ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ သတၱဳစီမံကိန္း ေဒသခံမ်ား သေဘာထား ရယူၿပီးမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္

0

Muitaung

 

ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ နီကယ္သတၱဳတြင္း စီမံကိန္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ သေဘာထား ရယူၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ကေျပာသည္။


ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔) ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရစ္တစ္ပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးစတီဗင္ထာဘိတ္မွ “ ခ်င္းျပည္ နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ ေဒသတြင္ နီကယ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကန္ထရိုက္ ယူထားသည့္ North Mining Investment Co.ltd. (NMIC) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးရန္’’ ဆိုသည့္ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတၱဳတြင္း ဒု၀န္ႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 
North Mining Investment Co.Ltd. (NMIC) မွ စမ္းသပ္ေလ့လာတင္ျပေသာ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာသည္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္တြင္သာရွိၿပီး၊ ပညာရွင္မ်ား၏ စီစစ္အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးပါက ေနာင္ တခ်ိန္တြင္ ျပသနာ မ်ားမေပၚေပါက္ေစရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊
ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ ေျမြေတာင္ေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ရွင္းလင္းတင္၍ သေဘာထားရယူၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္ခ်ပ္ဆိုကာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ဦးစတီဗင္ ထာဘိတ္၏ ေမးခြန္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 
ထို႔အျပင္ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ နီကယ္သတၱဳစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ သဘာ၀ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ၿမိဳ႕ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အာမခံေပးႏိုင္မႈရွိေစရန္
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ရန္ပံုေငြ ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားအား စနစ္တက်ထားရွိႏုိင္ေရးအတြက္ North Mining Investment အဖြဲ႔ ႏွင့္ နည္း ပညာေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းေန႔စဥ္ သတင္းစာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 
အက်ဴိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒု၀န္ႀကီးက “ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္စနစ္(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ထည့္၀င္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အျမတ္ ခြဲေ၀ မႈစနစ္(သို႔မဟုတ္) အျခားနည္း အက်ဴိးအျမတ္ခြဲေ၀ ခံစားသည့္စ နစ္တုိ႔ျဖင့္ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို မည္’’ ဟု ေျပာဆို သည္။

 
အစကနဦးတြင္ ေျမြေတာင္၊ဖားေတာင္သတၱဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းမ မရွိဘဲ တရုတ္ျပည္ သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ Kingbao Mining Ltd က ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္အရ နီကယ္သတၱဳ စမ္းသပ္တိုင္းတာေရး ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္င စြမ္းေလ့လာမႈလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး နည္း ပညာအား နည္းမႈရွိသျဖင့္ရပ္နားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ North Mining Investment Co.Ltd. (NMIC) မွ ယင္းေဒသတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားလာသျဖင့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

 

 

ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ေဒသ နီကယ္သတၱဳထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေလ့လာမႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ ရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ NMIC က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာအရ သတၱဳသိုက္ ပမာဏ ၄၂ သန္းတန္ခန္႔ရွိၿပီး နီကယ္ ၁ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သံ ၁၆ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခရိုမီယမ္ ၀ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
ကယ္စီ ယမ္ေအာက္ဆိုက္ ၀ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မဂၢနီစီယမ္ေအာက္ဆိုက္ ၂၁ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလူမီနီ ယမ္ေအာက္ဆိုက္ ၂ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ဆီလီကာ
၃၉ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကာဗြန္ ၀ ဒသမ ၀၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ကာ နီကယ္သတၱဳရိုင္းမွ သတၱဳသန္႔ စင္ထုတ္ လုပ္မႈေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေန သည္ နည္းပညာ ေကာ္မတီအ ဖြဲ႔ျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ ဆဲျဖစ္သည္ဟု သတၱဳတြင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

 
ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ ေျခရင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ ေက်း ရြာေျပာင္းေရႊခံရမႈ၊ လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။

 
စီမံကိန္း၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား မသိရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတအ က်ဳိးအ ျမတ္ခြဲေ၀ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚထြက္ လာရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ေသာ အေျခ အေနျဖစ္ျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ပ်က္စီးမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား တာ၀န္ေပး သင့္ေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ နစ္နာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေလ်ာ္ ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေပးထားေသာ ကတိက ၀တ္မ်ားအား ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကိုပါ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ခ်င္းပါတီ ေလးခုက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသး သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply