ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရလား

0

ဆလုိင္းေရာဘတ္

 

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္ဟု ဆိုရေပမည္။ ယခု ကဲ့သို႔ အဆင္းရဲဆံုး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ္က်ဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၉ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိသည့္အနက္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ နယ္ သည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးၿမိဳ႕ နယ္ဟု ဆိုရေပမည္။

 

ထင္သာျမင္သာရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တင္ျပမည္ဆိုပါက Information Technology ဟုေခၚဆိုေသာ ယေန႔  ခ်ိန္ခါလို အိုင္တီေခတ္မွာပင္ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ အင္တာနက္
ဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္မွ်ပင္ မရွိေသးေပ။

 

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားသည္ အင္တာနက္  အသံုးျပဳခ်င္ပါက ကန္ပက္ လက္ၿမိဳ႕ ေတာင္ေျခ ရင္းတြင္တည္ရွိေသာ မေကြးတိုင္း ေဆာၿမိဳ႕တြင္ အသံုးျပဳ ၾကရသည္။

 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ မင္းမ်ားရွိေနပါေသာ္လည္း ကန္ပက္လက္လူထုမွ ၎တို႔ကိုယ္စားေရြးခ်ယ္ၾကေသာ ယင္းအမတ္မင္းမ်ားသည္ ယေန႔ ခ်ိန္ ထိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ မယ္မယ္ရရ ဘာတစ္ခုမွ်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းမေတြ႔ရေသးေပ။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသတြင္ တည္ရွိသည္သာမက ဆက္သြယ္ ေရး(ဖုန္း၊ အင္တာနက္) အလြန္ခက္ခဲေသာ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္လည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါပင္ ပံုမွန္ မေရာက္ႏိုင္ၾကေပ။

 

သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအ ေနမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အခ်ိန္မွီသိရွိႏုိင္ရန္ မစြမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ယင္းကဲ့ သို႔ အစစအရာရာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ အား နည္းေသာ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ သည့္ ျဖစ္ရပ္ မၾကာေသးခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။

 

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကက္ျခံေက်းရြာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကေျမၿပိဳမႈ ေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္ ဆက္ လက္ေနထုိင္ရန္ စိုးရိမ္ရသည့္အတြက္ရြာလူထုမွ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ ကန္ပက္လက္ ၊ မင္းတပ္ၾကား ၄ မိုင္ ၅ ဖာလံုႏွင့္ ၅ မိုင္ ၅ ဖာလံုၾကား ရြာသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ သတၱဳ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ စည္ပင္ သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးနိန္းႏိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ ၾကက္ျခံရြာေဟာင္းသို႔ (၇-၂-၂၀၁၃) ေန႔ လာေရာက္ကြင္းဆင္းၿပီးမေျပာင္းမ ျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လမ္းညြန္ၾက သျဖင့္ ေက်းရြာလူထု မွေရြးခ်ယ္ေသာေျမေနရာတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ျပန္လည္တင္ျပၾကရာ ၎ေနရာသည္ နတ္မ ေတာင္ဥ ယ်ာဥ္၏ အသဲႏွလံုးျဖစ္သည္ဟု ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး နတ္မေတာင္ဥယ်ာဥ္၏အလယ္ဗဟိုမဟုတ္ ေသာ အစြန္ အဖ်ားတြင္ ရြာတည္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 

ရြာသစ္တည္မည့္ေနရာအား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္အသိအမွတ္ျပဳေပးၾကရန္ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးမွ ညြန္ၾကား သည့္ အတိုင္း ကန္ပက္လက္နတ္မေတာင္ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔(၆)ဦးၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ယခုၾကက္ျခံရြာ သစ္ေနရာ အားျပန္လည္အစားထိုးေပးၾကသျဖင့္ ယခုအခါအိမ္ေျခ (၄၀) ခန္႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ လ်က္ ရွိၾက သည္။

 

ၾကက္ျခံရြာသားမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဟုန္းငိုင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔ရဲမ်ားၾကက္ျခံေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ယခုရြာသစ္ တည္သည့္ေနရာသည္ စည္ပင္ဧရိယာဟူ၍၎၊ နတ္မေတာင္ဥယ်ာဥ္သစ္ ဧရိယာဟူ၍၎၊ မတရားစြပ္ စြဲကာေန အိမ္မ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းရန္ေျပာဆိုျခိမ္းေျခာက္ကာမဖ်က္သိမ္းပါ က ေနအိမ္မ်ား ကိုပါ မီးရွဴိ႕ဖ်က္ ဆီးမည္ဟုႀကိမ္း၀ါးေျပာဆိုခဲ့သည္

 

ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကက္ျခံရြာကို ေနာင္အခါမည္သည့္အခြင့္အေရးမွ မေပးေတာ့ဘူးဟု အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ေျပာဆိုခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ၾကက္ျခံရြာသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာအုပ္စုစာေရး ဦးတမ္လိန္းအား ကန္ပက္ လက္ၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္ပိုင္းဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ အုပ္စု စာေရး ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ျပည္လံုး ကြ်တ္ သန္း ေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံခ်ိန္၌လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာတို႔သည္ အခက္ အခဲ မ်ားၾကံဳ ေတြ႔ခဲ့ရ သည္ဟုၾကက္ျခံရြာ သားမ်ာေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရသိရွိရသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္ျခံေက်းရြာမွ ရြာသား(၄)ဦးတို႔သည္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရ သည္ဟုလည္းသိရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔ရဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ရက္ ေန႔က ၾကက္ျခံ ေက်းရြာသို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ ကာ ၾကက္ျခံေက်းရြာတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ ရြာသားမ်ား ကို လည္း လက္နက္ျဖင့္ျခိမ္း ေျခာက္ကာေနအိမ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ထပ္မံသတိေပးခဲ့ျပန္သည္။

 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရြာသားမ်ားထံ “ က်ေနာ္ပိုင္တဲ့နယ္ေျမကိုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက မင္းတို႔ကိုေပးရင္ေတာင္ ငါက ခြင့္မျပဳဘူး၊သမၼတႀကီးမကလို႔ သၾကားမင္းႀကီးကေပးရင္ေတာင္ ငါခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကခြင့္မျပဳဘူး၊ မေက် နပ္ပါက ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတမကလို႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအထိတိုင္ၾကငါမျပဳတ္ဘူး’’ ဟု ၾကံဳး၀ါးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

 

ၾကက္ျခံေက်းရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားမဖ်က္သိမ္းပါကေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအပါအ၀င္ ေက်းရြာလူထု (၈၀) ဦးတို႔ အား (၃၆ – ဂ၊ခ) ပုဒ္မအရ အမႈဖြင့္ကာ ေထာင္ထဲထည့္ မတရားႏွိပ္စက္မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ၾကက္ျခံေက်းရြာရွိေက်ာင္းဆရာေနအိမ္တစ္လံုး ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟုၾကက္ျခံရြာ သားမ်ားက ေျပာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ရင့္သီးၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္မႈမရွိေပ။ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ အျမင့္ဆံုး ရာထူးကို လက္ခံထားေသာ
ဦးဟုန္းငိုင္း လုပ္ရပ္မ်ား သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးမွ ျပဳမူရမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဴိး ႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ စစ္ေျမျပင္ကို ေရာက္ စစ္သားတစ္ဦး၏ စရိုက္လကၡဏာကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေနေပသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္လုပ္ရပ္မ်ားခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္စတင္က်င့္သံုး ေနၿပီဟု ေၾကြးေက်ာ္ေနေသာဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply