲရဲတင္းတင္းေရွ႕ကေန ရပ္မယ္။ ေနာက္တခါဘူဒိုဇာလာထိုးရင္ ဒီအနားက အုတ္ခဲက်ဳိးေတြ ဘာလုပ္ဖို႔လဲ။ ဘူဒိုဇာေမာင္းတဲ့လူကို ၀ိုင္းပစ္ေပါက္ရမွာေပါ့။ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ရမွာ။

(၄) ေဒသခံျပည္သူတဦး

ဒီသုသာန္ေျမတခုလံုးကို ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္းျပီး ၀ယ္ထားတာ။ စည္ပင္က သူ႔ေျမေပးျပီးသုသာန္အျဖစ္ ေပးသံုး ထားတာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြေသေတာ့ ၆ေပ၊ ၃ေပ ေျမၾကီးအတြက္ ေငြေသာင္းနဲ႔ခ်ီေပးရျပန္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ေန တာေတြက လူထုရဲ႕စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အတင္းလုယူတာပဲ။

(၅) ေဒသခံျပည္သူတဦး

သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္လာေတာ့ ဒီမိုုကေရစီရျပီထင္လို႔ ၀မ္းသာေနတာ။ က်ြန္ေတာ္တို႔ ကေလးျမဳိ႕မွာ ဒီမိုကေရ စီမ ရေသးဘူးဗ်။ အာဏာရွင္စနစ္မကုန္ေသးဘူး။

(၆) GSMang ေဒသခံ

လူထုရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈရွိေနတဲ့ ဒီေျမကိုစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ လူထုကိုဦးဆံုးတိုင္ပင္ရမွာ။ လူထုက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရွင္ေတြပဲ။ လူထုရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ စည္ပင္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူတို႔က ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရွိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ။ အခုျဖစ္ေန တာ က ျပည္သူေတြ အၾကားေကာင္းေအာင္ အထက (၄) ဆိုျပီး ဗန္းျပလုပ္ထားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာ အဲဒီအမိန္႔လည္း မရွိဘူး၊ ဘတ္ဂ်က္လည္း ခ်မထားဘူး။ လူတစုကလည္း ကိုယ္ပိုင္ေဘာလံုးကြင္းေနရာလုပ္ခ်င္ျပန္တယ္။ ဒီအုပ္စုႏွစ္ခုေပါင္းျပီး အမ်ားျပည္ သူလူထုကို လိမ္ေနတာေလ။ ဒါကို မသိနားမလည္တဲ့ လူတခ်ဳိ႕က သူတို႔အုတ္ဂူေတြကို ေရြ႕ေျပာင္း သြားတာေတြ ေတာ့ရွိတာေပါ့။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကလည္း အစည္းအေ၀းမွာ ဖမ္းမယ္ ေထာင္ခ်မယ္ေျပာေတာ့ လူေတြက ေက်နပ္လို႔မဟုတ္ဘူး၊ ေၾကာက္လို႔၊ စနစ္ေဟာင္းကေၾကာက္စိတ္ မကုန္ေသးလို႔။

(၇) ေဒသခံျပည္သူတဦး

စံသာသုသာန္ေျမေနရာမွာမွ အထက (၄) အတြက္ ထူးထူးျခားျခားနဲ႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕အမိန္႔စာ၊ လႊတ္ေတာ္ ကခ်ေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြ အမွန္တကယ္က်လာျပီဆိုမွသာလွ်င္ ေျမေနရာအတြက္ထိုက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ရတဲ့ကုန္က်စရတ္ေတြအတြက္ ကုစားမႈေပးျပီးတဲ့အခါမွ ဒါကိုလက္ခံမယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply