ကုလားတန္စီမံကိန္းအေပၚ ရွင္းလင္းေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လူထုထံ ခ်ျပရန္ ေတာင္းဆို

0

??????????

 

အိႏိၵယ-ျမန္မာအစိုးရ တို႔မွ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုလားတန္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဒသခံလူထုထံ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ခ်ျပရန္ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ESSAR ကုမၸဏီ ကို ကုလားတန္ လႈပ္ရွား မႈ အဖြဲ႔က ယေန႔ေတာင္း ဆိုလိုက္ သည္။

 

ကုလားတန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ (၄) ႏွစ္ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူထားေသာ အိႏိၵယ ESSAR ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအ ေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ စီမံ ကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ ယေန႔ ခ်ိန္ထိ အသိေပးရွင္းလင္း ျခင္းမ်ဳိးမျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔၏ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

 

“ ဒီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ ၄ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္မျပဳလုပ္ေသးပါဘူး၊ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရွိတဲ့ တာေ၀းလမ္းမၾကီး ေဆာက္လုပ္မယ့္ လမ္း ေၾကာင္းအေသး စိပ္ကို လည္း ေဖာ္ျပျခင္းမေတြ ့ရေသးပါဘူး၊ စီမံကိန္းတည္ရာရွိ ေဒသခံေတြကို သတင္း အခ်က္အ လက္ေတြ အသိေပးဖို ့ အိႏၵိယ ႏွင့္ ၿမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ျပည္တြင္း တာ၀န္ခံ ဆလိုင္းေဘြပီးကေျပာသည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္အၿပီးသတ္ႏုိင္မည့္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၄ မီလ်ံကုန္က်မည့္ ကု လားတန္စီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းမွ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ကို ျဖတ္ကာ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ မီဇို ရမ္ျပည္ နယ္သို႔ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္ရန္ တည္ေဆာက္ထား ေသာစီမံကိန္းၿဖစ္သည္။

 

လက္ရိွတြင္ အိႏိၵယကုမၸဏီ ESSAR မွ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပလက္၀ဆိပ္ကမ္းငယ္ကို တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

 

စီမံကိန္း ၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ အေ၀းေၿပးတာရွည္လမ္းမၾကီးကို အမည္မသိၿမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဆာက္လုပ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေဖာက္လုပ္မည့္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ကာလ သတ္မွတ္မႈကုိ အမ်ားသိရန္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာၿခင္းမရွိဘူး ဟု ကု လားတန္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ကဆိုသည္

 

ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ မၾကာေသးခင္က ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္အရ ေဒသခံမ်ားက ယင္းစီမံကိန္းသည္ လူေန မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း ေဒသခံလူမ်ားစုအေနၿဖင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ လူ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အပါ အ၀င္ တၿခားျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား မသိရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ကုလားတန္လႈပ္ ရွားမႈအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ESSAR ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကုလားတန္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဌာေန တုိင္းရင္း သားမ်ားအခြင့္အေရး၊ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အက်ိဴးဆက္ တုိင္းတာမႈ၊ ေဒသခံ အလုပ္ သမား မ်ားဌားရမ္းၿခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚထားရိွေသာ ၎တို႔ေပၚ လစီေဖာ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားၿပည္ သူအားအသိေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ေတာင္း ဆိုထား သည္။

 

“ ေဒသခံေတြကို ပုံမွန္တိုင္ပင္တာ၊ သတင္းမွ်ေဝတာေတြဟာ ဒီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ESSAR ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဴးပိုရွိပါလိမ့္မယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ေဒသခံေတြက ဒီေဒသနဲ႔ပက္သက္ျပီးကြ်မ္းက်င္တဲ့ သူေတြျဖစ္ၾက တယ္၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လည္ နားလည္ၾကသူေတြျဖစ္လို ့ပါပဲ” ဟု ဆလိုင္းေဘြပီးကထပ္ေျပာသည္။

 

ကုလားတန္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ (FPIC) ေခၚ ေဒသခံမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာထား ရယူျခင္းကိုလည္း က်င့္သံုးမႈမရွိသည္ဟု ေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ယင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က ေထာက္ျပထားသည္။

 

ESSAR ကုမၸဏီမွ ျမစ္ေရတူးရာတြင္ သဲ၊ ေက်ာက္မ်ား ပံုခ်ရန္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္ကဒူး ေက်းရြာေဒသခံ ၁၁ ဦးပိုင္ ေသာ လယ္ေျမ ၁၆ ဧကကို အသံုးျပဳရန္ ႏွင့္ ယင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ ၁ ဧကလ်င္ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းေပး မည္ဟု ကတိျပဳ ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ နစ္နာေၾကးတစံုတရာေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

 

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က “ ေလာင္ကဒူးလယ္သမားအေပၚ ဘယ္သူကေလွ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ တာဝန္ရိွသလဲ၊ ေလွ်ာ္ေၾကးဘယ္လိုေပးေဆာင္မွာလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာေပးေဆာင္မွာလဲ ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စု အစိုး ရမွ စီစဥ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းသည္’’ ဟု ၎တို႔ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္

 

ထို႔အျပင္ ESSAR ကုမြဏီမွ ၂၀၁၁ ခုနစ္ အေစာပိုင္းက စတင္သဲတူးမႈ၊ ေျမတူးမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳက်လာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ မေရကြန္ ကြ်န္းရွိ သဲထံုးေက်းရြာမွ အိမ္ေျခ ၅၀ ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ရခိုင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္မွ ကို ထြန္းလိႈင္ က ေျပာသည္။

 

“သဲတူးျခင္းေၾကာင့္ အုန္းသီးပင္ေတြ ဆံုးရံွဳးမလား၊ ေဒသခံေတြကိုထပ္ၿပီး လုံျခံဳတဲ့ေနရာေရႊ ့ေျပာင္းခိုင္းမ လားမ သိရဘူး၊ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းဟာလည္း အႏၲရာယ္အေျခအေနမွာရိွေနျပီး ေဒသခံေတြက ESSAR ကုမၸဏိီက ဆက္ လက္ၿပီး ေျမ တူးျခင္း လုပ္မလုပ္ကို သိခ်င္ၾကပါတယ္”ဟု ကိုထြန္းလိႈင္ကဆိုပါသည္။

 

ကုလားတန္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ ့သည္ (Kaladan Movement) ကုလားတန္ဘက္စုံသုံး ပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကားစခန္းစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ ့အခြင့္အေရး၊ လူမွူေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုး ရိမ္ပူ ပန္ၾကသည့္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ တခုျဖစ္သည္။

 

ကုလားတန္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႔တြင္ ရခုိင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္ (ARN)၊ ခ်င္းလူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) ႏွင့္ ဇိုဌာေနလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားဖုိရမ္(ZIF) တုိ႔ပါ၀င္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply