လုိင္လင္းပီလူထု ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

0

Pu Hung Ngai l

 

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူး ဟုန္းငုိင္းႏွင့္ ၀န္ၾကိး သုံးဦးတုိ႕သည္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႕က မတူပီၿမိဳ႕နယ္ လုိင္လင္း ပီသုိ႕နယ္လွည့္ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ေဒသခံမ်ားက လႈိက္ လွဲ စြာ ၾကိဳ ဆုိၾကၿပီး ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ေဒသခံ လူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးမႈျပဳ လုပ္ခဲ့ၾက သည္။

လူထုေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ရွင္းလင္းမႈေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 

၁။ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္သည္ 8.6 Billion (2011-2012) ၊14 Billion (2012-2013)၊47 Billion(2013-2014)၊147 Billion (2014-2015) ရွိသည္။

 

၂။ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ တင္ျပေတာင္းဆုိရန္ႏွင့္ အစုိးရဖက္က တတ္ႏုိင္သေလာက္ကူညီပ့ံပုိးမည္။

 

၃။ ေက်းရြာေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေရပုိက္၀ယ္ယူရန္ သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေတာင္းဆုိသည့္အနက္ တ၀က္ကုိ ကူညီ မွာျဖစ္ၿပီး က်န္ တ၀က္ကုိမူ NGO ထံေတာင္း ဆုိၾကပါ၊ ဟားခါး ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေတာင္မွ ေသာက္သုံး ေရအတြက္ သိန္း ေပါင္း ၅၀၀ အထက္ ခ်မေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ခ်ေပးဖုိ႕က အခက္ အခဲရွိေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ တ၀က္သာ ခ်ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္ အင္ဂ်င္ နီယာကုိ Survey လုပ္ဖုိ႕ေစ လႊတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

 

၄။ ေရဇြာ – လုိင္လင္းပီ ကားလမ္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ၂၀၁၅ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနကုိ တာ၀န္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိင္လင္းပီ- ရွင္းလက္၀ ကားလမ္း ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

 

၅။ မင္းတပ္- မတူပီ- လုိင္လင္းပီ- ပါရာရြာ ကားလမ္းကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စ ေဘာင္းပီ – စေဘာင္းသဲကားလမ္းကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

၆။ လုိင္လင္းပီရြာအတြင္း ၂ မိုင္ခန္႕ကုိ ကတၱရာခင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကတၱရာလမ္း အစား က်ယ္ျပန္႕ သည့္ကားလမ္းဟူ၍ အေလးေပးရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

၇။ လုိင္လင္းပီၿမိဳ႕နယ္ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ၿမိဳ႕နယ္တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႕ဆုိတာ လက္ရွိမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဦးေရ ၃၃၀၊ တျပည္လုံး ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ရွိေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ေပၚလစီမရွိေသးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲသည္ လုိအပ္သလုိျပန္လည္ရုတ္သိမ္း ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

၈။ ေရဇြာ ၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီဖုန္း ဧရိယာတုိင္စုိက္ထူေနၿပီျဖစ္ၿပီး လုိင္လင္းပီႏွင့္ မရာေဒသ ေက်းရြာအားလုံး Network ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ Network မခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါက မရာေဒသအတြင္း အျမင့္ဆုံးေတာင္ေပၚမွာ ျပန္လည္စုိက္ထူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

 

၉။ လုိင္လင္းပီ အထက္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး အေဆာက္အဦး တလုံးကုိသာ ေဆာက္ လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး က်န္တလုံးကုိမူ တတ္ႏုိင္သေလာက္ မြမ္းမံေစလုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

 

၁၀။ လုိင္လင္းပီတုိက္နယ္ေဆးရုံအတြက္ဆရာ၀န္ ထားရွိေရးႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဆရာ၀န္အင္အားနည္းလြန္းသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ မခ်ေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ ဆရာ၀န္မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္းလာခ်ိန္တြင္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံမ်ားလာေရာက္ေဆးစစ္ေစလုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

 

ထုိ႕အျပင္ လုိင္လင္းပီေဆးရုံအတြက္ က်ပ္ေငြ ၈ သိန္းကူညီသည့္အျပင္ အတြင္းလူနာ ႏွစ္ဦးစလုံး က်ပ္ေငြ တေသာင္းစီ ကူညီခဲ့သည္။

 

၁၁။ ေဒါက္တာဆာဆာမွ ကုိယ္ထူကုိယ္ထဖြင့္လွစ္သည့္ Health and Hope Society ေဆးခန္းအတြက္ သိန္း ၁၀ ကူညီခဲ့ေသးသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply